Katalog ECTS

Psychologia

Pedagog: mgr Maria Płotczyk

Pole Opis
Typ przedmiotu warsztaty
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

warsztaty

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Złożenie w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną wymaganych dokumentów.

Wymagania końcowe

zaliczenie z oceną

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie ustne lub pisemne, egzamin ustny lub pisemny.

- Uzyskanie minimum połowy punktów możliwych do osiągnięcia w konkretnym zaliczeniu lub egzaminie oraz nie przekroczenie liczby 2 nieobecności w semestrze (z możliwością rozpatrzenia indywidualnych przypadków).

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel przedmiotu:

Przygotowanie koncepcji  działań artystycznych i plastycznych skierowanych do wybranej grupy wiekowej wspierających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku   szkolnym i społecznym.
Prezentacja różnego typu problemów edukacyjnych i sytuacji trudnych na podstawie własnych doświadczeń pedagogicznych i literatury przedmiotu.
Doskonalenie umiejętności komunikowania się nauczyciela i ucznia. 

 

 

Semestr  III  (5 zjazdów po 4 godz.)

Uczenie się. Przebieg procesu uczenia, czynniki wpływające na efektywność uczenia, style i techniki uczenia się (2 x 4 godz.)                                                              
 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniowie zdolni, gotowość szkolna. (4 godz.)
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w systemie oświaty (4 godz.)
Współpraca z rodzicami (4 godz.)

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. D. Fontana – Psychologia dla nauczycieli  Zysk i S-ka Wydawnictwo

2. Psychologia rozwoju człowieka 2  Charakterystyka okresów życia człowieka  redakcja naukowa: B. Harwas - Napierała, J. Trempała   Wydawnictwo Naukowe PWN

3. Psychologia rozwoju człowieka 3  Rozwój funkcji psychicznych   redakcja naukowa: B. Harwas – Napierała, J. Trempała  Wydawnictwo Naukowe PWN

4. C. J. Christopher – Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się. GWP

5. T. Gordon – Wychowanie bez porażek     Instytut Wydawniczy PAX

6. A. Faber, E. Mazlish – Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać,                                       żeby dzieci do nas mówiły.      Media Rodzina

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

V. Lowenfeld, W.L.Brittain  - Twórczość a rozwój umysłowy dziecka  PWN

D. Lewis  - Jak wychować zdolne dziecko   PZWL

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1.      Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu  psychologii w celu rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.    Właściwie nawiązywać relacje z uczniami, ich rodzicami i innymi nauczycielami.

3.   Formułować i realizować cele wychowawcze uwzględniając wiek i możliwości  ucznia.

 

 Właściwie realizować proces edukacyjny i wychowawczy.
 

Współpracować z uczniami i kierować klasą.
 

 Rozwiązywać konflikty, motywować uczniów, integrować grupę.
 

Współpracować z rodzicami uczniów.

1.      Ma podstawową wiedzę o etapach rozwoju dziecka.

 2.      Ma wiedzę o podstawowych metodach wychowawczych.

 3.      Ma podstawową wiedzę o zasadach komunikacji interpersonalnej.

 4.      Ma wiedzę o zasadach kierowania grupą.

 5.      Ma  wiedzę o zasadach rozwiązywania konfliktów.

 6.      Ma  wiedzę o pomocy psychologiczno – pedagogicznej w polskim systemie oświaty.

1.      Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

2.      Doskonali swoje umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształceniaodpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

3.      Ocenia skuteczność podejmowanych przez siebie działań.

4.      Jest świadomy roli, jaką odgrywa w procesie edukacji i wychowania dzieci

5.      Jest otwarty na współdziałanie z innymi nauczycielami oraz rodzicami uczniów

6.      Jest świadomy konieczności pracy nad własnym rozwojem.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1.      Sala wykładowa wyposażona w stoły i krzesła z możliwością zmiany ich ustawienia.

 2.      Projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny.

 3.      Przenośny komputer.

 4.      Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.

 5.      Tablica i przyrządy do pisania.

 6.      Arkusze papieru.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Studium Pedagogiczne s.3 o 19 - w. 19h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10185