Katalog ECTS

Kobiety, sztuka, społeczeństwo XV-XVII w

Pedagog: dr Ewa Kociszewska

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć) -brak-
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego pozwalająca na lekturę tekstów

Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności)

2. aktywność na zajęciach (znajomość lektur i uczestnictwo w dyskusji) - 30% oceny

3. praca pisemna złożona do 24 maja - 70% oceny

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najnowszymi kierunkami badań nad kwestiami płci w sztuce renesansowej.

Proseminarium będzie składało się dwóch bloków tematycznych. Pierwszy poświęcone będzie kobietom jako artystkom i odbiorczyniom sztuki w epoce nowożytnej (ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Sofonisby Anguissoli, Lavinii Fontany i Artemisii Gentileschi; obiektom artystycznym związanym z małżeństwem i  macierzyństwem). Drugi blok dedykowany będzie zagadnieniom związanymi z przedstawiami kobiet (sztuce erotycznej, aktowi, przemocy seksualnej, czarownicom, starości, kobietom władczyniom). 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

J. Burke, The Italian Renaissance Nude, New Haven 2018.

W. Chadwick, Kobiety, sztuka i społeczeństwo, Poznań 2017.

M. Cole, Sofonisba's Lesson, Londyn 2019.

M. Garrard, Artemisia Gentileschi and Feminism in Early Modern Europe, Londyn 2020.

Feminism and Art History: Questioning the Litany, red. N. Broude, M. D. Garrard, Londyn 1982.

J. M. Locker, Artemisia Gentileschi. The Language of Painting, New Haven 2015.

A. W. B. Randolph, "Gendering the Period Eye: Deschi da parto and Renaissance Visual Culture", Art History, 27, 2004, s. 538–562.

Orazio and Artemisia Gentileschi, red. K. Christiansen, J. W. Mann, kat. wystawy Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork 2001.

Reclaiming Female Agency Feminist Art History after Postmodernism, red. N. Broude, M. D. Garrad, Los Angeles 2005.

The Renaissance Nude, red. T. Kern, kat. wystawy Getty - Royal Academy of Arts, Los Angeles 2019.

R. Strong, The Elizabethan Image, New Haven 2019.

A Tale of Two Women Painters. Sofonisba Anguissola and Lavinia Fontana, red. L. Ruiz Gomez, kat. wystawy Museo del Prado, Madryt 2019.

J. G. Turner, Eros Visible. Art, Sexuality and Antiquity in Renaissance Italy, New Haven 2017.

D. Wolfthal, In and Out of the Marital Bed. Seeing Sex in Renaissance Europe, New Haven 2010.

(Lista lektur będzie uzupełeniania w trakcie zajęć, https://www.dropbox.com/sh/p7mamywlbedpser/AAC60sH-YTvPLQ2BXPYNbZ9Ea?dl=0 )

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.8 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.4 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.2 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.2 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.8 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Grafika s.8 d 30 4 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10496