Katalog ECTS

Praktyki zawodowe

Pedagog: dr Karolina Thel

Pole Opis
Typ przedmiotu Obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Praktyki

Język wykładowy -brak-
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe

Prezentacja dokumentacji na temat przebiegu praktyk zgodnie z Regulaminem Prakty, nabytych w ich wyniku umiejętności i ich odniesienia do wiedzy nabytej w toku studiów.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena prezentacji końcowej dokumentacji w odniesieniu do oceny Opiekuna Praktyk.
Skala ocen: 2-5

Kryteria szczegółowe:
- ocena merytoryczna efektów realizacji powierzonych zadań – 25%
- ocena terminowości realizacji powierzonych zadań – 25%
- ocena poziomu zaangażowania w realizację powierzonych zadań – 25%
- ocena umiejętności potrzebnych do realizacji zadań – 25%.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Odbycie, opis i omówienie praktyk studenckich w instytucji działającej na rzecz kultury, sztuki i/lub społeczeństwa obywatelskiego (w wymiarze odpowiadającym kierunkowi studiów).

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. Wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań w pracy zawodowej.
2. Zaproponowania konkretnych rozwiązań problemów z obszaru kultury i problematyki miejsca, możliwych do aplikacji w różnych typach instytucji.
3. Porozumiewania się ze specjalistami i nie specjalistami w zakresie podejmowania wyzwań zawodowych.
4. Prezentowania poglądów oraz argumentowania i dyskutowania o sprawach zawodowych.

1. Ram organizacyjnych instytucji działających w obszarze kultury/ sztuki/ społeczeństwa obywatelskiego.
2. Uwarunkowań społecznych, gospodarczych i prawnych realizacji praktycznych zadań zawodowych, w tym projektów na rzecz wspierania kultury i sztuki

1. Podjęcia wyzwań zawodowych w różnych typach instytucji działających na polu kultury i sztuki.
2. Uznania wartości i potrzeby etyki działalności historyka sztuki ze specjalizacją kultura miejsca.
3. Aktywnego uczestniczenia w komunikacji interpersonalnej, w życiu społecznym, w społeczeństwie demokratycznym, na działaniach rzecz kultury.
4. Przyjęcia nowych idei, dyskusji, zmiany opinii w świetle dostępnych argumentów i danych.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.5 o 90 3 90h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8271