Katalog ECTS

Języki obce: język francuski

Pedagog: mgr Agata Płaskowicka

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

lektorat

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

 

A1 - Nauka od podstaw

B1/B2 - Nauka języka na poziomie B1

Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Egzamin pisemny i ustny po sześciu semestrach

Warunkiem uczęszczania na kolejny semestr jest zaliczenie semestru poprzedniego

Obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

·         Wyrabianie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia

·         Wykształcanie zdolności sprawnego czytania ze zrozumieniem

·         Wyrażanie treści w zakresie zróżnicowanych kategorii semantycznych

Zapoznanie  z kulturą francuskojęzyczną

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Materiały z prasy francuskojęzycznej, prezentacje multimedialne ,ćwiczenia gramatyczne.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

dostęp do internetu

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.6 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [egz.]
Malarstwo / malarstwo s.4 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Malarstwo / malarstwo s.2 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.2 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.6 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [egz.]
Scenografia s.4 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.6 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.14042