Katalog ECTS

Projektowanie kostiumu filmowego

Pedagog: dr Anna Janicka

Pole Opis
Typ przedmiotu projektowanie kostiumu filmowego
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

zajęcia warsztatowe 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin na studia magisterskie.

Kompetencje kwalifikujące do twórczej pracy.

Podstawowa  znajomość problematyki scenografii filmowej i historii kostiumu .

Umiejętności warsztatowe: rysunek , podstawy malarstwa 

Wymagania końcowe

Zaliczenie 9 semestru.

Zaprojektowanie kostiumów do wybranej adaptacji literatury .

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Warunkiem przystąpienia do oceny jest wykonanie i przedstawienie wszystkich ćwiczeń.

Ocena wartości artystycznej prezentowanych prac- 50 %

Ocena jakości technicznej prezentowanych prac - 20 %

Ocena samodzielności w obrębie pracy twórczej - 20 %

Systematyczność w pracy - 10 % 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej w interdyscyplinarnym zespole w filmie , telewizji , reklamie oraz do prezentacji jej rezultatów

Wykształcenie swobody wobec wyzwań, jakie niosą teksty z różnych okresów historycznych i różnych kultur.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1000 Dessous History of Lingerie ,Gilles NERET < WYD> Taschen

Historia ubioru ,Gutkowska - Rychlewska 1968

Moda kobieca XXw ,Alina Dziekońska -Kozłowska 

Fashion design 1850-1895,wyd. The Pepin Press

Men's fashion - the Complete Sourcebook, J.Peacock, wyd. Thames and Hudson

Patterns of Fashion ,J.Arnold , wyd.Macmillan /QSM

Fashion In Photographs ,R.Aish , wyd. Badsford

ABC męskiej elegancji,J.Turbasa

Słownik mody ,E.i A.Banach , Wiedza powszechna 1962

Moda .Historia mody od XVIII do XX w. ,Kolekcja Instytutu Ubioru w Kioto Taschen /TMC Art.

A History of Costume in the West ,F.Boucher , T& H

Leksykon rzeczy minionych i przemijających ,M.Szubert , Muza sa

Gazety , tygodniki : Praktyczna Pani - lata 30-te

                             Kobieta w świecie i w domu - lata 20-te

                             Ty i Ja - lata 60-te , 70- te 

                             Przekrój 

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura zależna jest od opracowanego projektu i epoki . Literatura przedmiotu jest ogromna i zawiera książki , albumy, dostęp do stron internetowych , miesięczniki , żurnale , gazety tygodniowe , prywatne i muzealne zbiory fotograficzne .

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent powinien potrafić :

1. świadomie obronić i logicznie uzasadniać swój projekt 

2.potrafi zaproponować twórczo dobór materiałów

3.stosować materiały w celu budowania znaczeń , ekspresji , epoki 

4.poszukiwać i interpretować inspiracje w procesie projektowania i twórczo je zastosować w procesie kreacji

5.stworzyć w oparciu o analizę tekstu- koncepcję scenograficzno- kostiumową

6.zaprojektowane kostiumy zaprezentować w formie projektów czytelnych dla wykonawców 

 

Absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie :

1. interpretacji materiałów źródłowych 

2.zanjomości materiałów używanych w tworzeniu kostiumów

3.znajomości specyficznych , właściwych dla kostiumu filmowego zasad projektowania 

4.znajomości wybranych problemów praktyki realizacyjnej 

5.znajomości zasad przacy z reżyserem i z pracowniami 

Absolwent powinien być dolny do :

1. krytycznej analizy swojej pracy 

2.rozumienia potrzeby ciągłego , nieprzerzerwalnego procesu samokształcenia 

3.pracy w zespole 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

monitor , komputer z oprogramowaniem i dostępem do internety , stoły , krzesła 

pomoce dydaktyczne : próbki materiałow , narzędzia potrzebne do nauki patynowania 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status czas[h] ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.2 o 75 4 ćw. 75h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10934