Katalog ECTS

Seminarium magisterskie

Pedagog: dr hab. Luiza Nader

Pole Opis
Typ przedmiotu seminarium magisterskie
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

seminarium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

ukończony 1 rok studiów mgr

Wymagania końcowe

złożenie i obrona pracy magisterskiej

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Po I semestrze: ocena zgromadzonej bibliografii, stanu badań, fragmentów tekstu, ogólnej koncepcji pracy, po II semestrze: ocena całości.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Seminarium magisterskie skoncentrowane jest na historii sztuki po 1939 r. oraz współczesnej, przede wszystkim na praktykach artystycznych w Polsce i Europie Centralnej (choć nie tylko), a także na teoriach i metodologiach współczesnej humanistyki. Uczestnicy zachęcani są do prowadzenia własnych badań archiwalnych (w tym szczególnie przeprowadzania wywiadów oral history),  a także do  tworzenia nowatorskich ujęć analitycznych i interpretacyjnych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

dostosowana do indywidualnych potrzeb studentów

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

dostosowana do indywidualnych potrzeb studentów

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

- poprawnego stosowania poznanej terminologii z zakresu historii sztuki K_U01

- rozumienia i przekazywania omówionych podejść badawczych, teoretycznych, i metodologicznych  K_U03

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

- głównych pól problemowych, jak i szczegółowych zagadnień sztuki polskiej XX i XXI w. K_W03

- pojęć, kategorii, definicji, teorii, podejść badawczych historii sztuki współczesnej  K_W04

 

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

- podjęcia dialogu o sztuce współczesnej w duchu otwartości na różne artystyczne i teoretyczne paradygmaty K_K03

- Wykazania się świadomością znaczenia kontekstu przemian społecznych i kulturowych dla sztuki polskiej XX i XXI K_K03

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.4 d 30 8 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10469