(en)Katalog ECTS

Plein-air

(en)Pedagog: Łukasz Zedlewski, dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka

(en)Pole (en)Opis
Course type Artystyczny
Didactic methods
 • Dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe w plenerze. Plener obowiązkowy, odbywa się w Domu Plenerowym ASP, w Dłużewie, w II połowie września i trwa dwa tygodnie. Prezentacja prac plenerowych./ wystawa /
 • W przypadku epidemii i rekomendacji sanitarnych uczestnicy pleneru będą podzieleni na dwie mniejsze grupy. Każda z grup odbędzie skrócony, tygodniowy plener.
Language of lecture polski;
Prerequisites
 • Pozytywnie zakończony I rok studiów.
Final requirements

 

 • Umiejętność świadomego korzystania z warsztatu malarskiego.
 • Kreatywne poszukiwania rozwiązań twórczych w odmiennych warunkach pracy, w plenerze.
 • Prezentacja prac na wystawie poplenerowej.
 • W przypadku epidemii, w zależności od zaleceń sanitarnych wystawa może odbyć stacjonarnie bądź online.
The form of passing the course (assesment methods and criteria)
 • Ocena indywidualnej pracy artystycznej.
 • Ocena prezentacji prac.
 • Zaliczenie. 
Teaching goals (program content, subject description)
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych w oparciu o bezpośrednie doświadczenia obserwacji natury w przestrzeni otwartej - pejzaż.
 • Doskonalenie doboru środków przekazu do wyrażania określonego nastroju, treści, idei, / różnorodność form, światło, perspektywa, materia /
 • Otwarcie na nowe możliwości kreowania postrzeganej rzeczywistości z wykorzystaniem różnorodnych technik malarskich, rysunkowych, fotograficznych.
Compulsory literature used during classes
 • Literatura tematycznie związana z tematem ćwiczeń w plenerze.
Additional literature recommended for the student's self learning
 • Wszelkie albumy, katalogi o sztuce.
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
 • Posiada umiejętność wykorzystywania środków ekspresji w realizacji prac artystycznych. Potrafi posługiwać się różnymi materiałami, narzędziami w zależności od zastosowanej techniki malarskiej czy rysunkowej. 
 • Świadomie dąży do rozwijania własnej osobowości twórczej.
 • Zna zasady realizacji dzieła i złożoność procesu tworzenia.
 • Posiada dostateczną wiedzę z zakresu podstawowych nurtów w sztuce, operuje przykładami prac malarskich, rzeźbiarskich, rysunkowych.
 • Jest gotów do realizowania własnych zamierzeń twórczych.
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids
 • Dom Plenerowy w Dłużewie posiada odpowiednią pod względem metrażu, oświetlenia, wentylacji i dostępu do wody bieżącej pracownię. Wyposażona jest w sztalugi, i stołki.
 • Wszelkie materiały i narzędzia do pracy w plenerze student zapewnia sobie we własnym zakresie.
 • Transport materiałów, narzędzi, prac plenerowych do i z powrotem, noclegi i wyżywienie zapewnia Uczelnia.
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.2 (en)o 60 2 exercise 60h
exercise [pass]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.2 (en)o 60 2 exercise 60h
exercise [pass]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.2 (en)o 60 2 exercise 60h
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11070