Katalog ECTS

Relacje wizualne

Pedagog: prof. Prot Jarnuszkiewicz
Asystent/ci: mgr Agata Witczak

Pole Opis
Typ przedmiotu Pracownia specjalnościowa (kierunkowa), do wyboru Kształcenie kierunkowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Wykład.
2. Ćwiczenia kreacyjne.
3. Projekt indywidualny.
4. Konsultacje zbiorowe.
5. Seminarium (dyplomowe/licencjackie).

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie.
Pozytywnie oceniona rozmowa kwalifikacyjna do pracowni.

Wymagania końcowe

1. Zdany egzamin zamykający proces edukacji na poziomie magisterskim po IV semestrze.
2. Praktyczna praca magisterska prezentowana w formie wystawy fotograficznej lub projekcji wideo (jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji) do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora, recenzenta oraz komisję dyplomową.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny.
1. Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.
2. Ocena systematyczności w pracy i uczestniczenia w zajęciach.
3. Ocena samodzielności pracy twórczej.
4. Ocena umiejętności operowania własnymi środkami wyrazu.
5. Ocena skuteczności przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na końcową realizację.
6. Ocena zdolności krytycznego myślenia i formułowania problemu artystycznego.
7. Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.
8. Praktyczna praca dyplomowa prezentowana w formie wystawy.

 

Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji. Praktyczna praca magisterska prezentowana w formie wystawy fotograficznej (jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji) do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.

 

Praca magisterska.
Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy magisterskiej w postaci publicznej prezentacji i obrony jej części teoretycznej i praktycznej w obecności promotorów. Oceny dokonuje powołana przez Dziekana, Wydziałowa Komisja Dyplomowa, po zakończonej publicznej prezentacji, dyskusji, odczytaniu recenzji i tajnym głosowaniu. Pozytywna ocena skutkuje przyznaniem dyplomu magistra sztuki w dziedzinie sztuk pięknych ze wskazaniem specjalizacji Intermedia/ Multimedia.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć.
Program nauczania na II stopniu ma na celu;
1. Przygotowanie studenta do świadomego posługiwania się medium fotograficznym i wideo w ramach dyskusji z podstawowymi funkcjami urządzeń i programów.
2. Budowanie świadomości czym jest fotografia i wideo, względem możliwości wypowiedzi krytycznej we współczesnym świecie.
3. Umiejętność rozpoznania i oceny możliwości fotografii oraz wideo i wykorzystanie jej w zależności od potrzeb.
4. Przygotowanie do pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze mediów cyfrowych i komunikacji społecznej.
5. Budowanie umiejętności analizy otaczającej rzeczywistości i zdolności do sugerowania rozwiązań na poziomie strategicznym.
6. Dawanie możliwości zastosowania dostępnych technologii przy decyzjach dotyczących różnych aspektów.
7. Dawanie umiejętności kierowania zespołami twórczymi.

 

Student uświadamia sobie różnice pomiędzy różnymi relacjami obrazu wizualnego. W zależności od potrzeb używa odpowiednich narzędzi warsztatowych i intelektualnych:
1. Serii fotograficznej i sekwencji wideo,
2. Posługiwania się światłem w wymiarze metafizycznym,
3. Impresji,
4. Autoekspresji artystycznej.

 

Zwieńczeniem prac wspieranych wiedzą zdobytą na zajęciach jest praktyczna praca magisterska.

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć).

Kształcenie studenta jest związane z realizacją sekwencji wykładów, zbiorowych korekt oraz indywidualnych projektów studyjnych. Treści programowe nauczania dotyczą zarówno zajęć praktycznych jak i teoretycznych, gdzie podstawą programu jest próba rozpoznania czym jest medium fotografii oraz wideo jako metoda relacji opisywanego świata z twórcą i widzem.
Czym jest sztuka oparta na wideo i fotografii. Budowanie umiejętności MYŚLENIA obrazem.
Uzmysłowienie studentowi interdyscyplinarności mediów foto/wideo i wykorzystanie tego, w nowym zawodzie w obrębie zarówno działań technologicznych jak i realizacji projektów autorskich. Student musi zdać sobie sprawę, że oprócz talentu powinien wykazywać się inteligencją i umiejętnością komunikowania ze światem. Także umiejętnością analizy i nazywania zjawisk społecznych.

 

Złożą się nań również takie zagadnienia jak społeczny fenomen sztuk przedstawiających:
1. Fotografia i wideo jako komunikat.
2. Typologia obrazu fotograficznego i wideo.
3. Fotografia i wideo a kultura masowa.
4. Fotografia i wideo jako pamięć zewnętrzna.
5. Fotografia i wideo a pojmowanie przestrzeni.
6. Fotografia i wideo a pojmowanie czasu.

 

Zagadnienia programowe.
Tematy z którymi student zapoznaje się w trakcje zajęć, a które mają być bazą dla jego późniejszych działań w zakresie sztuk wizualnych:
1. Metody poszukiwania nowych środków artystycznych w ramach medium foto/wideo.
2. Światło jako przestrzeń metafizyczna.
3. Fotografia, a problemy współczesnego społeczeństwa (postawa krytyczna).
4. Etyka obrazu fotograficznego.
5. Fotografia jako metoda auto-ekspresji.
6. Komunikacja ze współczesnym społeczeństwem audiowizualnym.
7. Mimetyczność fotografii i wideo: siła i słabość.
8. Sześć wymiarów przestrzeni twórczej (trzy podstawowe oraz czas, dźwięk oraz światło).
9. Wizualne przetworzenie tekstu literackiego i utworu muzycznego.

 

Dodatkowe formy zajęć.
1. Wyjazdy studyjne.
2. Organizowane zewnętrzne wystawy grupowe i prezentacje pracowni.

 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura (piśmiennictwo).
Literatura Europejska (zarówno proza jak i poezja).
Albumy monograficzne – fotograficzne oraz malarskie.
Albumy tematyczne/problemowe – fotograficzne oraz malarskie.

 

W tym w szczególności;
1. Kolor i kultura / John Gage / Universitas, Kraków 2008.
2. Antropologia obrazu / Hans Belting / Universitas, Kraków 2007.
3. Obrazy mimo wszystko / Georges Didi-Huberman / Universitas, Kraków 2012.
4. Przed obrazem / Georges Didi-Huberman / Słowo, Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.
5. Twórca jako wytwórca / Walter Benjamin / Wyd. Poznańskie Poznań 1975.
6. Labirynt światła / Jerzy Wójcik / Canonia, warszawa 2006.
7. Antropologia kultury / Praca zbiorowa / WUW, Warszawa 2008.
8. Historia fotografii światowej / B&B, Bielsko Biała 2007.
9. Czas utrwalony / Andrei Tarkowski / Świat Literacki, Izabelin 2007.
10. Słowa i rzeczy / Michel Foucault / Słowo, Obraz Terytoria, Gdańsk 2006.
11. Bauman Bałka / red. Katarzyna Bojarska / NCK, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura (piśmiennictwo).
Literatura Europejska (zarówno proza jak i poezja).
Albumy monograficzne – fotograficzne oraz malarskie.
Albumy tematyczne/problemowe – fotograficzne oraz malarskie.

 

W tym w szczególności;
1. Kolor i kultura / John Gage / Universitas, Kraków 2008.
2. Antropologia obrazu / Hans Belting / Universitas, Kraków 2007.
3. Obrazy mimo wszystko / Georges Didi-Huberman / Universitas, Kraków 2012.
4. Przed obrazem / Georges Didi-Huberman / Słowo, Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.
5. Twórca jako wytwórca / Walter Benjamin / Wyd. Poznańskie Poznań 1975.
6. Labirynt światła / Jerzy Wójcik / Canonia, warszawa 2006.
7. Antropologia kultury / Praca zbiorowa / WUW, Warszawa 2008.
8. Historia fotografii światowej / B&B, Bielsko Biała 2007.
9. Czas utrwalony / Andrei Tarkowski / Świat Literacki, Izabelin 2007.
10. Słowa i rzeczy / Michel Foucault / Słowo, Obraz Terytoria, Gdańsk 2006.
11. Bauman Bałka / red. Katarzyna Bojarska / NCK, Warszawa 2012.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. Umiejętnie kreować własną osobowość twórczą, co znajduje wyraz w realizacji samodzielnych kreacji artystycznych w obrębie specjalności oraz w innych działaniach interdyscyplinarnych.
2. Samodzielnie projektować i realizować prace artystyczne z zakresu obrazu statycznego i ruchomego – w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje, z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu i otwartości na odmienne światopoglądy.
3. W oparciu o swoją wiedzę, świadomość i poczucie estetyki kreować nowe trendy i tendencje twórcze w obrębie studiowanej specjalności.
4. Podejmować i kreatywnie realizować zadania z zakresu działań na potrzeby intermediów.
5. W sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej w pracy twórczej celów i efektów.
6. W sposób profesjonalny posługiwać się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego podczas realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych, społecznych i prawnych.
7. Inicjować, planować i w konsekwencji organizować i koordynować zespołowe projekty artystyczne, także te o charakterze interdyscyplinarnym.
8. Inicjować i realizować zespołowe projekty artystyczne, przeprowadzane z zachowaniem wysokich wartości estetycznych i kulturotwórczych.
9. W sposób twórczy i kreatywny posługiwać się warsztatem artysty intermedialnego.
10. Wskazać źródła swoich inspiracji służących do realizacji własnych koncepcji artystycznych, opartych na zróżnicowanej stylistyce i wykonanych z wykorzystaniem niezależnego projektowania, myślenia, twórczej wyobraźni, wiedzy i intuicji.

 

1. Kompleksowe zagadnienia dotyczące teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, intermediów, niezbędne do definiowania i rozwiązywania ogólnych i szczegółowych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną.
2. Kompleksowe zagadnienia z zakresu techniki i technologii działań fotograficznych i wideo ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania współczesnych narzędzi warsztatowych opartych na nowych technologiach.
3. Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać tę wiedzę dla własnego, dalszego rozwoju artystycznego.
4. Podstawowy i poszerzony zakres lektur odnoszących się do studiowanej specjalności i szeroko pojmowanych kontekstów sztuk pięknych.
5. Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiowania oraz posiada zdolność do integrowania nabytej wiedzy.

 

1. Podejmowania w zorganizowany i w pełni samodzielny sposób nowych zadań i działań twórczych i kulturotwórczych.
2. Samodzielnego i świadomego podejmowania prac artystycznych, zbierania, analizowania i w konsekwencji wykorzystywania podstawowych i bardziej skomplikowanych informacji w procesie doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia.
3. Funkcjonowania jako samodzielny artysta, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych.
4. Definiowania i wyrażania własnych sądów na tematy artystyczne, kulturowe, społeczne, naukowe i etyczne.
5. Odpowiedzialnego i umiejętnego organizowania warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych.
6. Świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych, szeroko pojmowanych działań kulturotwórczych.
7. Świadomego planowania swojej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach umiejętności i wiedzę, a także umiejętne wykorzystanie wiedzy zdobytej w procesie samokształcenia.
8. Krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i dziedzin pokrewnych.
9. Do wykorzystywania posiadanej pogłębionej wiedzy na temat praw autorskich 
i pochodnych oraz na temat ochrony własności intelektualnych, a także potrafi docierać do źródeł informacji prezentujących zagadnienia prawa autorskiego i pochodnych.
10. Świadomego przestrzegania i honorowania praw autorskich w twórczości własnej i szeroko pojmowanym życiu społecznym.
11. Podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1. Rzutnik multimedialny.
2. Ekran telewizyjny min. 55 cali.
3. Komputer z programami do obróbki zdjęć i wideo.
4. Sala wykładowa.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.4 d 60 5 ćw. 60h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11761