Katalog ECTS

Pracownia plastyczna

Pedagog: mgr Jakub Mazurkiewicz

Pole Opis
Typ przedmiotu Obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

warsztat, dyskusja, korekta, wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

brak

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

celujący
5,35
Wybitny poziom koncepcyjny pracy.
Wybitny poziom projektowo-artystyczny i techniczny pracy.
Realizacja dodatkowych aktywności z własnej inicjatywy.
≥ 99


bardzo dobry
5,0
Wybitny poziom koncepcyjny pracy.
Wybitny poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
98–93


bardzo dobry minus
4,65
Wybitny poziom koncepcyjny pracy.
Wysoki poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
92–87

 

dobry plus
4,35
Wysoki poziom koncepcyjny pracy.
Wysoki poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
86–81


dobry
4,0
Wysoki poziom koncepcyjny pracy.
Przeciętny poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
80–75


dobry minus
3,65
Przeciętny poziom koncepcyjny pracy.
Przeciętny poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
74–69

 

dostateczny plus
3,35

Przeciętny poziom koncepcyjny pracy.
Niski poziom projektowo-artystyczny pracy.
Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
68–63


dostateczny
3,0
Niski poziom koncepcyjny pracy.
Niski poziom projektowo-artystyczny pracy.
Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
62–57


dostateczny minus
2,65
Niski poziom koncepcyjny pracy.
Niski poziom projektowo-artystyczny pracy.
Poważne błędy techniczne.
56–51


niedostateczny
2,0
Niedostateczny poziom koncepcyjny, projektowo-artystyczny i techniczny pracy.
≤ 50


nieklasyfikowany
0
Brak kompletu prac, brak uczestnictwa w egzaminie lub powyżej 3 nieusprawiedliwione nieobecności.
0

 

Ocena przeprowadzona jest podczas przeglądu semestralnego. Ocenie podlega odpowiednio:

70% – realizacja zadania semestralnego
– pomysłowość i oryginalność rozwiązania problemu,
– jakość i staranność wykonania projektu.
30% – aktywność
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odpowiednia frekwencja na zajęciach. Osoby, które mają więcej niż trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze nie mogą przystąpić do zaliczenia i otrzymują ocenę niesklasyfikowany.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia mają na celu opracowanie graficzne, skład, łamanie, przeprowadzenie procesu korektowego oraz wydruk i oprawę magazynu. Semestr dzieli się na trzy etapy: projektowanie (luty), skład i korekty (marzec, kwiecień), produkcja (maj).

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

brak

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

brak

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
  • opracowuje projekt graficzny i edytorski magazynu z uwzględnieniem charakterystycznych dla tego typu publikacji elementów
  • przeprowadza na pliku komputerowym i wprowadza w plik graficzny korektę tekstu
  • wykonuje podstawowe prace introligatorskie w sposób rzemieślniczy
  • pracuje według przyjętego harmonogramu
  • wymienia i charakteryzuje elementy składowe współczesnych i historycznych magazynów
  • odróżnia stylistykę poszczególnych magazynów i opisuje różnice przy użyciu specjalistycznego słownictwa
  • wymienia argumenty za i przeciw pomysłom swoim jaki i pozostałych członków grupy, w której pracuje
  • współpracuje w grupie
  • dochodzi do kompromisów w sytuacjach spornych w celu usprawnienia procesu wydawniczego
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia dostosowana do prezentacji multimedialnych, wyposażona w: ekran, projektor multimedialny o dużej rozdzielczości, komputer z możliwością podłączenia do projektora; stoły do pracy warsztatowej; stanowiska komputerowe (1 stanowisko – 1 student) z oprogramowaniem do projektowania wydawniczego, graficznego i obróbki zdjęć; narzędzia introligatorskie: gilotyna z zapasowym nożem, maty do cięcia, nożyki introligatorskie, nożyczki, linijki; drukarka.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.4 o 45 2 45h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10409