Katalog ECTS

Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku

Pedagog: prof.dr hab. Artur Krajewski
Asystent/ci: dr Keiji Matsumoto

Pole Opis
Typ przedmiotu ogólnoplastyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny, wykład oraz prezentacja

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

pozytywny wynik przeglądu prac

Wymagania końcowe

umiejętność oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej; umiejętność świadomego korzystania ze specjalistycznego warsztatu; umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta, ocena prezentacji własnej twórczości

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

projektowanie komunikacji wizualnej i sposobów ich przekazu; pogłębienie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu; doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

świadomie wykorzystywać umiejętność kreowania własnej osobowości twórczej do realizacji samodzielnych działań artystycznych w obrębie specjalności a także w różnorodnych działaniach interdyscyplinarnych.

podstawowe zasady tworzenia prac graficznych – projektowych i artystycznych – w oparciu o tradycyjne i współcześnie stosowane narzędzia warsztatowe i technologie.

student potrafi zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach wiedzę i umiejętności, a także umiejętnie wykorzystywać wiedzę zdobytą w procesie samokształcenia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.4 o 90 3 ćw. 90h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11326