Katalog ECTS

Projektowanie scenografii

Pedagog: dr hab. Marek Chowaniec

Pole Opis
Typ przedmiotu Uzupełniający
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Dialog z elementami zajęć warsztatowych i ćwiczeń. Korekty indywidualnych projektów realizowanych wg wyznaczonych tematów. Regularne indywidualne konsultacje.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin zamykający proces edukacji na poziomie drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

Wymagania końcowe

Zdanie egzaminu zamykającego proces edukacji na poziomie trzeciego roku.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena prac semestralnych, będących praktyczną realizacją projektową zadanych tematów:

- ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta

- ocena poziomu wiedzy i umiejętności

- ocena poziomu prezentacji i merytorycznej obrony swojego projektu

- ocena indywidualnej kreatywności i umiejętności jej wyrażania

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

- rozwijanie indywidualnej kreatywności

- uwrażliwienie na rolę eksperymentów w procesie tworzenia

- kształcenie podstaw projektowania scenografii

- zaznajomienie z elementami praktycznej pracy nad realizacją scenografii

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Zbigniew Raszewski, "Krótka historia teatru polskiego", Warszawa, PIW.

Władysław Strzemiński, "Teoria widzenia", Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Denise Bablet, "Rewolucje sceniczne XX wieku", Warszawa, 1980.

Zenobiusz Strzelecki, "Współczesna scenografia polska", Warszawa, 1983 (album) i 1984 (komentarz).

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Hiltrud Oman, "Joseph Beuys. Die Kunst auf dem Weg zum Leben", Monachium, 1998.

Margot Berthold, "Historia teatru", Warszawa, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe.

Marvey K. Smith, "Scene design and stage lighting", Nowy Jork.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

K_U01 - świadomie używać podstawowych praw kompozycji przestrzennej i struktur
wizualnych;

K_U04 - realizować własne koncepcje artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach;

K_U06 - korzystać z różnorodnych możliwości ekspresji i kreacji twórczej jakie daje
scenografia, kostium, figura animowana, projektowanie ubioru;

K_U07 - zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kształtem dzieła a otwartym przez nie
pasmem znaczeniowym;

K_U08 - współpracować z innymi osobami w ramach prac i projektów zespołowych, także
zadań o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U10 - postawić problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej
interpretacji scenariusza.

Absolwent zna i rozumie:

K_W02 - problematykę związaną z technikami i technologiami twórczości scenograficznej;

K_W03 - podstawowe zagadnienia z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym
(reżyseria, architektura wnętrz) pozwalające na realizację zadań zespołowych także o
charakterze interdyscyplinarnym;

K_W08 - podstawy praktycznej wiedzy w zakresie rysunku, malarstwa, mul^mediów i
architektury;

K_W09 - specyfikę mediów składających się na język teatru i ich roli w procesie budowy
znaczeń;

K_W10 - specyfikę języka specjalistycznego z zakresu scenografii teatralnej, filmowej oraz TV.

Absolwent jest gotów do:

K_K01 - podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w
procesie projektowym;

K_K03 - efektywnego komunikowania się w obrębie własnego środowiska i społeczności;

K_K04 - efektywnego rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy
projektowej jak i też własnej kreacji artystycznej;

K_K05 - swobodnego posługiwania się fachową terminologią z zakresu scenografii.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Komputer, drukarka, odbiornik telewizyjny, DVD, stoły, plany techniczne teatrów i sal widowiskowych, katalogi próbek materiałowych, specjalistyczne albumy i czasopisma.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.6 d 30 4 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10958