Katalog ECTS

Współczesne metody historii sztuki

Pedagog: dr Marika Kuźmicz

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład konwersatoryjny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

znajomość historii i historii sztuki XIX, XX, XXI w. 

Wymagania końcowe

Student zna i rozumie terminy i zagadnienia z zakresu teorii sztuki nowoczesnej, zna i potrafi krytycznie odnieść się do historii piśmiennictwa o sztuce XIX, XX, XXI w. Rozumie znaczenie wybranych pojęć w kontekście historycznym, potrafi opisać zmiany, jakie zachodziły w ich rozumieniu i używaniu w teorii sztuki. Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie dziejów historii sztuki, obszarów i metod badawczych tej dyscypliny oraz wybranych pojęć i kategorii artystycznych, które zna i potrafi odnosić do współczesnej sytuacji sztuki. 

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Egzamin pisemny w semestrze letnim w formie pytań otwartych: eseje z zagadnień omawianych na wykładzie.

Obecność obowiązkowa na zajęciach, dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cele dydaktyczne:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi pojęciami i teoriami sztuki w XIX, XX, XXI w. Na przykładzie analizy poszczególnych zagadnień i pojęć, będziemy analizować zasadnicze ówczesne przemiany w teorii sztuki. Studentki i studenci zapoznają się z teoretycznym "zapleczem" poszczególnych nurtów i tendencji artystycznych, będą mieli także okazję do analizy tekstów źródłowych będących przykładem autorefleksji samych artystów, odnoszącej się do ich roli w społeczeństwie, wobec tradycji i współczesności sztuki. Celem zajęć jest przedstawienie studentom panoramy teorii sztuki, ale też uświadomienie im tego, że koncepcje, definicje, pojęcia formułowane na gruncie sztuki i jej badania, ulegają nieustannym przemianom, przewartościowaniom i modyfikacjom. 

UWAGA: podany plan zajęć i tematów ma charakter wstępny i może ulegać zmianom.

Poszczególne wykłady:

1 .Wprowadzenie - zajęcia organizacyjne. Czym jest teoria teorii sztuki, miejsce teorii w pracy badawczej 

2. Forma i formalizm w historii sztuki

3. Ikonografia, ikonologia

4.,5 Historia symbolu i znaku. Symbol przed symbolizmem. Semiotyka

6. Geneza formalizmu, historie formalizmu

7., 8. Rzeczy w teorii sztuki. Sztuka z perspektywy materializmu

9. Teoria sztuki wobec nowych mediów. Filozofia fotografii

10. Estetyka psychologiczna

11., 12.Teoria psychoanalityczna, psychoanaliza a historia sztuki

13., 14., Hermeneutyka i jej zastosowanie 

15. Strukturalizm i poststrukturalizm

16. Teoretyczne podstawy dla dzieła sztuki jako "doświadczenia totalnego" 

17., 18. Postmodernizm w teorii i praktyce

19. Metoda dekonstrukcji i jej praktyczne zastosowanie 

20. Marksistowska teoria a badania nad sztuką

21., 22 Historia feministycznej teorii sztuki

23., 24 Pojęcie "rasy", teoria postkolonialna, globalizacja a badania nad sztuką

25., 26.,  Historia egzystencjalna, biografizm, narratywizm

27., 28.,  Queer Studies

29. Na styku natury i kultury: badania nad sztuką w Antropocenie 

30. Konstruowanie własnego tekstu z użyciem teorii, strategie argumentacji, powtórzenie przed egzaminem. 

 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Wojciech Bałus, Dlaczego Warburg?, „Przegląd Kulturoznawczy” 2 (8), 2010, s. 25-53E. H. Gombrich, Pisma o kulturze i sztuce, (wybór i opracowanie: R. Woodfield, tłum. D. folga-Januszewska, S. Jaszczyńska, M. Wrześniak), Kraków, Universitas, 2011.

R. Klibansky, E. Panosky, F. Saxl, Saturn i Melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny religii oraz sztuki (tłum. A. Kryczyńska), Kraków, Universitas, 2009.

Jan Białostocki, Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką (1957).

Jan Białostocki, Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, Warszawa 1976, s. 170-192.

Jan Białostocki, Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Warszawa 1980
Mariusz Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia sztuki od 1970 roku, Poznań 2008 [III/1, IV/5, V/1, V/2, VIII, XI]
L. Kalinowski, Max Dvořák i jego metoda badań nad sztuką, Warszawa 1974
Andrzej Leśniak, Ikonofilia. Francuska semiologia pikturalna i obrazy, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Żelazny, M., Heglowska filozofia ducha, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, 2000.

Żelazny, M., Immanuel Kant. Dzieła zebrane, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01

K_U02

K_U03

K_U06

K_W02

K_W03

K_W09

K_K01

K_K02

K_K06

K_K07

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.1 o 30 2 30h
[egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8288