Katalog ECTS

Pedagogika

Pedagog: dr Ewa Muszyńska

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1.      Konwersatorium - analiza szkolnych sytuacji edukacyjnych: wychowawczych i dydaktycznych (praca w grupach).

2.      Charakterystyka środowisk wychowawczych dziecka – analiza wpływu środowisk wychowawczych na rozwój i funkcjonowanie dziecka w różnego typu sytuacjach edukacyjnych (praca w grupach).

3.      Dialog dydaktyczny – prezentacja własnych doświadczeń pedagogicznych powiązana z dyskusją.

4.      Współczesne problemy edukacyjne - prezentacja wybranego problemu.

5.      Pisemna praca podsumowująca zdobytą wiedzę w danym semestrze.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Złożenie w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną wymaganych dokumentów.

Wymagania końcowe

Zdanie egzaminu pisemnego lub ustnego. Zaliczenie praktyk pedagogicznych.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie na ocenę, egzamin na ocenę.

- Merytoryczna ocena pisemnej lub ustnej odpowiedzi studenta

- Obecność na wykładach i ćwiczeniach

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Semestr III

1. Współczesne problemy edukacyjne.

2. Motywacja w procesie kształcenia.

3. Emocje w procesie kształcenia.

4. Agresja i przemoc.

5.  ADHD / Dysleksja.

6. Depresja.

7. Uzależnienia.

8. Aktywność fizyczna.           

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Kwiatkowska H. (1997). Edukacja nauczycieli. Warszawa. IBE.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) (2003). Pedagogika t1, t2. Warszawa. PWN.

Śliwerski B. (red.)(2006). Pedagogika t I,II,III. Gdańsk. GWP.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Davis D.R. (2001). Dar dysleksji. Poznań. Zysk I  S-ka.

Szmidt K.J. (2005). Pedagogika twórczości. Sopot. GWP.

Vasta R., Haith M.,M., Miller S.,A.(1995). Psychologia dziecka. Warszawa. WSiP.

Zimbardo Ph. G. (2012). Psychologia i życie. Warszawa. PWN.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin.

2. Potrafi dobrać odpowiednie procedury i metody do realizacji zadań nauczyciela.  

3. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma  umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem różnorodnych działań.

1.      Ma uporządkowaną wiedzę na temat czynności nauczyciela i ucznia składających się na proces nauczania - uczenia się.

2.      Zna podstawowe uwarunkowania procesów nauczania i uczenia się.

3.      Ma podstawową, uporządkowana wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

4.      Zna zasady i normy etyczne obowiązujące w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

5.      Ma wiedzę dotyczącą procesów komunikowania się ich prawidłowości i zakłóceń.

1 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.

2.  Wykazuje gotowość do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i gotowość do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

3. Wykazuje gotowość do rzetelnego przygotowania się do swojej pracy.

4. Przestrzega norm i zasad etycznych.  

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1.      Sala wykładowa wyposażona w stoły i krzesła z możliwością zmiany ich ustawienia.

2.      Projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny.

3.      Przenośny komputer.

4.      Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.

5.      Tablica i przyrządy do pisania.

6.      Arkusze papieru.

7.      Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni.

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Studium Pedagogiczne s.3 o 19 - w. 19h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10184