Katalog ECTS

Praca z archiwum filmowym

Pedagog: dr hab. Łukasz Ronduda

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

ćwiczenia wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Znajomość historii sztuki po 1945 roku

Znajomość historii filmu po 1945 roku 

Wymagania końcowe

Umiejętność świadomego posługiwania się filmem w praktyce badawczej i kuratorskiej

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Przedstawienie kuratorowanego programu filmowego 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

zapoznanie studentów z metodami wykorzystania filmu w praktyce kuratorskiej, ekspozycyj-nej oraz w badaniach nad sztuką współczesną. Punktem wyjścia do zajęć będzie Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która posłuży studentom III roku wzkw do wypracowania innych sposobów pracy badawczej nad swoimi pracami licencjackimi niż czysto tekstualne. Rezultatem zajęć będą publiczne prezentacje powstałych w ich ramach programów filmowych i wystaw z wykorzystaniem filmu (lub ich koncepcji). Zajęcia bazowały będą również na za-praszaniu licznych gości z pola sztuki współczesnej, których działalność ściśle wiąże się z te-matyką badań studentów. Celem zajęć będzie również zapoznanie studentów z historią pol-skiego filmu artystycznego.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Giovanna Fossati, Exposing the Film Apparatus, The Film Archive as a research laboratory, Amsterdam University Press, 2016
Hilla Peleg, Erika Balsom, Documentary across disciplines, The MIT Press, 2016

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Jessica Jacobs, Film as research method, Queen Mary University of London UK
Kodo Eshun and Anjalika Sagar, The Ghost of Songs: the Film Art of the Black Audio Film Collective 1982-1998, Liverpool University Press, 1997.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

4. K_U01
5. K_U18
6. K_U19
7. K_U22

1. K_W2
2. K_W10
3. K_W12

8. K_K03
9. K_K08
10. K_K09
11. K_K10
12. K_K12

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.5 o 30 2 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8315