Katalog ECTS

Filozoficzna diagnoza współczesności

Pedagog: mgr Tadeusz Walentowicz, dr hab. Aleksander Zbrzezny

Pole Opis
Typ przedmiotu

do wyboru

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

seminarium dyplomowe

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny:

 

1. Frekwencja 

2. Aktywność i zaangażowanie w dyskusję.

3. Rekonstrukcja argumentacji przedstawianych w czytanych tekstach.

4. Samodzielna wypowiedź na temat omawianych problemów (dopuszczalna także w formie przedstawionego eseju).

5. Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej na Wydziałach.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć

 

Program nauczania ma na celu dostarczenie studentom pojęciowych narzędzi do interpretacji współczesnej rzeczywistości, a także zapoznanie studentów z różnymi problemami współczesności i próbami ich teoretycznej artykulacji. Wśród omawianych problemów znajdą się: mit, ideologia, globalizacja, przemoc, nierówności, kultura popularna. Seminarium ma też pełnić funkcję pomocniczą w pisaniu teoretycznej pracy dyplomowej – poprzez wzbogacenie warsztatu pojęciowego studentów i wskazywanie związków między różnymi obszarami kultury.

 

Zagadnienia omawiane:

 

Czym jest mit? Współczesne mitologie. Rzeczywistość czy pojęciowe nadużycie?
Czym jest ideologia? Miejsce ideologii we współczesnej kulturze.
Przeobrażenia rzeczywistości społecznej i kulturowej.
Socjologiczna i ekonomiczna diagnoza współczesności.
Współczesne filozofie kultury i społeczeństwa
Główne problemy tradycji feminizmu
Czym jest ponowoczesność? Czym jest (była) nowoczesność?
Problemy nierówności, wykluczenia, przemocy
 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

W trakcie zajęć omówione zostaną fragmenty wybrane spośród następujących pozycji - ostateczny dobór lektur będzie zależał od zainteresowań uczestników:

 

Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, tłum. A. Staroń, http://nowakrytyka.pl/spip.php?article279
Armstrong, Krótka historia mitu

Barthes, Mitologie
Baudrillard, Spisek sztuki, Pakt jasności
Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Globalizacja
Braidotti, Po człowieku
Chang, 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie
Chomsky, Hegemonia albo przetrwanie
Crary, 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu
Debord, Społeczeństwo spektaklu
Domosławski, Wykluczeni
Eco, Apokaliptycy i dostosowani
Haraway, Manifest cyborgów
Kuspit, Koniec sztuki
Standing, Prekariat
Stiglitz, Globalizacja, Cena nierówności
Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie
Fanon, Wyklęty lud ziemi
Crouch, Psucie wiedzy
Pobłocki, Kapitalizm. Historia krótkiego trwania
Sowa, Fantomowe ciało króla
Graeber, Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat
Klein, No Logo, Doktryna szoku
Elias, Esej o czasie
Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka
Brown, Dzisiaj wszyscy jesteśmy demokratami
Arendt, O przemocy
Marcuse, Tolerancja represyjna
Zwierzęta i ich ludzie (red. Barcz, Łagodzka)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

 

1. Posługiwania się podstawową terminologią nauk społecznych i filozofii w zakresie określonym przez program zajęć.

2. Identyfikacji i nazywania problemów współczesności.

3. Przytoczenia poglądów kilku wybitnych filozofów i socjologów.

4. Samodzielnego pogłębiania zdobytej wiedzy.

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

1. Znajomości podstawowych pojęć z zakresu filozofii i socjologii odnoszących się do problemów współczesnego społeczeństwa i kultury.

2.   Znajomości idei i argumentów wybranych autorów na podstawie samodzielnej lektury ich

      pism.

3.  Historii i historyczności różnych praktyk i elementów życia społecznego. 

 

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

 

1.   Otwarcia na nowe idee i gotowości do zmiany opinii w świetle dostępnych

      danych i argumentów.

2.    Większej dbałości o precyzję językową/pojęciową.

3. Przedstawienia własnego stanowiska w wybranych kwestiach socjologicznych i  filozoficznych.

4. Samodzielnego wyszukiwania i wartościowania informacji dotyczących problemów ideologii, polityki, nauki, religii i kultury.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Rzeźba s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Malarstwo / malarstwo s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.1 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Architektura Wnętrz s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Grafika s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9304