Katalog ECTS

Koncepcje artystyczne

Pedagog: prof. Sławomir Ratajski, mgr Maciej Szczęśniak
Asystent/ci: mgr Maciej Szczęśniak

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Metoda nauczania (forma zajęć):
1. Zajęcia seminaryjne.
2. Praca indywidualna.
3. Praca w grupach.
4. Ćwiczenia kreacyjne i warsztatowe.
5. E- learning.
6. Dyskusja dydaktyczna i korekta indywidualna poszczególnych zadań.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Wymagania wstępne:


I rok II stopnia: Zdany egzamin na studia magisterskie.


II rok II stopnia: Zaliczony egzamin po drugim semestrze pierwszego roku.

Wymagania końcowe

Wymagania końcowe:
1. Wykonanie ćwiczeń realizowanych w ramach przedmiotu.
2. Obrona pracy magisterskiej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny:
1. Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.
2. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.
3. Samodzielność w obrębie pracy twórczej.
4. Ocena umiejętności operowania własnymi środkami wyrazu.
5. Ocena skuteczności zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności końcowej realizacji artystycznej.
6. Praktyczna praca dyplomowa prezentowana w formie wystawy (jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji), do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.
Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji

Praca magisterska.
Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy magisterskiej w postaci publicznej prezentacji i obrony jej części teoretycznej i praktycznej w obecności promotorów. Oceny dokonuje powołana przez Dziekana, Wydziałowa Komisja Dyplomowa, po zakończonej publicznej prezentacji, dyskusji, odczytaniu recenzji i tajnym głosowaniu. Pozytywna ocena skutkuje przyznaniem dyplomu magistra sztuki w dziedzinie sztuk pięknych ze wskazaniem specjalizacji Intermedia/ Multimedia.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania (treść zajęć):
Kształcenie studenta odbywa się w procesie zajęć o charakterze seminaryjnym oraz ćwiczeń studyjnych realizowanych indywidualnie. Treści programowe dotyczą zarówno zagadnień teoretycznych jak i praktycznych, gdzie program skupia się na rozpoznawaniu własnych predylekcji artystycznych i umiejętności adekwatnego posługiwania się medium artystycznym spójnym z przekazem. Studenci operują w intermedialnej przestrzeni wyrazowej poszukując treści w dialogu różnych środków ekspresji.
Przygotowane propozycje artystyczne są poddawane dyskusji w grupie i analizowane w procesie percepcyjnym innych uczestników zajęć.

Celem zajęć jest:
1. Krytyczne uczestnictwo w kontekście sztuki i kultury współczesnej.
2. Pogłębiona autorefleksja służąca formowaniu przekazu artystycznego.
3. Opanowanie medium artystycznego spójnego z własną koncepcją artystyczną.
4. Umiejętność podejmowania rozważań na temat współczesnej sytuacji kulturowej i społecznej.

Program nauczania ma na celu gruntowne przygotowanie studentów do samodzielnego określenia koncepcji artystycznej wyrażonej poprzez spójne z nią media lub medium artystyczne. Działania praktyczne powinny być oparte na wiedzy w zakresie różnych technik i technologii użytych w wypowiedzi artystycznej (materiały i urządzenia). Zagadnienia związane ze specyfiką medium, którym się posługuje oraz jego systemem znaczeń i symboli powinno pozwolić studentom na twórcze przekazanie indywidualnych treści poprzez kreowane działania.
Zwieńczeniem prac wspieranych wiedzą z zakresu kultury wraz z wybranymi elementami wiedzy naukowo-technicznej zdobytą na zajęciach powinna być praca magisterska.

Realizowane w pracowni tematy:
- media sztuk wizualnych jako nośniki informacji,
- wykorzystywanie własnej indywidualności w formowaniu przekazu artystycznego,
- refleksja dotycząca predylekcji w wyborze medium wypowiedzi artystycznej,
- prezentacja własnej koncepcji opartej na autoanalizie z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego.
Autoanaliza (I – II semestr studiów stac. II st.):
- prezentacja komunikatów indywidualnych opartych na analizie wybranych aspektów kulturowo-społecznych,
- wzajemna prezentacja komunikatów indywidualnych w grupie.
Analiza treści przenoszonych za pomocą języka sztuk wizualnych z wykorzystaniem elementów audio.
Autoprezentacja dotychczsowych działań artystycznych (II semestr studiów stac. II st.).
Przygotowanie do prezentacji indywidualnej pracy dyplomowej (III – IV semestr studiów stac. II st.).
Wykonywanie 2 zadań w semestrze postawionych przez prowadzącego. Prezentacja wykonanego zadania ma charakter seminaryjny. Studenci wykonują część zadań w grupie.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura podstawowa: 
1. Współczesna literatura krytyczna dot. sztuki i kultury ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji odnoszących się do sztuki mediów.
2. Historia i teoria sztuki światowej i polskiej XX w.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura uzupełniająca:
Literatura XX i XXI w.

Inne:
Regularne śledzenie ważniejszych wydarzeń kulturalnych.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

K_U01 umiejętnie kreować własną osobowość twórczą, co znajduje wyraz w realizacji samodzielnych kreacji artystycznych w obrębie specjalności oraz w innych działaniach interdyscyplinarnych;

K_U02 samodzielnie projektować i realizować prace artystyczne z zakresu sztuk plastycznych, działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych – w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje, z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu i otwartości na odmienne światopoglądy;

K_U03 w oparciu o swoją wiedzę, świadomość i poczucie estetyki kreować nowe trendy i tendencje twórcze w obrębie studiowanej specjalności; 

K_U04 podejmować i kreatywnie realizować zadania z zakresu działań na potrzeby multimediów i intermediów;

K_U05 w sposób zaawansowany integrować w ramach projektów interdyscyplinarnych środki przekazu i obrazowania charakterystyczne dla pokrewnych dziedzin

twórczości plastycznej;

K_U06 w sposób świadomy i odpowiedzialny realizować własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła oraz zindywidualizowanej refleksji na jego temat;

K_U08 w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej w pracy twórczej celów i efektów;

K_U09 w sposób profesjonalny posługiwać się warsztatem artysty intermedialnego podczas realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych, społecznych i prawnych;

K_U10 inicjować, planować i w konsekwencji organizować i koordynować zespołowe projekty artystyczne, także te o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U11 w sposób profesjonalny współpracować z zespołem oraz w miarę potrzeb przyjmować rolę lidera przy planowaniu i realizacji grupowych projektów

artystycznych (praca w galerii, instytucjach kultury i sztuki, studiach filmowych i fotograficznych oraz przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych);

K_U12 inicjować i realizować zespołowe projekty artystyczne, przeprowadzane z zachowaniem wysokich wartości estetycznych i kulturotwórczych;

K_U13 współpracować z zespołem twórczo-produkcyjnym oraz ze specjalistami z innych dziedzin podczas realizacji projektów artystycznych;

K_U14 w sposób twórczy i kreatywny posługiwać się warsztatem artysty intermedialnego w sposób umiejętny i świadomy, włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik wizualnych adekwatnie do potrzeb realizowanego projektu;

K_U15 w sposób odpowiedzialny posługiwać się warsztatem artysty intermedialnego w zakresie technik manualnych oraz elektronicznych technik przetwarzania obrazu, umiejętnie stosując różnorodne techniki z zakresu sztuki mediów, adekwatne do potrzeb realizowanego projektu;

K_U17 wskazać źródła swoich inspiracji służących do realizacji własnych koncepcji artystycznych, opartych na zróżnicowanej stylistyce i wykonanych z wykorzystaniem niezależnego projektowania, myślenia, twórczej wyobraźni, wiedzy i intuicji;

K_U18 wykazać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji – zachodzących w dziele artystycznym – pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem oraz potrafi je odnieść do wybranych problemów z dziedziny kultury artystycznej;

K_U19 w sposób świadomy i kreatywny stosować tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość integracji różnorodnych możliwości twórczej wypowiedzi w celu tworzenia nowych wartości warsztatowo-artystycznych;

K_U22 Podejmować w oparciu o wiedzę i doświadczenie dialog dotyczący reprezentowanej dziedziny, dyscypliny lub specjalności;

 

Absolwent zna i rozumie:

K_W03 pogłębioną problematykę z zakresu technologii działań intermedialnych;

K_W04 pogłębioną problematykę dotyczącą rozumienia podstawowych i zaawansowanych pojęć plastycznych takich jak: piękno, estetyka, kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe;

K_W05 wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać tę wiedzę dla własnego, dalszego rozwoju artystycznego;

K_W06 podstawowy i poszerzony zakres lektur odnoszących się do studiowanej specjalności i szeroko pojmowanych kontekstów sztuk pięknych;

K_W07 wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiowania oraz posiada zdolność do integrowania nabytej wiedzy;

K_W08 problematykę dotyczącą obszarów sztuki i kultury, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną;

K_W10 zasady swobodnego korzystania z różnorodnych mediów w obrębie swojej specjalności, co w konsekwencji prowadzi do tworzenia prac artystycznych o wysokim stopniu oryginalności;

K_W12 dogłębnie trendy rozwojowe z zakresu dyscyplin pokrewnych sztuce oraz dysponuje wiedzą pozwalającą na realizację zadań indywidualnych i zespołowych;

K_W14 zasady swobodnego korzystania z różnorodnych klasycznych i współczesnych środków wyrazu plastycznego w obrębie mediów oraz posiada umiejętność samodzielnego poszerzania, definiowania i kreatywnego korzystania ze źródeł własnych inspiracji artystycznych;

Absolwent jest gotów do:

K_K01 podejmowania w zorganizowany i w pełni samodzielny sposób nowych zadań i działań twórczych i kulturotwórczych, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji oraz kierując się zasadami etyki;

K_K02 samodzielnego i świadomego podejmowania prac artystycznych, zbierania, analizowania i w konsekwencji wykorzystywania podstawowych i bardziej skomplikowanych informacji w procesie doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia;

K_K03 funkcjonowania jako samodzielny artysta, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych;

K_K04 definiowania i wyrażania własnych sądów na tematy artystyczne, kulturowe, społeczne, naukowe i etyczne;

K_K05 odpowiedzialnego i umiejętnego organizowania warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych;

K_K06 świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych, szeroko pojmowanych działań kulturotwórczych;

K_K07 świadomego planowania swojej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach umiejętności i wiedzę, a także umiejętne wykorzystanie wiedzy zdobytej w procesie samokształcenia;

K_K08 adoptowania się do zmieniających się uwarunkowań społecznych, wykorzystując przy tym mechanizmy psychologiczne wspomagające jego działania w zakresie twórczości artystycznej i umiejętności negocjacji;

K_K09 krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i dziedzin pokrewnych;

K_K10 podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i estetycznych aspektów związanych z pracą własną lub innych osób w zakresie projektów i realizacji artystycznych;

K_K13 komunikowania się w obrębie własnej społeczności, wykazując przy tym umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności;

K_K18 podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
1. Pomieszczenie zapewniające swobodną jednoczesną pracę 15-tu studentom.
2. Rzutnik multimedialny i ekran.
3. 4 komputery z odpowiednim oprogramowaniem.
4. Pomieszczenie galeryjne dostępne 1-2 tygodnie w roku w celu ustawienia i zaprezentowania prac studentów.
5. Możliwość korzystania z greenboxa w umówionym czasie.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.4 d 60 11 ćw. 60h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11756