Katalog ECTS

Sztuka polska po 1989 roku

Pedagog: dr Jakub Dąbrowski, dr Jakub Banasiak

Pole Opis
Typ przedmiotu seminarium magisterskie
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

seminarium, w czasie którego student zobowiązany jest do opracowania (faktografia + analiza) wybranego przez siebie tematu i zreferowania go w czasie zajęć. Następnie wystąpienie (problematyka oraz sposób jej zaprezentowania) jest dyskutowane przez studentów i prowadzących zajęcia. Konsultacje.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

wygłoszenie referatu w czasie zajęć; max. 2 nieobecności nieusprawiedliwione, aktywne uczestnictwo w zajęciach

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program nauczania ma na celu dostarczenie studentom pojęciowych narzędzi do interpretacji współczesnej rzeczywistości, a także zapoznanie studentów z różnymi problemami współczesności i próbami ich teoretycznej artykulacji. Seminarium ma też pełnić funkcję pomocniczą w pisaniu teoretycznej pracy dyplomowej – poprzez wzbogacenie warsztatu pojęciowego studentów i wskazywanie związków między różnymi obszarami kultury.

Przykładowe zagadnienia:

- podstawowe zagadnienia dotyczące charakteru przemian w polskiej sztuce po 1989 roku
- instytucjonalny charakter przemian
- nowe instytucje sztuki po 2000 roku
- tworzenie się rynku galerii prywatnych
- transformacja i globalizacja – dwa oblicza zmian w kontekście sztuki
- najważniejsze zjawiska artystyczne lat 90.
- najważniejsze zjawiska artystyczne lat 2000.
- sztuka po 2010

- konflikty w sztuce po 1989 roku

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1) J. Ranciere, Estetyka jako polityka, Warszawa 2007
2) P. Piotrowski, Muzeum krytyczne, Warszawa 2011
3) P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu, Poznań 1999
4) P. Piotrowski P., Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 2010
5) A. Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, seria „Krytyki Politycznej”, t. 2, Bytom – Kraków 2006

6) A. Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna”, nr 11-12, 2007

7) Skuteczność sztuki, red. T. Załuski, Łódź 2014

8) I. Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002

9) Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku, wyd. 2 uzupełnione, Warszawa

 

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Rzutnik multimedialny, komputer, internet

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Malarstwo / malarstwo s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Rzeźba s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.1 d 30 6 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8794