Katalog ECTS

Sieciologia: śladami przemocy

Pedagog: dr Piotr Płucienniczak

Pole Opis
Typ przedmiotu fakultatywny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

grupowa praca pisemna i prezentacja

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

aktywne uczestnictwo w zajęciach - 50%

przygotowanie pracy pisemnej - 50%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia poświęcone są analizie instytucjonalnych form dyskryminacji, których doświadczamy w życiu codziennym i w sztuce. Punktem wyjścia będą prace Brunona Latoura na temat ontologii i dyskutowalnej realności zjawisk społecznych. Pytanie, na jakie postaramy się odpowiedzieć, brzmi: jak wygląda przemoc ukryta w regulaminach, aktach prawnych i normach? Czy można ją narysować?

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

P. Bourdieu, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001

b. hooks, Teoria feministyczna, Warszawa 2013

B. Latour, Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, Warszawa 2009,

B. Latour, Splatając to, co społeczne, Kraków 2010

B. Latour, Wizualizacja i poznanie, Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej T/2012

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Butler, Walczące słowa, Warszawa 2011

Graeber, Utopia regulaminów, Warszawa 2016

Gromada et al., Marne szanse na awanse? Warszawa 2015

Wizualne niewidzialne, pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej i Joanny Kiliszek, Warszawa 2018

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

po zaliczeniu zajęć student potrafi:

K_U04 samodzielnie, kreatywnie analizować i interpretować na poziomie zaawansowanym teksty z zakresu socjologii i prowadzić własne, zaawansowane poszukiwania bibliograficzne
K_U05 łączyć dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, społecznym i ideologicznym; określać w ten sposób ich znaczenia, oddziaływania, rolę i funkcję w kulturze jako całości i w społeczeństwie; przy czym używa narzędzie „negocjowanych” w ramach dynamicznie uprawianej nauki
K_U06 sprawnie poruszać się po rozległych zasobach wiedzy wybranych nauk społecznych; samodzielnie systematyzować wiedzę na poziomie zaawansowanym
K_U07 stosować na poziomie zaawansowanym aparat werbalny i pojęciowy wybranych nauk społecznych i humanistycznych
K_U15 wypowiadać się na piśmie w różnych formułach tekstu, oraz ustnie, w języku polskim i podstawowym języku dyscypliny, w różnych mediach, w sposób spójny na tematy przypisane specjalistycznej problematyce studiów, korzystając z rozszerzonego dorobku nauk społecznych
K_U16 artykułować poglądy w sprawach zawodowych, społecznych, światopoglądowych, oraz przekonująco argumentować, wykazując się niezależnością myślenia

po zaliczeniu zajęć student zna i rozumie:

K_W08 zagadnienia społeczne związane z problematyką specjalizacji kultura miejsca
K_W11 w stopniu zaawansowanym literaturę społeczną
K_W16 literaturę autorstwa myślicieli i badaczy nauk społecznych, służącą wyprofilowanemu i uszczegółowionemu namysłowi nad problematyką specjalizacji kultura miejsca i sztuki najnowszej

po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do:

K_K03 do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, których zakres jest rozszerzony
K_K07 do rozwiązywania problemów, pojawiających się przy organizowaniu życia społeczno-kulturalnego, uwzględniając jego dynamikę, i w odniesieniu do pionierskich zadań, jakie stawia sobie kierunek historia sztuki, specjalizacja kultura miejsca
K_K08 do aktywnego zaangażowania uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturalne, społeczne oraz do porozumiewania się z innymi profesjonalistami, jak i nie profesjonalistami
K_K09 do uczestnictwa w życiu społecznym, w społeczeństwie demokratycznym, a także do kreatywnego uczestnictwa w kulturze – ma w wysokim stopniu rozbudowaną świadomość wspólnego dobra oraz odpowiedzialności
K_K10 jest wnikliwym obserwatorem, uczestnikiem i twórcą życia kulturalnego – w jego głównym nurcie oraz obrzeżach, alternatywach czy innym obiegu

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

brak

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Malarstwo / malarstwo s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.5 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.3 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.1 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.1 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8886