Katalog ECTS

Obraz cyfrowy i wideomapowanie

Pedagog: dr Roch Forowicz

Pole Opis
Typ przedmiotu Obraz cyfrowy i wideomapping
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Dialog dydaktyczny, zajęcia warsztatowe, prezentacje.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny; ogólna wiedza na temat współczesnych trendów projektowych i artystycznych; podstawowa znajomość obsługi cyfrowych narzędzi (Adobe Photoshop, Adobe After Effects), w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie pracy.

Wymagania końcowe

Umiejętne wykonywania wizualizacji multimedialnych będących częścią scenografii teatralnej lub innych przestrzeni wymagających specjalnego opracowania obrazu (wykorzystania techniki mappingu).

Tworzenia wizualizacji multimedialnych i ich prawidłowego wyświetlania na dowolnych obiektach przestrzennych.

Kreatywnego i świadomego posługiwania się oprogramowaniem Resolume Arena

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Poprawne wykonanie zadania zaliczeniowego, ocena pracy studenta, ocena poziomu wiedzy i umiejętności, wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program nauczania oparty jest na prezentacji twórczości współczesnych artystów audiowizualnych, oraz na ćwiczeniach warsztatowych, których celem jest zapoznanie studentów z szeroką panoramą różnorodnych praktyk, wykorzystujących współczesne techniki obrazowania. W trakcie zajęć studenci poznają oprogramowanie i narzędzia pozwalające na zaprojektowanie oraz wyświetlenie audiowizualnych projekcji na elementach scenografii lub dowolnych obiektach przestrzennych. W wyniku tego działania, możliwe staje się wypracowanie iluzji przestrzennej, nadającej odmienny kontekst statycznym obiektom lub fragmentom architektury. W trakcie wykonywania kolejnych zadań uczestnicy zajęć nabierają praktycznych umiejętności związanych z synchronizacją obrazu z dźwiękiem, i z precyzyjnym wyświetlaniem projekcji na bryłach. Prace zaliczeniowe realizowane będą w formie wizualizacji mappingowych, których rolą będzie ukazanie zależności między cyfrową kompozycją i otaczającą nas rzeczywistością.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Polecam darmowe i profesjonalnie opracowane szkolenia, udostępnione przez firmę RESOLUME oraz firmę DOCOPTIC na wskazanych poniżej stronach internetowych:

https://resolume.com/training

https://docoptic.com/resolume-6-official-training/

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

w formacie pdf:

https://resolume.com/docs/Resolume-Manual.pdf

 

w formie tutoriali:

https://resolume.com/support/en/6/quickstart-tutorial

https://resolume.com/training/2/8/42

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11,K_U13, K_U14

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08

K_K04, K_K05

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala komputerowa; odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy zgodne z właściwymi normami; możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego; zainstalowany na stałe telewizor prezentacyjny lub projektor multimedialny; komplet komputerów wyposażonych w oprogramowanie firmy Adobe; możliwość zainstalowania edukacyjnej (darmowej) wersji oprogramowania Resolume Arena; przenośny projektor multimedialny (przenośny); podłączenie do internetu.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.4 d 16 1 ćw. 16h
ćw. [zal.]


Semestr 2020/21-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.15185