Katalog ECTS

Projektowanie scenografii teatru lalkowego

Pedagog: dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Tworzenie projektu indywidualnego, dialog dydaktyczny, sporadycznie zajęcia warsztatowe i wykład.

 

Chybrydowy system pracy (w zależności od etapu rozwoju sytuacji pandemicznej - zajęcia online lub zajęcia na w na Uczelni)

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Rozmowa wstępna, umiejętność twórczego myślenia, uzyskanie zaliczenia drugiego roku studiów licencjackich na ASP w Warszawie

Wymagania końcowe

Realizacja projektu praktycznego, uczestnictwo na zajęciach oraz w przygotowaniu wystawy końcoworocznej,

 

W celu zaliczenia należy :
- zrealizować zadanie główne (zadanie nr 1)
- zrealizować zadanie nr 2

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie przedmiotu następuje w oparciu o ocenę indywidualnej pracy studenta,

 

Obniżenie oceny nastąpi w przypadku: niepełnej realizacji zadania, wykonaniu pracy o obniżonej wartości artystycznej i merytorycznej, na ocenę wpływ niska frekwencja na zajęciach.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

cele:

- rozwijanie umiejętności twórczego myślenia ,

- rozwijanie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści.

- przybliżanie podstaw umiejętności kreowania obiektu animowanego ( lub rzeźby/instalacji) w oparciu o analizę sprecyzowanej problematyki, - rozumienie istoty charakteru scenografii teatru lalkowego

- rozwijanie umiejętności projektowania obiektu animowanego w oparciu o interpretację tematu zarysowanego tekście literackim,

- rozumienie wpływu nowych mediów na ewolucję lalki we współczesnym teatrze,

- znajomość podstawowych typów lalek

- rozwijanie postawy otwartości wobec wyzwań związanych z poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowaniem nowoczesnych materiałów,

- budowanie świadomości roli zastosowanych materiałów i ich wpływu na sposób animacji oraz budowanie znaczeń,

- przybliżanie podstaw umiejętności prezentacji zrealizowanego zadania.

 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

ABSOLWENT POTRAFI:

K_U01 świadomie używać podstawowych praw kompozycji przestrzennej i struktur wizualnych;
K_U03 świadomie korzystać w stopniu podstawowym z różnorodnych możliwości, jakie daje sztuka mediów (fotografia, wideoart itp.);
K_U04 świadomie dobierać właściwe środki wyrazu w procesie ekspresji artystycznej;
K_U08 poszukiwać nowych technologii w celu ich użycia w obrębie form obrazowania;
K_U09 zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kształtem dzieła a otwartym przez nie pasmem znaczeniowym;
K_U16 korzystać z zebranych materiałów źródłowych i trendów obecnych we współczesnej scenografii;
K_U17 postawić problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej interpretacji scenariusza
K_U19 świadomie przedstawiać i logicznie uzasadniać założenia i cel projektu;

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

K_W02 problematykę związaną z technikami i technologiami twórczości scenograficznej;
K_W10 specyfikę mediów składających się na język teatru i ich roli w procesie budowy znaczeń;

ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

K_K01 podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w procesie projektowym;
K_K04 efektywnego wykorzystania posiadanych wartości etycznych i estetycznych oraz znajomości własnej osobowości twórczej;
K_K06 podjęcia krytycznej analizy swojej pracy oraz rozumienia potrzeby ciągłego procesu samokształcenia;
K_K09 efektywnego rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy projektowej jak i też własnej kreacji artystycznej;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

projektor, aparat fotograficzny, wyciąg do pracy z materiałami potencjalnie szkodliwymi, wiertarka i inne podstawowe narzędzia, stojaki do rzeźbienia głów (12)

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.3 d 30 4 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13340