Katalog ECTS

Plener

Pedagog: Łukasz Zedlewski, dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka

Pole Opis
Typ przedmiotu Artystyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 • Dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe w plenerze. Plener obowiązkowy, odbywa się w Domu Plenerowym ASP, w Dłużewie, w II połowie września i trwa dwa tygodnie. Prezentacja prac plenerowych./ wystawa /
 • W przypadku epidemii i rekomendacji sanitarnych uczestnicy pleneru będą podzieleni na dwie mniejsze grupy. Każda z grup odbędzie skrócony, tygodniowy plener.
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne
 • Pozytywnie zakończony I rok studiów.
Wymagania końcowe

 

 • Umiejętność świadomego korzystania z warsztatu malarskiego.
 • Kreatywne poszukiwania rozwiązań twórczych w odmiennych warunkach pracy, w plenerze.
 • Prezentacja prac na wystawie poplenerowej.
 • W przypadku epidemii, w zależności od zaleceń sanitarnych wystawa może odbyć stacjonarnie bądź online.
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)
 • Ocena indywidualnej pracy artystycznej.
 • Ocena prezentacji prac.
 • Zaliczenie. 
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych w oparciu o bezpośrednie doświadczenia obserwacji natury w przestrzeni otwartej - pejzaż.
 • Doskonalenie doboru środków przekazu do wyrażania określonego nastroju, treści, idei, / różnorodność form, światło, perspektywa, materia /
 • Otwarcie na nowe możliwości kreowania postrzeganej rzeczywistości z wykorzystaniem różnorodnych technik malarskich, rysunkowych, fotograficznych.
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
 • Literatura tematycznie związana z tematem ćwiczeń w plenerze.
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 • Wszelkie albumy, katalogi o sztuce.
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
 • Posiada umiejętność wykorzystywania środków ekspresji w realizacji prac artystycznych. Potrafi posługiwać się różnymi materiałami, narzędziami w zależności od zastosowanej techniki malarskiej czy rysunkowej. 
 • Świadomie dąży do rozwijania własnej osobowości twórczej.
 • Zna zasady realizacji dzieła i złożoność procesu tworzenia.
 • Posiada dostateczną wiedzę z zakresu podstawowych nurtów w sztuce, operuje przykładami prac malarskich, rzeźbiarskich, rysunkowych.
 • Jest gotów do realizowania własnych zamierzeń twórczych.
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych
 • Dom Plenerowy w Dłużewie posiada odpowiednią pod względem metrażu, oświetlenia, wentylacji i dostępu do wody bieżącej pracownię. Wyposażona jest w sztalugi, i stołki.
 • Wszelkie materiały i narzędzia do pracy w plenerze student zapewnia sobie we własnym zakresie.
 • Transport materiałów, narzędzi, prac plenerowych do i z powrotem, noclegi i wyżywienie zapewnia Uczelnia.
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.2 o 60 2 ćw. 60h
ćw. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.2 o 60 2 ćw. 60h
ćw. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.2 o 60 2 ćw. 60h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11070