Katalog ECTS

Filozofia kultury z elementami antropologii

Pedagog: dr Jakub Szreder

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład konwersatoryjny / ćwiczenia

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

znajomość angielskiego umożliwiająca zapoznanie się z lekturami

Wymagania końcowe

obecność na zajęciach, napisanie i obrona eseju

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

●       aktywne uczestnictwo w zajęciach – 30%

●       esej końcowy i jego obrona – 70%

 

Kryteria oceny:

celujący
5,35
student opanował wiedzę z zakresu ćwiczeń, ale też wykonał dodatkową pracę w zakresie jej poszerzenia, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie współczesnej kultury, co wykazał w eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na ćwiczeniach

≥ 96
bardzo dobry
5,0
student opanował wiedzę z zakresu ćwiczeń, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie kultury współczesnej, co wykazał w eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium

91-95
bardzo dobry minus
4,65
student opanował wiedzę z zakresu ćwiczeń, ale z drobnymi nieścisłościami, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie kultury współczesnej, co wykazał w eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium

86-90
dobry plus
4,35
student opanował wiedzę z zakresu ćwiczeń, ale z drobnymi nieścisłościami, wykazuje pewne problemy w  samodzielnym posługiwaniu się nią w analizie współczesnej kultury, co wykazał w eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium

 
81-85
dobry
4,0
student opanował wiedzę z zakresu ćwiczeń, z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie współczesnej kultury, ale nie robi tego płynnie, co wykazał w eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium

 
71-80
dobry minus
3,65
student opanował wiedzę z zakresu ćwiczeń, z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie kultury współczesnej, ale nie robi tego płynnie, w eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium wykazuje drobne problemy kompetencyjne

66-70
dostateczny plus
3,35
student opanował wiedzę z zakresu ćwiczeń, z pominięciem niektórych istotnych aspektów, wykazuje pewne problemy z analizą kultury współczesnej, co jest widoczne w eseju podsumowującym (zły dobór tematu czy też nieistotny, problemy z jego teoretyczną analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym), oraz przejawia się mniejszą aktywnością na dyskusjach w trakcie konwersatorium


61-65
dostateczny
3,0
student opanował wiedzę z zakresu ćwiczeń, ale z większymi lukami, ma większe problemy z analizą kulturą współczesnej, w eseju wykazuje braki kompetencyjne, jest pasywny na zajęciach

 
56-60
dostateczny-
2,65
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, ale z bardzo poważnymi lukami, ma większe problemy z analizą kultury współczesnej, w eseju wykazuje poważne braki kompetencyjne, jest pasywny na zajęciach

51-55
niedostateczny
2,0
nie opanował wiedzy z zakresu konwersatorium, nie jest w stanie analizować kultury współczesnej, wykazuje całkowity brak kompetencji oraz brak aktywności na zajęciach
≤ 50
nieklasyfikowany
0
brak obecności na zajęciach (ponad połowa nieusprawiedliwionych zajęć), nie wysłanie pracy w terminie
0%

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zaprezentowanie studentom wybranych zagadnień antropologii kultury, filozofii kultury, socjologii kultury oraz kulturoznawstwa w ich powiązaniu ze sztuką współczesną. Zajęcia służą pogłębieniu i rozszerzeniu informacji zdobytych w trakcie wykładu. Celem przewodnim kursu jest aktywne włączenie studenta do formowania  jego społeczno-kulturowej wiedzy oraz rozumowania poprzez merytoryczną analizę tekstu kultury i dyskusję.

1.      Zajęcia organizacyjne

 

2.      Artysta jako antropolog

Hal Foster, Artysta jako antropolog [w:] Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, Universitas, Kraków 2010

 

3.      Enjoy poverty!

Renzo Martens, Enjoy Poverty, Episodes 1 and 3

 

4.      Od krytyki kolonializmu do postkolonialnych interwencji

The Institute of Human Affairs, Value shifting [w:] Truth is Concrete, Florian Malzacher (red.), Sternberg Press, Berlin 2013

TJ Demos, Gentrification After Institutional Critique: On Renzo Martens’s Institute for Human Activities [w:] Afterall: A Journal of Art, Context, and Enquiry, Issue 40 (Autumn/Winter 2015), str. 76-89

 

5.      Dekolonizacja czyli wyklęty lud ziemi

Frantz Fanon, Wyklęty lud ziemi, PIW, Warszawa 1984, str. 16 – 56

 

6.      Orientalizm

Edward Said, Orientalizm, PIW, Warszawa 1991, str. 316 – 354

 

7.      Poskolonializm a sprawa polska

Michał Buchowski, Widmo orientalizmu w Europie. Og egzotycznego innego do napiętnowanego swojego [w:] Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008

 

8.      Etnografia twórcza i otwierająca

Dorota Ogrodzka, Tomasz Rakowski, Ewa Rossal Odsłonić nowe pola kultury:  projekt etnografii twórczej i otwierającej (prezentacja)

 

9.      Między sztuką I etnografią: Daniel Rycharski i Pomnik Chłopa

Daniel Rycharski. Strachy. Wybrane działania 2008-2019, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 2019

 

10.  Etnograficzny surrealizm

James Clifford, Kłopoty z kulturą: Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Universitas, Kraków 2000,str. 133 – 167

 

11.  Między muzeum sztuki I muzeum etnograficznym

James Clifford, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury [w:] Kłopoty z kulturą: Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Universitas, Kraków 2000,str. 233 – 271

 

12.  Granice sztuki a pułapki na żyrafy

Alfred Gell, Vogel's Net : Traps as Artworks and Artworks as Traps, [w:] Journal for material culture, 15 / 1996

 

13.  Kompleks wystawienniczy

Tonny Bennet Kompleks wystawienniczy [w:] Widok 10/2016

 

14.  Sfera publiczna

Jürgen Habermas,Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warszawa 2007

 

15.  Kultura europejska, oświecenie, kolonializm

Rosi Braidotti, Nomadyczna tożsamość europejska [w:] Koniec kultury, koniec Europy, red. Pascal Gielen, Bęc Zmiana, Warszawa 2016

György Konrád, Kraina uczących sięludów [w:] Koniec kultury, koniec Europy, red. Pascal Gielen, Bęc Zmiana, Warszawa 2016

Centrum Politycznego Piękna / Zentrum Fur Politische Schonheit

 

16.  Dobra wspólne

Antonio Negri i Michael Hardt, Rzecz-pospolita, korporacja ha!art, Kraków 2012

 

 

17.  Podporządkowani inni i kontrpubliczność

Gayatri Chakravorty Spivak, Czy podporządkowani inni mogą przemówić?[w:] Krytyka Polityczna 24-25, 2011

 

18.  Etnograficzny gęsty opis

Clifford Geertz, Opis gęsty - w stronę interpretatywnej teorii kultury [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Marian Kempny i Ewa Nowicka (red.), PWN, Warszawa 2003

 

19.  Etnograficzny konceptualizm

Nikolai Ssorkin Chaikov, Ethnographic conceptualism: an introduction [w:] Laboratorium 2013, 5 (2): 2-18

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Uwzględniona w planie zajęć

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Uwzględniona w planie zajęć

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U 06 potrafi powiązać dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, kulturowym, społecznym, ideologicznym, chcąc np. wykazać znaczenie kontekstu społecznego dla zjawisk i dzieł sztuki czy określić elementy dziedzictwa kulturowego w swoim najbliższym otoczeniu
K U 07 potrafi sprawnie poruszać się w zaprezentowanej problematyce i zasobie wiadomości wybranych nauk humanistycznych i społecznych, oraz je samodzielnie systematyzować.
K U 08 potrafi stosować na bazowym poziomie aparat werbalny i pojęciowy wybranych, uzupełniających historię sztuki, nauk humanistycznych i społecznych.
K U 09 potrafi samodzielnie czytać i analizować lektury z wybranych, uzupełniających historię sztuki, nauk  humanistycznych i społecznych oraz prowadzić własne poszukiwania bibliograficzne w ich obszarze.
K U 10 potrafi samodzielnie wnioskować, posługując się na podstawowym poziomie prześledzonymi konstrukcjami myślowymi wybranych nauk humanistycznych i społecznych.
K U 11  potrafi samodzielnie rozpoznawać i rozróżniać podstawowe fakty i zjawiska społeczne, klasyfikować rzeczywistość społeczną.
K U 12 potrafi postrzegać fakty i zjawiska społeczne i kulturowe (w tym artystyczne), także zjawiska świata życia codziennego problemowo, analitycznie, strukturalnie - na poziomie podstawowym.
K U 18 potrafi artykułować (także własne) poglądy w sprawach zawodowych, społecznych, światopoglądowych, także przekonująco argumentować i dyskutować na tematy podejmowane na zajęciach.
K U20 potrafi swobodnie posługiwać się zsyntetyzowaną wiedzą, włączając w nią zindywidualizowane konkluzje i problemy.

K_W 07 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w wybranych, wyspecjalizowanych- w tym dotyczących specjalizacji- zagadnieniach humanistyki i nauk społecznych, często wymagających wielodyscyplinowego, wielopłaszczyznowego oglądu.
K_W 09 - zna podstawową literaturę w języku polskim z wybranych dyscyplin i zagadnień humanistyki, przede wszystkim z kanonu historii i teorii sztuki, teorii kultury oraz filozofii; nazwiska czołowych historyków, teoretyków sztuki oraz kultury, filozofów, i ich piśmienniczy wkład w dzieje dyscyplin.
K_W 13 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu problematyki, zasadniczych pojęć i terminów, idei, koncepcji, teorii, podstaw analitycznych, metodologicznych, paradygmatów badań wybranych, odpowiadających specjalizacji, nauk społecznych, (zarysowanych w perspektywie historycznej i  współczesnej).
K_W 14 ma ogólną, elementarną wiedzę na temat rzeczywistości społecznej, jej elementów, struktury, mechanizmów, fenomenów, uwarunkowań - życia społecznego człowieka, grup społecznych i społeczeństw oraz społecznych ram kultury
 

K K04 jest otwarty na nowe idee, gotowy do zmiany opinii w  świetle dostępnych danych i argumentów.
K K05 myśli bez skrępowania własnymi uwarunkowaniami i widzi rzeczy w innym kontekście niż tylko własny, posiada świadomość różnic kulturowych, jest otwarty na inne kultury - unika dyskryminacji, unika postawy etnocentryzmu, także dba o kontekstowe postrzeganie różnic.
K K06 ma świadomość samopoznania w nowych aspektach jako istota społeczna i jako uczestnik kultury oraz posiadania nowych kryteriów krytycznego podejścia do rzeczywistości.
K K ll jest przygotowany do bardziej aktywnego niż dotychczas uczestnictwa w życiu społecznym, w społeczeństwie demokratycznym, w większym stopniu do uczestniczenia w komunikacji społecznej i życiu publicznym, także, pełniejszego niż dotychczas, kreatywnego uczestnictwa w kulturze - ma rozbudowaną świadomości wspólnego dobra i odpowiedzialności

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer, rzutnik i ekran

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.6 o 30 2 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.4 o 30 2 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10417