Katalog ECTS

Kuratorowanie wystaw

Pedagog: dr hab. Łukasz Ronduda

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Ćwiczenia Wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Znajomość historii sztuki polskiej po 1945 roku

 

Częste wizyty w Galeriach i Muzeach

 

Wymagania końcowe

Umiejętność świadomego korzystania z warsztatu kuratora. Umiejętność sprawnego poruszania się w instytucjach sztuki współczesnej 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Przedstawienie kuratorskiego projektu wystawy

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zapoznanie studentów z procesem powstawania wystawy muzealnej począwszy od pracy koncepcyjnej, poprzez proces produkcji, do pracy z gotową ekspozycją i jej promocją. Zajęcia bazujące na konkretnym przypadku wystawy przygotowywanej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będą pozwalały zapoznać się z wszystkimi wymiarami pra-cy kuratorskiej nad wystawą i bazować będą na szeregu spotkań z najważniejszymi uczestni-kami tego procesu: architektem wystawy, producentem, artystami, promocją, konserwatorem, działem realizacji wystaw etc. Studenci oprócz uczestnictwa w procesie produkcji będą pra-cować nad własnymi wersjami programu towarzyszącego i oprowadzania po wystawie.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Magda Lipska, Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 2018
Hans Urlih Obrist, A Brief History of Curating, JPRIRinger, 2009
Lucy Steeds (red.), Exhibition, MIT Press, 2014

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Marta Czyż, Julia Wielgus - W ramach wystawy, Fundacja Sztuk Pięknych, Warszawa 2015
Tomasz Szerszeń, Podróżnicy bez mapy i paszportu, Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk 2015.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

4. K_U01
5. K_U18
6. K_U19
7. K_U22

1. K_W2
2. K_W10
3. K_W12

8. K_K03
9. K_K08
10. K_K09
11. K_K10
12. K_K12

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.4 o 30 2 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10411