Katalog ECTS

Aneks artystyczny do dyplomu

Pedagog: dr Maciej Wojciechowski

Pole Opis
Typ przedmiotu Artystyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna.

2. Zajęcia warsztatowo-studyjne, projekt indywidualny.

3. Prezentacja prac.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

1. Pozytywnie zakończony przegląd prac studentów spoza Wydziału.

2. Pisemna deklaracja złożona w sekretariacie Wydziału na IV roku studiów. 

3. Uzgodnienie z  prowadzącym formy spotkań i przeglądów, / kontakt przynajmniej raz na miesiąc /

4. W przypadku epidemii komunikacja zdalna za pomocą technik komputerowych. / znajomość obsługi komputera /

5. Umiejętność twórczej obserwacji.

Wymagania końcowe

1.Umiejętność własnej wypowiedzi artystycznej, świadomego wykorzystywania narzędzi i materiałów w zależności od zastosowanej techniki malarskiej.

2.Publiczna prezentacja aneksu. /wystawa prac malarskich w czasie komisyjnego egzaminu dyplomowego /

 

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena indywidualnej pracy studenta, ocena poziomu artystycznego prac , które składają się na aneks.

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

1. Doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Tatarkiewicz W. Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2012.

2. Białostocki J. Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN Warszawa, 1966.

3. Cybis J. Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966, PIW, Warszawa, 1980.

4. Gombrich E. H. O sztuce, wyd. Arkady, Warszawa, 1997

5. Czapski J. Patrząc, wyd. Znak, Kraków, 2004.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Literatura wybrana tematycznie do tematu pracy aneksowej.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. Zna zasady realizacji pracy artystycznej

2. Samodzielnie dokonuje wyboru narzędzi, materiałów, technik malarskich do wykonania zadania.

3. Poszukuje i wykorzystuje różnorodne środki wyrazu.

4. Posiada umiejętność weryfikowania, analizowania swoich dokonań.

 

1. Zna techniki i technologie malarskie.

2. Zna złożoność zjawisk, które warunkują akt tworzenia.

3. Zna podstawowe pojęcia z historii sztuki.

 

1. Jest gotowy jako niezależny artysta do realizowania własnej drogi twórczej.

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status czas[h] ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.10 d 60 3 ćw. 60h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11247