Katalog ECTS

Architektoniczny storytelling. Język projektantów XX wieku

Pedagog: dr Katarzyna Uchowicz

Pole Opis
Typ przedmiotu Wykład otwarty
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład wzbogacony prezentacją multimedialną z elementami konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

przebieg studiów pomyślnie zakończony 6. semestrem /

rozpoczęcie studiów magisterskich

Wymagania końcowe

Egzamin: esej zaliczeniowy na temat zatwierdzony przez prowadzącego - autorskie ujecie wybranego zagadnienia z uwzględnieniem źródeł oraz materiału ilustracyjnego z podpisami

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny: poziom merytoryczny i edytorski eseju. Skala ocen: od 2 (ndst) do 5+ (celująco) – według obowiązującej w ASP w Warszawie.

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Wykład przybliża środki wyrazu i przekazu architektów minionego stulecia, nie tylko teorie architektoniczne wiodących twórców, ale także metody promocji i strategie reklamowe. W przypadku wybranych teorii zaprezentowane zostaną przykłady kształtowania się języka mówienia/ pisania o architekturze, operującego nowymi terminami czy wręcz neologizmami oraz kody wizualne. Istotne zagadnienie stanowić będzie próba odpowiedzi na pytanie: co sprawia, że niektórzy twórcy od lat stanowią „żelazny repertuar” w historii architektury, jak zmieniała się definicja architekta (i architektury ) w XX wieku oraz jaką rolę pełniły artystyczne dwugłosy i kosmopolityczne aspiracje.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

• JENCKS C., Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury, Warszawa 1982

• BŁASZCZYK D., Juliusz Żórawski. Przerwane dzieło modernizmu, Warszawa 2010

• LE CORBUSIER, W stronę architektury, Warszawa 2012

• GROPIUS W., Pełnia architektury, Kraków 2014

• Architektki, red. E. Mańkowska-Grin, Kraków 2016

• UCHOWICZ K., Awers/rewers. Architekt Bohdan Lachert, Muzeum Architektury, Wrocław 2018

• BYSTRZAK T., Teodor Talowski, Kraków 2018

• CYMER A., Architektura w Polsce 1945-1989, Warszawa 2018

 

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

• MROWCZYK J., WIDZIEĆ/WIEDZIEĆ. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, Kraków 2011

• RYPSON P., Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919-1949, Kraków 2011

• SUDJIC D., Język rzeczy. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą?, Kraków 2013

 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

- umiejętność rozpoznawania i przypisania obiektów do odpowiedniego nurtu, kręgu, projektanta

- baza wiedzy o kluczowych architektach XX wieku

- analiza i charakterystyka obiektu architektonicznego

- charakterystyka kluczowych procesów dynamizujących architekturę XX wieku

 

- opanowanie zjawisk oraz procesów kluczowych dla rozwojów architektury XX wieku

- znajomość głównych nurtów, wiodących architektów oraz teoretyków, świadomość zróżnicowania kultury architektonicznej w odniesieniu do poszczególnych regionów i centrów artystycznych

- znajomość podstawowego kanonu dzieł architektury XX wiekuj oraz wiedza o ich twórcach

- znajomość podstawowych problemów teorii architektury oraz kultury architektonicznej XX wieku

- znajomość źródeł

- umiejętność krytycznej analizy i oceny głównych zjawisk i nurtów w architekturze XX wieku

- świadomość ciągłości niektórych procesów do chwili obecnej

- świadomość kształtowania współczesnej architektury jako kontynuacji bądź kontry wobec nurtów architektury XX wiek

- oszacowanie wartości architektury współczesnej

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych:
Skuteczne zaciemnienie.
Nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękiem.
Ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów).
Rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości.
Komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.8 d 30 2 30h
[egz.]
Sztuka Mediów s.2 d 30 2 30h
[egz.]
Rzeźba / rzeźba s.8 d 30 2 30h
[egz.]
Grafika s.8 d 30 2 30h
[egz.]
Architektura Wnętrz s.2 d 30 2 30h
[egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10525