Katalog ECTS

Metodyka kształcenia pedagogicznego

Pedagog: Berenika Zimończyk

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład kursowy.

2. Konwersatorium

3. Ćwiczenia warsztatowe.

4. Dyskusja dydaktyczna.

5. Prezentacja

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Złożenie w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną wymaganych dokumentów.

Wymagania końcowe

Zdanie egzaminu pisemnego lub ustnego. Zaliczenie praktyk pedagogicznych.

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Przygotowanie sprawozdania z praktyk pedagogicznych: 25h (1 ETCS)

Wykonanie pomocy dydaktycznych: 25h (1ECTS)

 

Moduł: Przygotowanie pracy końcowej- (część praktyczna):

a/ opracowanie konspektów i scenariuszy zajęć dla 4 grup wiekowych – 25h (1ECTS)

b/ przygotowanie i przeprowadzenie lekcji w wybranej grupie wiekowej - 25h (1ECTS)

c/ opis projektu – podsumowanie połączone z refleksją pedagogiczną: 50h (2 ECTS)

d/ opracowanie dokumentacji zdjęciowej/katalogu/filmu dotyczącej realizacji projektu - 25h

(1ECTS)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)
  1. Praca z komputerem na lekcjach plastyki.
  2. Kryzys w twórczości dzieci i młodzieży.
  3.  Kryteria oceniania prac uczniów.
  4.  Motywacja na lekcjach plastyki.
  5. Promowanie twórczości dzieci i młodzieży.
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Karolak W. Sztuka jako zabawa, zabawa jako sztuka. Warszawa, CODN.

Lewińska B. Plastyka. Szkoła podstawowa. Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działań. M.E.N. 2017, Warszawa

Michejda-Kowalska K. O dziecięcej wyobraźni plastycznej, czyli jak inspirować dziecko do

twórczości. WSiP 1987, Warszawa

Misiurska A. Techniki plastyczne t. 1 – 10. WSiP 1994, Warszawa.

Orzechowski M. Rysunek – metoda edukacji kreatywnej. Blue Bird 2015

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Kosik R. Feliks, Net i Nika. Pruszyński i s-ka.

Lindstrom M. Dziecko reklamy. Świat książki.

Praca zbiorowa. Książki Nauczyciela. Do dzieła. Nowa Era 2017, Warszawa

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

- absolwent potrafi stworzyć program autorski;

- umie sporządzić konspekt do dowolnego typu lekcji/zajęć;

- umie właściwie wykorzystać odpowiednie, dostosowane do grupy wiekowej materiały

i narzędzia;

- umiejętnie stosuje wiedzę teoretyczną w działaniu praktycznym;

- właściwie omawia, ocenia i promuje osiągnięcia uczniów;

- umie wybrać, opracować i wykonać pomoc dydaktyczną do planowanych lekcji/zajęć

plastycznych;

- umie zorganizować konkursy plastyczne i wystawy prac;

- umie ocenić i wypromować uczniów szczególnie uzdolnionych;

- umie zorganizować zaplecze dydaktyczne i materiałowe.

absolwent rozumie sens hasła "wychowanie przez sztukę;"

- zna podstawę programową dla przedmiotu Plastyka (MEN);

- zna zasady konstruowania programów nauczania i specyfikę programów autorskich;

- zna zasady planowania i realizacji szkolnych lekcji plastyki;

- zna różnorakie techniki plastyczne i ich rolę w rozwoju motorycznym, intelektualnym,

emocjonalnym i artystycznym ucznia;

- zna rozmaite formy twórczej aktywności plastycznej oraz środki ich realizacji;

- zna metody rozwijające kreatywność ucznia;

- zna wartość metody projektowej w pracy z dziećmi i młodzieżą;

- zna zasady organizacji wszelkich form pracy dydaktycznej i działań artystycznych w terenie

- plenerze/przestrzeni publicznej;

- zna formy sprawdzania i ewaluacji osiągnięć uczniów;

- zna literaturę metodyczną dotyczącą plastyki.

Absolwent powinien być zdolny do:

- postępowania według kanonu etycznego obowiązującego w zawodzie nauczyciela;

- właściwego komunikowania się z uczniami, rodzicami i innymi pracownikami placówki

edukacyjnej;

- umiejętnego i powściągliwego wyrażania emocji i uczuć;

- ciągłego uczenia się i kształtowania samego siebie;

- pogłębiania wrażliwości estetycznej i społecznej;

- powinien odznaczać się wysoką kulturą osobistą;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala wykładowa wyposażona w stoły i krzesła z możliwością zmiany ich

ustawienia.

2. Projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny.

3. Przenośny komputer.

4. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.

5. Tablica i przyrządy do pisania.

6. Arkusze papieru.

7. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni.

8. Zlew w pracowni.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Studium Pedagogiczne s.3 o 40 - 40h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10183