Katalog ECTS

Pracownia plastyczna

Pedagog: mgr Jakub Mazurkiewicz

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykłady, warsztaty, korekty, prezentacje

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe
  1. Przedstawienie efektów pracy nad zestawem zadań semestralnych.
  2. Znajomość pojęć i zasad w dziedzinach: typografii, projektowania graficznego i narracji wizualnej.
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

celujący
5,35
Wybitny poziom koncepcyjny prac.
Wybitny poziom projektowo-artystyczny i techniczny prac.
100% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Realizacja dodatkowych aktywności z własnej inicjatywy.
≥ 99


bardzo dobry
5,0
Wybitny poziom koncepcyjny prac.
Wybitny poziom projektowo-artystyczny prac.
100% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
98–93


bardzo dobry minus
4,65
Wybitny poziom koncepcyjny prac.
Wysoki poziom projektowo-artystyczny prac.
100% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
92–87

 

dobry plus
4,35
Wysoki poziom koncepcyjny prac.
Wysoki poziom projektowo-artystyczny prac.
100% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
86–81


dobry
4,0
Wysoki poziom koncepcyjny prac.
Przeciętny poziom projektowo-artystyczny prac.
80% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
80–75


dobry minus
3,65
Przeciętny poziom koncepcyjny prac.
Przeciętny poziom projektowo-artystyczny prac.
80% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
74–69

 

dostateczny plus
3,35

Przeciętny poziom koncepcyjny prac.
Niski poziom projektowo-artystyczny prac.
60% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
68–63


dostateczny
3,0
Niski poziom koncepcyjny prac.
Niski poziom projektowo-artystyczny prac.
40% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
62–57


dostateczny minus
2,65
Niski poziom koncepcyjny prac.
Niski poziom projektowo-artystyczny prac.
20% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Poważne błędy techniczne.
56–51


niedostateczny
2,0
Niedostateczny poziom koncepcyjny, projektowo-artystyczny i techniczny prac.
0% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
≤ 50


nieklasyfikowany
0
Brak kompletu prac, brak uczestnictwa w egzaminie lub powyżej 3 nieusprawiedliwione nieobecności.
0

 

Ocena przeprowadzona jest podczas przeglądu semestralnego. Ocenie podlega odpowiednio:

50% – realizacja zadań semestralnych
– pomysłowość i oryginalność rozwiązania problemu,
– jakość i staranność wykonania projektu.
30% – wiedza sprawdzona podczas egzaminu ustnego za pomocą 5 pytań
20% – aktywność
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odpowiednia frekwencja na zajęciach. Osoby, które mają więcej niż trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze nie mogą przystąpić do zaliczenia i otrzymują ocenę niesklasyfikowany.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z wiedzą z zakresu typografii, projektowania graficznego oraz narracji wizualnej oraz zastosowanie tej wiedzy w praktyce artystycznej za pomocą zestawu ćwiczeń.

 

Praca nad zadaniami może być prowadzona podczas zajęć oraz realizowana w ramach czasu przeznaczonego na pracę domową.

Podczas spotkań dydaktycznych prowadzone są korekty i dyskusje na temat realizacji ćwiczeń.

 

W ciągu semestru odbywają się wykłady nakreślające teoretyczne ramy dla rozwiązań formalnych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
  • Typografia książki. Podręcznik projektanta, Mitchell Michael, Wightman Susan, 2015
  • Człowiek i jego znaki, Adrian Frutiger, 2015
  • Siatki, czyli zasady kompozycji typograficznej, Kimberly Elam, 2019
  • kursownik.pl, kurs programu InDesign
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Triumf typografii. Kultura, komunikacja, nowe media, Hoeks Henk, Lentjes Ewan,

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia nadająca się do przeprowadzenia warsztatów oraz wykładu. Wyposażona w: komputer połączony z projektorem, krzesła w ilości odpowiadającej liczbie studentów i studentek, stół do prac warsztatowych. Studenci powinni mieć do dyspozycji stanowiska komputerowe z oprogramowaniem z pakietu Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign. Do dyspozycji powinna być czarno-biała drukarka formatu A4, biały papier formatu A4, nożyczki, nożyki introligatorskie, kostki introligatorskie, maty do cięcia, linijki.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.1 o 45 2 45h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8256