Katalog ECTS

Ikonografia i ikonologia

Pedagog: dr Marcin Zgliński

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład konwersatoryjny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

podstawowa wiedza z zakresu źródeł literackich (mitologie, apokryfy, hagiografia, Biblia itp.) oraz elementarna wiedza z dziejów religii.

 

Wymagania końcowe

test terminologiczny; rozmowa końcowa ze sprawdzianem wizualnym

Uwaga: materiał ikonograficzny do sprawdzianu wizualnego obejmuje ilustracje zamieszczone w kolejnych tomach serii Sztuka świata.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

egzamin

 

1.      Ocena znajomości terminologii w zakresie ikonografii i ikonologii

2.      Ocena umiejętności stosowania terminologii fachowej w analizie ikonograficznej

3.      Ocena poprawności logicznej oraz sposobu argumentowania w interpretacji ikonologicznej

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi metodami analizy ikonograficznej oraz interpretacji ikonologicznej. Przedmiotem prezentacji będzie struktura kompozycyjno-formalna i treściowa dzieł sztuki w wybranych epokach, z uwzględnieniem wpływu źródeł pozaartystycznych, tendencji religijnych i tekstów literackich.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Biblia (Pismo Święte – przekład Biblii Tysiąclecia oraz ks. Jakuba Wujka)

J. de Voragine, Złota legenda, wyb. I przeł. J. Pleziowa, Warszawa 1983.

Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska i S. Stabryła, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995.

C. Ripa, Iconologia…, przeł. I. Kania, Kraków 1998.

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990.

R. Graves, Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1992.

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987.

E. Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.

J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2007.

P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, przeł. M. Żurowska, Wyd. „Promic”, Warszawa 2010.

M. Biernacka i in., Maryja matka Chrystusa, seria: Ikonografia nowożytnej sztuki kościelnej w Polsce, pod red. J. St. Pasierba, Nowy Testament, t. 1, ATK, Warszawa 1987.

K. S. Moisan, B. Szafraniec, Maryja orędowniczka wiernych, seria: Ikonografia nowożytnej sztuki kościelnej w Polsce, pod red. J. St. Pasierba, Nowy Testament, t. 2, ATK, Warszawa 1987.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

E. Panofsky, Średniowiecze, przeł. G. Jurkowlaniec, A. Kozak, T. Dobrzeniecki, Warszawa 2001.

R. Słoma, Sybille, Kraków 2000.

E. Zapolska, Cnoty teologalne i kardynalne, Kraków 2000.

H. Dziechcińska, Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku, Warszawa 1996.

J-C. Schmitt, Gest w średniowiecznej Europie, przeł. H. Zaremska, Warszawa 2006.

T. Dziubecki, Ikonografia Męki Chrystusa, Warszawa 1996.

M. Pielas, Matka Boska Bolesna, Kraków 2000.

R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i Św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Universitas, Kraków 1994.

J. Miziołek, Sol Verus. Studia nad ikonografią Chrystusa w sztuce pierwszego tysiąclecia, Ossolineum, Wrocław 1991.

S. Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie Nowożytnej, PWN, Warszawa 1989.

P. de Rynck, Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce. Rozwiązywanie zagadek dawnych mistrzów – od Giotta do Goi, przeł. P. Nowakowski, Universitas, Kraków 2009.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. opisywania składników kompozycyjno-formalnych obrazu malarskiego

2. interpretowania ikonologicznego dzieła sztuki z różnych okresów historycznych

3. porównywania dzieł sztuki różnych epok z wybranymi składnikami dziedzictwa kulturowego

1. definiowania zasad opisu, analizy oraz interpretacji dzieła sztuki w perspektywie kryteriów ikonografii i ikonologii

2. metod rozpoznawania głównych motywów i symboli ikonograficznych

3. fachowej terminologii i jej stosowania do opisu, analizy oraz interpretacji dzieła sztuki

1. dyskutowania na temat głównych hipotez społecznego funkcjonowania sztuki w świetle wykształconych metod analitycznych

2. używania metod analityczno-interpretacyjnych w krytycznym opisie bieżącego życia kulturalnego

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala klimatyzowana, przystosowana do projekcji multimedialnych wysokiej jakości, wyposażona przede wszystkim w: skuteczne zaciemnienie, oświetlenie punktowe umożliwiające notowanie studentom i korzystanie z materiałów prowadzącemu, nagłośnienie, ekran wysokiej jakości, rzutnik multimedialny, komputer z oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlanie prezentacji, dostęp do Internetu.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury s.6 o 30 2 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11363