Katalog ECTS

Materiałoznawstwo (chemia polimerów)

Pedagog: dr Joanna Kurkowska

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zaliczony I rok studiów

Wymagania końcowe

egzamin pisemny obejmujący zakres materiału zawarty w celach dydaktycznych

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena udziału w dyskusji podczas prowadzonych wykładów; ocena poziomu aktualnej wiedzy dotyczącej treści programowych na podstawie dwóch kolokwiów (w połowie i pod koniec semestru); egzamin pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną obejmujący cały zakres materiału, wg skali ocen zamieszczonej w Regulaminie studiów. 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami chemii polimerów, niezbędnymi dla opanowania zagadnień z zakresu chemii konserwatorskiej.

Opanowanie zagadnień teoretycznych dotyczących otrzymywania związków wielkocząsteczkowych.

Nomenklatura (według YUPAC).

Znajomość właściwości fizykochemicznych związków polimerowych stosowanych w chemii konserwatorskiej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

J. Ciabach, Właściwości żywic sztucznych stosowanych w konserwacji, Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 1998 (oraz wznowienia nakładu) - biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Praca zbiorowa pod redakcją Z. Floriańczyka i S. Penczka: Chemia polimerów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995 - biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie;

J. Pielichowski, A. Puszyński: Technologia tworzyw sztucznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1994 - biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

KU_02 wykonać podstawowe analizy laboratoryjne identyfikujące materiały wykorzystywane w dziełach sztuki (m.in. analiza mikrochemiczna pigmentów, badania skał, wstępna identyfikacja spoiw, rodzajów drewna, papieru, włókien), właściwie interpretować wyniki badań specjalistycznych (m.in. badania RTG, fotografie UV, IR).

Absolwent zna i rozumie:

KW_02 problematykę chemii ogólnej, budowę chemiczną i fizyczną materialnej struktury różnych dzieł sztuki, związki chemiczne stosowane w konserwacji dawniej i obecnie.

KW_03 metody analityczne wykorzystywane w badaniach dzieł sztuki w tym metody nieniszczące, zasady bhp oraz zagrożenie dla zdrowia substancji stosowanych w konserwacji.

Absolwent jest gotów do:

KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

rzutnik multimedialny

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.3 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.3 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.3 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.3 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9186