Katalog ECTS

Fotografia społeczna

Pedagog: dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP

Pole Opis
Typ przedmiotu Pracownia specjalnościowa (kierunkowa), do wyboru Kształcenie kierunkowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład.
Ćwiczenia kreacyjne.
Projekt indywidualny.
Seminarium.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Posiadanie dyplomu licencjackiego oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia.

Własny sprzęt fotograficzny klasy lustrzanki amatorskiej, z obiektywem szerokokątnym, własny komputer z oprogramowaniem graficznym.

Wymagania końcowe

Zdany egzamin zamykający proces edukacji po IV semestrze.
W wypadku pracy magisterskiej: opracowanie w złożonej formie medialnej, jednego projektu o tematyce społecznej, i jego prezentacja publiczna.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny:

Ocena zgodności założeń z rezultatem pracy.
Ocena unikalności projektu.
Ocena wagi społecznej projektu.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania

Zasady zbierania materiału fotograficznego.
Zasady zbierania materiału dźwiękowego.
Zasady zbierania materiału video.
Zastosowanie obrazu w komunikacji społecznej.
Metody przekazu społecznego w przestrzeni i czasie.
Budowanie świadomości procesów społecznych.
Wspomaganie w formułowaniu własnego punktu widzenia na sprawy społeczne.
Sprawność w kontaktach oraz pracy z ludźmi.

 

Zagadnienia programowe.

Organizacja pracy przy gromadzeniu materiałów.
Rozwijanie projektów.
Kontrola przekazu na wszystkich etapach pracy, od zebrania do opracowania materiałów.
Budowanie zainteresowania i zaangażowania społecznego.
Nawiązywanie kontaktów z partnerami społecznymi.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Scott Walden Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury.
Frąckowiak Maciej Kruche medium Rozmowy o fotografii, pix.house, Poznań 2017
Daniel Kahneman Myślenie szybkie i wolne
Jack Goody Człowiek, pismo, śmierć.
James Watson Media Communication.
David Levi Strauss Between The Eyes.
Wszelakie źródła informacji dotyczące rozwoju spraw społecznych.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Aktualne wydawnictwa z dziedziny nauk humanistycznych, n.p. książki Yuval Noah Harari, Reza Aslan, etc.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

[K_U03] w sposób świadomy, odpowiedzialny i samodzielny realizować oryginalne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania wiedzy nabytej na kursie teoretycznym oraz dokonania właściwego doboru źródeł i analizy pozyskanych informacji, ich interpretacji i twórczego wykorzystania; P7S_UW, P7S_UU
[K_U04] w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych w pracy twórczej celów i efektów w aspekcie estetycznym i społecznym, szukając przy tym indywidualnych i nowatorskich rozwiązań; P7S_UW
[K_U06] w sposób twórczy i kreatywny posługiwać się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, umiejętnie i świadomie włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik wizualnych, adekwatnie do potrzeb realizowanego projektu; P7S_UW, P7S_UO

[K_W01] kompleksowe zagadnienia dotyczące teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, intermediów, multimediów, rysunku, malarstwa, grafiki, środowisk 3D, niezbędne do definiowania i rozwiązywania ogólnych i szczegółowych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną; P7S_WG
[K_W03] wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać i integrować tę wiedzę dla własnego, dalszego rozwoju artystycznego; P7S_WG
[K_U03] w sposób świadomy, odpowiedzialny i samodzielny realizować oryginalne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania wiedzy nabytej na kursie teoretycznym oraz dokonania właściwego doboru źródeł i analizy pozyskanych informacji, ich interpretacji i twórczego wykorzystania; P7S_UW, P7S_UU

[K_K01] samodzielnego podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych, integrując i wykorzystując nabytą wiedzę, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji oraz potrafi przekazać umiejętności warsztatowe osobom trzecim; P7S_KR, P7S_KK
[K_K02] samodzielnego i świadomego podejmowania prac artystycznych, zbierania, analizowania i wykorzystywania informacji w procesie samokształcenia i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia, kształtując tym samym swoją ścieżkę zawodową; być przygotowanym do podjęcia studiów trzeciego stopnia; P7S_KO

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.4 d 60 5 ćw. 60h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11751