Katalog ECTS

Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - praktyka

Pedagog: prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
Asystent/ci: Monika Korsak-Truszczyńska

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Projekt indywidualny, ćwiczenia warsztatowe, konwersatorium, relacja mistrz-uczeń

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie II roku studiów o specjalizacji Konserwacji Książki, Grafiki i Skóry Zabytkowej 

Wymagania końcowe

Analiza konserwatorska powierzonego zabytku, wykonanie  dokumentacji konserwatorskiej  opisowej i fotograficznej  w części "przed konserwacją" tego zabytku, wykonanie wybranych bada ń specjalistycznych we współpracy z Zakładem Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych. Opanowanie umiejętności wykonania wybranych zabiegów konserwatorskich

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena poziomu wykonania dokumentacji konserwatorskiej stanu przed konserwacją oraz technicznego i artystycznego poziomu wykonanych prac konserwatorskich, wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przygotowanie do prawidłowego rozpoznania konserwowanego dzieła pod względem historycznym, stylistyczno-formalnym, techniczno-technologicznym, przyczyn i rodzajów zniszczeń na podstawie oryginalnego starego druku
Poznanie zasad  opracowania projektu i programu prac konserwatorskich i restauratorskich.

Opanowanie umiejętności wykonania  wybranych zabiegów konserwatorskich 
Opanowanie podstaw  wykonania prawidłowej dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich.

Nabycie podstawowych umiejętności obchodzenia się z obiektem zabytkowym

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Banik G., Bruckle I., Paper and Water, A Guide for Conservation, 2017Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991
Sobucki W., Jeżewska E., Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów, Warszawa 2017
Sobucki W, Konserwacja papieru: zagadnienia chemiczne, Warszawa 2016

Notes Konserwatorski, t. 1-15, Warszawa 1998-2013

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

KU_03 wykonać profesjonalną dokumentacje opisową, fotograficzną, rysunkową, kon-serwowanego obiektu wykorzystując również technikę komputerową.
KU_04 zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wyko-rzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań spe-cjalistycznych.
KU_05 przedstawić spójny projekt prac przy konserwowanym obiekcie uwzględniający jego historię, stylistykę, ikonografię, budowę technologiczną, technikę wykonania, rodzaje i zakres zniszczeń, funkcję, użycie właściwych materiałów i metod konserwa-torskich, uzasadnienie usunięcia bądź pozostawienia późniejszych przekształceń, za-kres i rodzaj interwencji restauratorskich.
KU_06 wykonać na wysokim poziomie technicznym konieczne prace konserwatorskie, powstrzymujące procesy niszczenia i wzmacniające materialną strukturę dzieła,
w bezpieczny sposób usuwać późniejsze nawarstwienia nie narażając na uszkodzenie jego oryginalnej struktury.
KU_07 wykonać na wysokim poziomie artystycznym konieczne prace restauratorskie
w zakresie uzupełniania ubytków materii i formy artystycznej dzieła stosując różne materiały i techniki retuszu oraz rekonstrukcji, przedstawić propozycję jego aranżacji
i ekspozycji.
KU_08 zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy, posługiwać się specjalistycz-nymi urządzeniami i narzędziami przestrzegając zasad bhp.

KK_02 realizacji prac w interdyscyplinarnym zespole z poszanowaniem zasad etyki zawo-dowej i obowiązujących przepisów, współpracy z innymi specjalistami, przedstawicie-lami służby ochrony zabytków, koordynacji zadań, wykorzystania w różnych sytua-cjach podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa własności intelektualnej (prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, itp.).
KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wy-stąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konser-wacji dzieł sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Osobny stół do pracy i krzesło dla każdego studenta, stoły i szuflady do przechowywania zabytków w trakcie konserwacji, aparatura i sprzęt konserwatorski, stanowisko komputerowe, dostęp do pracowni tzw. mokrej ze stołem niskociśnienieowym, maszyną do uzupełnień masą papierową, zlewem z wodą filtrowaną, wyciągiem; stół podświetlany, prasa, lampy UV, mikroskopy i inne sprzęty i narzędzia konserwatorskie i laboratoryjne w zależności od wymagań danego projektu magisterskiego

Pracownia musi być zabezpieczona, nie może być używana w innym celu niż prace konserwatorskie, dostęp tylko dla osób upoważnionych, okna osłonięte roletami

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.5 o 105 5 w. 105h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9220