Katalog ECTS

Konstrukcja i forma

Pedagog: dr Jarosław Garkowienko
Asystent/ci: mgr Aleksandra Munzar-Sobolewska

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Ćwiczenia projektowe – modelownie w skali 1:1.

Korekty indywidualne.

Korekty w grupach.

Omówienia zbiorowe.

Dialog dydaktyczny ze studentem.

Doświadczanie poprzez zajęcia warsztatowe.

Dokumentacja zadań.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdanie egzaminu wstępnego na studia licencjackie na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Wymagania końcowe

Rozumienie i praktyczne wykorzystywanie podstawowych zasad konstrukcji takich jak praca słupów, belek, cięgien, łuków, tarcz i powłok.

Rozpoznawanie relacji; ściskanie- rozciąganie, pion – poziom, podpieranie – spoczywanie, luz – napięcie.

Umiejętne stosownie wiedzy z zakresu geometrii w celu porządkowania i syntetyzowania. Znajomość najważniejszych właściwości i metod obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych oraz najpopularniejszych metali i tworzyw sztucznych

Posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu rysunku odręcznego i technicznego. Umiejętność przekazu myśli projektowej w modelu i dokumentacji. Nabycie umiejętności w zakresie modelowania w tym studyjnej obróbce papieru i tektury a także zapoznanie się z warsztatową obróbką drewna, materiałów drewnopochodnych oraz metali i tworzyw sztucznych.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

- Postawa studenta

- Umiejętność posługiwania się dotychczasową wiedzą

- Jakość przeprowadzonego procesu projektowego

- Jakość propozycji projektowej

- Jakość opracowania propozycji projektowej

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Każde dzieło twórcze wynika z inteligencji człowieka oraz nabytej wiedzy teoretycznej i doświadczalnej. Projektowanie architektury, architektury wnętrz oraz mebla, który jest swoistą formą architektoniczną ściśle związane jest z materiałem, konstrukcją i funkcją. Konstrukcja decyduje o ich formie, funkcjonowaniu i trwałości czego wynikiem jest estetyka. Naturalnym działaniem  jest  posługiwanie się podczas projektowania czy tworzenia dzieła podstawowymi zasadami wiedzy wieloaspektowej: obserwacja natury, geometria, samodzielne doświadczanie,  przez to poznanie materiałów. Dlatego nauczanie w Pracowni Konstrukcji i Formy polega na eksperymentowaniu i projektowaniu w bezpośrednim zderzeniu z realizacją modelową. Wiedza projektowa nabywana jest przez naukę rzemiosła podczas poszukiwań relacji materiałowych, technologicznych i użytkowych. Świadomość konstrukcyjno - materiałowa jest zdobywana przez studenta podczas osobistych doświadczeń z zadaną materią ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości. Celem pośrednim w procesie dydaktycznym jest wskazanie relacji dekoracja – konstrukcja.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Mark Miodownik „W rzeczy samej”

Mario Salvadori „Dlaczego budynki stoją”

Jacob Bronowski „Potęga wyobraźni”, rozdział 5 „Harmonia sfer” str.151-184

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Steen Elier Rasmusen „Odczuwanie architektury”

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U02. komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie

 – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

 

K_U03. planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole;

 

K_U04. samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

 

K_U05. tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

 

K_U06. świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych

obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania

własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

 

K_U010. świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze

 i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;

 

K_U012. korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizacjęwłasnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne technikićwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę;

 

K_W01. w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia;

 

K_W02. podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych

w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;

 

K_W03. podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi

w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;

 

K_W09. powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami

programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu;

K_K01. krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

 

K_K04. uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

 

K_K06. samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

 

K_K09. podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Student ma do dyspozycji modelarnię drewna, modelarnię technik różnych i własny zestaw podstawowych narzędzi do modelowania.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 o 120 4 ćw. 120h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11285