Katalog ECTS

Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych

Pedagog: dr hab. Joanna Czernichowska, prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
Asystent/ci: dr Julia Burdajewicz, dr Anna Tomkowska

Pole Opis
Typ przedmiotu przedmiot konserwatorski
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykłady, konwersatorium, ćwiczenia, relacja uczeń - mistrz; forma zajęć hybrydowa

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony przedmiot Konserwacja i Restauracja Zabytków Archeologicznych i Etnograficznych w semestrze 9.

Wymagania końcowe

Ogólna znajomość specyfiki archeologii i etnografii jako nauk humanistycznych, ich podstawowych celów i metod badawczych. Znajomość uwarunkowań prowadzenia prac konserwatorskich na wykopaliskach archeologicznych, rodzajów zabytków archeologicznych, ich struktury materiałowej i technologicznej oraz zasad ich eksplorowania z ziemi, zabezpieczania i konserwacji. Znajomość uwarunkowań opieki konserwatorskiej nad zabytkami etnograficznymi w muzeach i kolekcjach, rodzajów zabytków etnograficznych, specyfiki ich budowy technologicznej, oraz zasad konserwacji. Umiejętność wykonania dokumentacji konserwatorskiej pod kątem zabytków archeologicznych i etnograficznych. Samodzielne, wykonane pod nadzorem pedagogów ćwiczenie konserwatorskie wybranego zabytku archeologicznego bądź etnograficznego.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie  (na ocenę według skali ocen obowiązujących w Regulaminie studiów) technicznego oraz artystycznego poziomu wykonania ćwiczenia konserwatorskiego wraz z dokumentacją prac oraz uczestnictwo w wykładach i konserwatoriach.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Wykłady i konwersatoria:

 

Sposoby ochrony budownictwa ludowego (zabytki in situ i skanseny)
Zbiory zabytków i obiektów etnograficznych. Wymagania dotyczące przechowywania i ekspozycji kolekcji w odniesieniu do różnorodności zbiorów.
Wprowadzenie do konserwacji zabytków etnograficznych.
Ćwiczenia:
Nauka oczyszczania, zabezpieczania i dokumentowania prac na wybranych zabytkach archeologicznych pozyskanych na wykopaliskach i przewiezionych do pracowni oraz zabytkach etnograficznych pochodzących z muzeów i kolekcji. Nauka wykonania specjalistycznej dokumentacji konserwatorskiej dostosowanej do zabytków archeologicznych i etnograficznych. Możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności praktycznych studentów podczas prac konserwatorskich na stanowiskach archeologicznych w okresie wakacyjnym (Włochy, Liban, Sudan, Cypr).

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Archaeological Sites: Management and Conservation, Sullivan, S., MacKay, R., (ed.), Getty Conservation Institute, Los Angeles 2013
2. Conservation and Management Of Archaeological Sites, Vol. 1 (1995) – Vol. 12 (2011)
3. Cronyn, J. M., The Elements of Archaeological Conservation, Routledge, 1990
4. Lessons Learned: Reflecting on the Theory and Practice of Mosaic Conservation, Proceedings of the 9th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics, Hammamet, Tunisia, November 29–December 3, 2005
5. Management Planning for Archaeological Sites: Proceedings of the Corinth Workshop, Edited by Gaetano Palumbo and
Jeanne Marie Teutonico, 
2002
6. Of the Past, For the Future: Integrating Archaeology and Conservation, Edited by Neville Agnew and
Janet Bridgland
, 2006
7. The Conservation of Archaeological Sites in the Mediterranean Region, proceedings of the International Conference organized by The Getty Conservation Institute and
J. Paul Getty Museum, de la Torre, M. (ed.) The Getty Conservation Institute, Los Angeles 1995.
8. Tłoczek, I., Polskie budownictwo drewniane, Wrocław 1980
9. Wróblewski, T., Wstęp do etnografii, Poznań 1969

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi

KU_04 zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań specjalistycznych.
KU_05 przedstawić spójny projekt prac przy konserwowanym obiekcie uwzględniający jego historię, stylistykę, ikonografię, budowę technologiczną, technikę wykonania, rodzaje i zakres zniszczeń, funkcję, użycie właściwych materiałów i metod konserwatorskich, uzasadnienie usunięcia bądź pozostawienia późniejszych przekształceń, zakres i rodzaj interwencji restauratorskich.
KU_06 wykonać na wysokim poziomie technicznym konieczne prace konserwatorskie, powstrzymujące procesy niszczenia i wzmacniające materialną strukturę dzieła,
w bezpieczny sposób usuwać późniejsze nawarstwienia nie narażając na uszkodzenie jego oryginalnej struktury.
KU_07 wykonać na wysokim poziomie artystycznym konieczne prace restauratorskie
w zakresie uzupełniania ubytków materii i formy artystycznej dzieła stosując różne materiały i techniki retuszu oraz rekonstrukcji, przedstawić propozycję jego aranżacji
i ekspozycji.
KU_08 zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy, posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami przestrzegając zasad bhp.

Absolwent potrafi

KU_04 zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań specjalistycznych.
KU_05 przedstawić spójny projekt prac przy konserwowanym obiekcie uwzględniający jego historię, stylistykę, ikonografię, budowę technologiczną, technikę wykonania, rodzaje i zakres zniszczeń, funkcję, użycie właściwych materiałów i metod konserwatorskich, uzasadnienie usunięcia bądź pozostawienia późniejszych przekształceń, zakres i rodzaj interwencji restauratorskich.
KU_06 wykonać na wysokim poziomie technicznym konieczne prace konserwatorskie, powstrzymujące procesy niszczenia i wzmacniające materialną strukturę dzieła,
w bezpieczny sposób usuwać późniejsze nawarstwienia nie narażając na uszkodzenie jego oryginalnej struktury.
KU_07 wykonać na wysokim poziomie artystycznym konieczne prace restauratorskie
w zakresie uzupełniania ubytków materii i formy artystycznej dzieła stosując różne materiały i techniki retuszu oraz rekonstrukcji, przedstawić propozycję jego aranżacji
i ekspozycji.
KU_08 zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy, posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami przestrzegając zasad bhp.

Absolwent zna i rozumie

KW_04 złożoną budowę jednostkowego dzieła sztuki w kontekście struktury materialnej, formy artystycznej, przekazu ideowego, funkcji, uwarunkowań historycznych.
K-W05 przyczyny i rodzaje zniszczeń powstających w materii dzieł sztuki, zasady postawienia prawidłowej diagnozy stanu zachowania oraz opracowania projektu konserwacji
i restauracji, zasady i rodzaje dokumentowania dzieła przed, w trakcie i po konserwacji.
KW_06 zasady doboru właściwych środków i metod konserwatorskich, zasady ich wykorzystania w danej sytuacji z uwzględnieniem możliwych zagrożeń dla konserwowanego dzieła.
KW_07 zagadnienia dotyczące restauracji w tym możliwych rozwiązań estetycznych
i aranżacyjnych konserwowanego dzieła w zależności od zakresu zachowania warstw oryginalnych, jego funkcji i przeznaczenia.
KW_08 zasady bezpiecznego eksponowania, przechowywania, transportowania dzieł sztuki
i zabytków oraz zasady prewencji konserwatorskiej.

Absolwent jest gotów do

KK_02 realizacji prac w interdyscyplinarnym zespole z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i obowiązujących przepisów, współpracy z innymi specjalistami, przedstawicielami służby ochrony zabytków, koordynacji zadań, wykorzystania w różnych sytuacjach podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa własności intelektualnej (prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, itp.).
KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status czas[h] ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.10 o 45 2 w. 45h
ćw. 45h
w. ćw. [zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.10 o 45 2 w. 45h
ćw. 45h
w. ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11243