Katalog ECTS

Malarstwo pracownia I

Pedagog: dr Maciej Wojciechowski

Pole Opis
Typ przedmiotu Artystyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Ćwiczenia malarskie w pracowni

2. Ćwiczenia malarskie w plenerze

3. Konwersatoria (dialog, dyskusja dydaktyczna, przeglądy, korekty)

 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywnie zakończony pierwszy rok studiów w zakresie malarstwa

 

Wymagania końcowe

Samodzielne wykonanie cyklu prac malarskich

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Przegląd indywidualny prac malarskich wykonanych w semestrze

Ocenie podlegają umiejętności obserwacji, wyrażania i utrwalania natury, samodzielność w pokonywaniu trudności, otwartość w poszukiwaniu i stosowaniu różnorodnych środków wyrazu, zaangażowanie i 90% frekwencja

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

1. Doskonalenie uzdolnień manualnych

2. Poszerzenie znajomości warsztatu i technik malarskich

3. Odkrywanie praw porządkujących i intepretujących postrzeganą rzeczywistość

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni

5. Poszukiwanie właściwych środków wyrazu

6. Przekraczanie własnych ograniczeń i złych nawyków

7. Wypracowanie i pielęgnowanie postawy otwartej, ciekawej, wnikliwej, zaangażowanej

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Bell J. "Lustro świata" Wyd. Arkady, Warszawa 2009

2. Białostocki J. "Sztuka cenniejsza niż złoto" PWN, Warszawa 1966

3. Cybis J. "Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966" PIW, Warszawa 1980

4. Gombrich E. H. "O sztuce" Wyd. Arkady. Warszawa 1997

5. Rzepińska M. "Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego" Wyd. Literackie, Kraków 1979

 

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Białostocki J. "Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce" Wyd. Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2001

2. Czapski J. "Patrząc" Wyd. Znak, Kraków 2004

3. Kowalska B. "Twórcy-postawy" Wyd. Literackie, Kraków 1981

4. Moniuszko A. "Ciało sztuki" PWN, Warszawa 1982

5. Woźniakowski J. "Co się dzieje ze sztuką?" PIW, Warszawa 1974

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. Student posługuje się odpowiednimi narzędziami i materiałami malarskimi w zależności od techniki wykonywanej pracy

2. dostrzega układy i logikę otaczających form

3. rozpoznaje istotne walory plastyczne zdarzenia

4. poszukuje i wykorzystuje różnorodne środki wyrazu w realizacji zadania malarskiego

5. samodzielnie pokonuje trudności i ograniczenia

 

t1. student zna złożoność zjawisk, które warunkują akt tworzenia

2. posiada znajomość warsztatu, narzędzi, materiałów, technik malarskich

3. zna zasady realizacji pracy artystycznej

1. Jest gotowy do realizowania własnych zamierzeń twórczych

2. Prezentowania swoich prac w przestrzeni publicznej w wystawach zbiorowych, które uwzględniają współpracę wszystkich uczestników

3. Jest gotowy do dbałości o swoje prace i poszanowania prac kolegów

 

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

 

1. Pracownia o odpowiednim metrażu i warunkach oświetlenia

2. Sztalugi, deski, stołki

3. Rekwizyty do martwych natur

4. Model

5. Indywidualne szafki na narzędzia

6. Dostęp do bieżącej wody  

7. Narzędzia malarskie: pędzle, farby, paleta

8. Podłoża: płótno, papier, tektura

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.4 o 120 4 ćw. 120h
ćw. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.4 o 120 4 ćw. 120h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11096