Katalog ECTS

Socjologia sztuki

Pedagog: dr Jakub Szreder

Pole Opis
Typ przedmiotu wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład połączony z grupową analizą wybranych fragmentów tekstu.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym, żeby zapoznać się z lekturami

 

Wymagania końcowe

Napisanie pracy zaliczeniowej – 33%

Egzamin ustny na podstawie pracy – 33%

Aktywne uczestnictwo w zajęciach – 33%

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

celujący, 5,35
student nie tylko opanował wiedzę z zakresu socjologii sztuki, ale też wykonał dodatkową pracę w zakresie jej poszerzenia, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie rzeczywistości społecznej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w życiu społecznym
≥ 96


bardzo dobry, 5,0
student opanował wiedzę z zakresu socjologii sztuki, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie rzeczywistości społecznej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w życiu społecznym
91-95


bardzo dobry minus, 4,65
student opanował wiedzę z zakresu socjologii sztuki, ale z drobnymi nieścisłościami, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie rzeczywistości społecznej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w życiu społecznym
86-90


dobry plus, 4,35
student opanował wiedzę z zakresu socjologii sztuki, ale z drobnymi nieścisłościami, wykazuje pewne problemy w  samodzielnym posługiwać się nią w analizie rzeczywistości społecznej , wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w życiu społecznym osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami
81-85


dobry, 4,0
student opanował wiedzę z zakresu socjologii sztuki, z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie rzeczywistości społecznej, ale nie robi tego płynnie , wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w życiu społecznym
71-80


dobry minus, 3,65
student opanował wiedzę z zakresu socjologii sztuki, z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie rzeczywistości społecznej, ale nie robi tego płynnie, wykazuje chęć do aplikowania nabytej wiedzy w życiu społecznym, ale z drobnymi problemami kompetencyjnymi
66-70


dostateczny plus, 3,35
student opanował wiedzę z zakresu socjologii sztuki, z pominięciem niektórych istotnych aspektów, wykazuje pewne problemy z analizą rzeczywistości społecznej, wykazuje chęć do aplikowania nabytej wiedzy w życiu społecznym, ale wykazuje braki kompetencyjne
61-65


dostateczny, 3,0
student opanował wiedzę z zakresu socjologii sztuki, ale z większymi lukami, ma większe problemy z analizą rzeczywistości społecznej, wykazuje ograniczoną chęć do aplikowania nabytej wiedzy w życiu społecznym oraz cierpi na braki kompetencyjne
56-60,

 

dostateczny-, 2,65
student opanował wiedzę z zakresu socjologii sztuki, ale z bardzo poważnymi lukami, ma większe problemy z analizą rzeczywistości społecznej, wykazuje ograniczoną chęć do aplikowania nabytej wiedzy w życiu społecznym oraz cierpi na braki kompetencyjne
51-55


niedostateczny, 2,0
 nie opanował wiedzy z zakresu socjologii sztuki, nie jest w stanie analizować rzeczywistości społecznej, wykazuje brak zainteresowania aplikowaniem nabytej wiedzy w życiu społecznym oraz wykazuje całkowity brak kompetencji
≤ 50


nieklasyfikowany, 0
brak obecności na zajęciach (ponad połowa nieusprawiedliwionych zajęć), nie wysłanie pracy w terminie czy brak obecności na egzaminie
0%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zapoznanie studentów z problematyką, terminologią i aparatem badawczym socjologii sztuki. Wskazanie użyteczności tej dyscypliny naukowej w odniesieniu do zrozumienia kontekstu społecznego, ekonomicznego i kulturowego pracy artystów oraz współczesnego pola sztuki. Zajęcia koncentrują się na socjologii sztuki współczesnej, zapoznając studentów z koncepcjami, teoriami i metodami tej dziedziny socjologii pod kątem ich profilu kształcenia.

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć – rozpisana na poszczególne zajęcia):

1.      Zajęcia organizacyjne 

2.      Socjologia sztuki - wprowadzenie

Nathalie Heinich, Socjologia Sztuki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, str. 22-63

3.      Krytyka instytucjonalna w Polsce

Prezentacja bada Piotra Płucienniczaka 

4.      Socjolog i artysta: socjologizująca sztuka krytyczna

Pierre Bourdieu i Hans Haacke, Free Exchange, Polity Press, Cambridge 1995, str. 14 – 28

Artur Żmijewski, manifest Stosowane sztuki społeczne (pdf)

5.      Artyści polscy o polskiej transformacji

Wiktoria Kozioł, Święty Mikołaj, Muchomory i Maliny. Rozpoznanie narracji dotyczących ekonomii w polskich sztukach wizualnych od lat dziewięćdziesiątych do współczesności. [w:] Miejsce 04/2018, str. 109 – 170

6.      Rys historyczny: twórca jako wytwórca

Walter Benjamin, Twórca jako wytwórca, Wydawnictwo KR, Warszawa 2011

7.      Czy artyści pracują i dlaczego są biedni? Spory o status artystów

Julia Bryan-Wilson, Sztuka a praca [w:] Czarna księga Artystów, Katarzyna Górna et al (red.), Krytyka Polityczna, Warszawa 2015

Mikołaj Iwański, Wszystko co chciałbyś wiedzieć o pracy artystów a o co boisz się zapytać [w:] Czarna księga…

Hans Abbing, Uwagi na temat wyzysku biednych artystów [w:] Wieczna radość. Polityczna ekonomia społecznej kreatywności, red. Michał Kozłowski et al., Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2011

8.      Prekariat, nowa niebezpieczna klasa

Guy Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, rozdział 1 Prekariat (PDF)

9.      Praca w fabrykach sztuki

Kuba Szreder, ABC Projektariatu, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2016, 15-25, 40-41, 90-92

Michał Kozłowski, Jan Sowa, Kuba Szreder, Fabryka Sztuki, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 205

10.  Artystyczna ciemna materia

Gregory Sholette, Przesyt, nadprodukcja, nadmiar [w:] Czarna księga...

11.  Kto wytwarza twórcę? Analiza pola sztuki

Pierre Bourdieu, Reguły Sztuki, Universitas, Kraków 2001, str. 178 – 211

12.  O co gra się w sztuce? Kapitały i kapitał

Pierre Bourdieu, Reguły Sztuki, Universitas, Kraków 2001, str. 260 - 268

13.  Sztuka a społeczne nierówności (habitus, dystynkcja, czas wolny)

Pierre Bourdieu, Dystynkcja. Krytyka społecznej władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, str. 43 – 83

14.  Sztuka a dynamika klasowa polskiego społeczeństwa

Magda Szczęśniak, Sztuka bez klasy? Uwagi o badaniu polskiej sztuki czasów transformacji, [w:] Założenia przedwstępne w badaniach polskiej sztuki najnowszej, Fundacja Kultury Miejsca, Warszawa 2015

Rafał Jakubowicz, Robotnicyzm. Sztuka w ujęciu radykalnym, Praktyka Teoretyczna, http://www.praktykateoretyczna.pl/8352-2/

Piotr Juszkiewicz, Nietrafne diagnozy, wygodne alternatywy, [w:] Współczesność – historia nieznana. Studia z historii sztuki, red. W. Włodarczyk, Warszawa 2013.

15.  Sztuka a globalne nierówności

Andrea Fraser, 1% to My, tekst towarzyszący wystawie Chleb i Róże (MSN, Warszawa 2016)

16.  Świat sztuki. Pragmatyczna socjologia sztuki.

Howard Becker, Art Worlds, University of Califronia Press, Berkeley 1984 (rozdział 1)

17.  Jeżeli sztuka jest bezcenna to czemu tak dużo kosztuje?

pokaz dokumentu Bena Lewisa Great Contemporary Art Bubble (BBC 4, 2011) i dyskusja

18.  Artystyczna alchemia: od rzeczy do dzieła

Luc Boltanski, Od rzeczy do dzieła. Proces atrybucji i nadawania wartości przedmiotom [w:] Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, red. Michał Kozłowski et al., Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2011

prace Marcela Duchampa

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Wymieniona w planie zajęć. Książki dostępne są w wypożyczeniu międzybibliotecznym z połączonej biblioteki WFiS UW oraz IFiS PAN. Wybrane fragmenty podanych książek są skanowane i wysyłane drogą elektroniczną do studentów.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

W celu poszerzenia swojej wiedzy studenci mogą zapoznać się z całością lektur podanych w treści zajęć (a nie tylko z wybranymi fragmentami).

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U03 analizować, interpretować na zaawansowanym poziomie fenomeny artystyczne i kulturowe na tle procesów historycznych, na podstawie dopasowanej do zagadnień współczesności i nowoczesności wiedzy z zakresu historii i teorii sztuki oraz teorii kultury, a także wiedzy z wybranych nauk społecznych, stosując oryginalne, nowatorskie podejścia i osiągnięcia tych nauk.
K_U06 sprawnie poruszać się po rozległych zasobach wiedzy wybranych nauk humanistycznych i społecznych - przypisanych specjalizacji kultura miejsca i problematyce sztuki najnowszej - samodzielnie systematyzować, selekcjonować, syntetyzować wiedzę na poziomie zaawansowanym.
K_U05 łączyć dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, kulturowym, społecznym, ideologicznym, a także analizować i interpretować na poziomie zaawansowanym powiązania i zależności między dziełami i ich kontekstami; określać w ten sposób ich znaczenia, oddziaływania, rolę i funkcję w kulturze jako całości i w społeczeństwie - na potrzeby specjalizacji kultura miejsca i problematyki sztuki najnowszej; przy czym używa narzędzi „negocjowanych" w ramach dynamicznie uprawianej nauki.
K_U09 swobodnie posługując się zsyntetyzowaną, rozszerzoną wiedzą z wybranych nauk humanistycznych i społecznych sprawnie wnioskować, na zaawansowanym poziomie analizować fakty i zjawiska społeczne, kulturowe i artystyczne, problematyzować zagadnienia; zajmować wobec nich własne stanowisko, znajdując się w nietypowych sytuacjach profesjonalnych i odmiennych sytuacjach kulturowych

K_W 13 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu problematyki, zasadniczych pojęć i terminów, idei, koncepcji, teorii, podstaw analitycznych, metodologicznych, paradygmatów badań wybranych, odpowiadających specjalizacji, nauk społecznych, (zarysowanych w perspektywie historycznej i  współczesnej).
K_W 14 ma ogólną, elementarną wiedzę na temat rzeczywistości społecznej, jej elementów, struktury, mechanizmów, fenomenów, uwarunkowań - życia społecznego człowieka, grup społecznych i społeczeństw oraz społecznych ram kultury
K_W 15 zna nazwiska czołowych myślicieli i badaczy nauk społecznych, ich wkład w dzieje dyscyplin oraz ich dzieła (zaproponowane dla przedmiotów)

K_K03 do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, których zakres jest rozszerzony.
K_K05 reprezentowania wrażliwości na wartości estetyczne i artystyczne, warsztatowe i przestrzenne, przy całej ich współczesnej złożoności, w tym zinternalizowane w praktyce
K_K10 jest wnikliwym obserwatorem, uczestnikiem i twórcą życia kulturalnego – w jego głównym nurcie oraz obrzeżach, alternatywach czy innym obiegu.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala wykładowa, komputer, rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.2 o 30 2 30h
[egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10392