Katalog ECTS

Seminarium dyplomowe

Pedagog: dr Ewa Muszyńska

Pole Opis
Typ przedmiotu SEMINARIUM
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

seminarium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

wpisanie na III semestr studiów podyplomowych

Wymagania końcowe

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność w trakcie zajęć.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie na ocenę.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

 Cel przedmiotu:

Przygotowanie koncepcji  działań artystycznych i plastycznych skierowanych do wybranej grupy wiekowej wspierających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku   szkolnym i społecznym.
Prezentacja różnego typu problemów edukacyjnych i sytuacji trudnych na podstawie własnych doświadczeń pedagogicznych i literatury przedmiotu.
Doskonalenie umiejętności komunikowania się nauczyciela i ucznia.  

1. Środowiska wychowawcze i ich znaczenie dla procesu rozwoju jednostki.  

2. Rola i znaczenie emocji w procesie kształcenia.

3. Edukacyjne sytuacje trudne.

4. Proces komunikowania się i jego znaczenie w relacjach społecznych.

5. Zasady i normy etyczne w relacjach interpersonalnych.

6. Metoda projektów w procesie kształcenia.

7. Projekt zajęć plastycznych dla określonych grup wiekowych.

8. Sztuka  w procesie wychowania i kształcenia.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna. Poznań, Media Rodzina.

Gołębniak B. D.(2000), Uczenie metodą projektów. Warszawa, WSiP.

Olechowska A. (2001), Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Warszawa, Wyd. APS. 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Frankl Viktor. E. (2015), Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa, Czarna Owca.

Limont W. (2008), Edukacja artystyczna a metafora. Toruń, Wyd.UMK.

Metody i kryteria oceny:

1.      Opracowanie planu koncepcji  działań artystycznych i plastycznych.

2.      Prezentacja wybranego problemu lub sytuacji trudnej.

3.        Aktywne uczestnictwo w zajęciach i  dyskusjach.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1.      Wspiera i rozwija twórczą aktywność uczestników zajęć.

2.      Potrafi analizować i interpretować procesy zachodzące w różnych środowiskach wychowawczych wykorzystując  wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki
i psychologii.

3.      Potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie dotyczące rozwiązywania różnego typu problemów kierując się normami i zasadami etycznymi.

1.      Ma podstawową wiedzę na temat procesów rozwoju człowieka w cyklu życia w obszarach: poznawczym, społecznym i emocjonalnym.

 2.      Ma uporządkowaną wiedzę na temat procesów rozwoju i wychowania oraz wpływu środowiska na rozwój jednostki.

3.      Ma wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.

4.      Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych.

1.      Jest otwarty na poszukiwania twórczych rozwiązań w działaniach artystycznych
i plastycznych.

2.      Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w różnych środowiskach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne.

3.      Jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje
i prowadzone działania.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Projektor multimedialny, materiały plastyczne, materiały biurowe, zabawki.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Studium Pedagogiczne s.3 o 15 - 15h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10186