Katalog ECTS

Koncepcje artystyczne

Pedagog: prof. Sławomir Ratajski, mgr Maciej Szczęśniak
Asystent/ci: mgr Maciej Szczęśniak

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

- zajęcia seminaryjne,
- praca indywidualna,
- praca w grupach,
- ćwiczenia kreacyjne i warsztatowe,
- E- learning,
- dyskusja dydaktyczna i korekta indywidualna poszczególnych zadań

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

II rok I stopnia: Zaliczony egzamin komisyjny po drugim semestrze pierwszego roku.


III rok I stopnia: Zaliczony egzamin po drugim semestrze drugiego roku.

Wymagania końcowe

Wykonanie ćwiczeń realizowanych w ramach przedmiotu.
Obrona pracy licencjackiej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny:

1. Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.
2. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.
3. Ocena skuteczności zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w końcowej realizacji; artystycznej przedstawionej w formie pracy kursowej.
4. Praktyczna praca dyplomowa prezentowana w formie wystawy (jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji), do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.

Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.

Praca licencjacka.
Na koniec VI semestru student składa egzamin dyplomowy. Praca licencjacka składa się z pracy praktycznej zrealizowanej w ramach jednej z dwóch specjalizacji oferowanych na kierunku Sztuka Mediów oraz opisu dzieła opracowanego pod kierunkiem promotora licencjackiej pracy dyplomowej.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania (treść zajęć):
Kształcenie studenta odbywa się poprzez zajęcia o charakterze seminaryjnym oraz ćwiczeń studyjnych realizowanych indywidualnie i w grupach. Treści programowe dotyczą zarówno zagadnień teoretycznych jak i praktycznych, gdzie program skupia się na rozpoznawaniu i umiejętności posługiwania się językiem artystycznym koherentnym z przekazem. Studenci zapoznają się z różnymi nośnikami artystycznymi w kontekście własnych predylekcji wyrazowych.
Studenci podzieleni są na grupy, w których rozwiązują zadania postawione przez prowadzącego zajęcia. Przygotowane projekty są poddawane dyskusji.
Celem zajęć jest:
- Pobudzenie refleksji dotyczącej kontekstu współczesnej sztuki i kultury,
- Wdrożenie do świadomego uczestnictwa w obszarze sztuki i kultury współczesnej,
- Pobudzenie autorefleksji ukierunkowanej na podjęcie działań o charakterze artystycznym,
- Przygotowanie do świadomego wyboru medium artystycznego,
- Stymulacja rozważań na temat sztuki jako formy komunikacji i informacji.

Zagadnienia programowe:
1. Media sztuk wizualnych jako nośniki informacji.
2. Obserwacja własnej indywidualności, tożsamości.
3. Refleksja dotycząca predylekcji w wyborze medium wypowiedzi artystycznej.
4. Prezentacja komunikatu dotyczącego własnej osoby, wyrażona w dowolnej formie artystycznej.Autoanaliza (III – IV semestr studiów stac. I st.)
1. Wzajemna prezentacja komunikatów indywidualnych w grupie.
2. Opowieść o partnerze z grupy na podstawie przedstawionych komunikatów indywidualnych.Analiza drugiego (IV - V semestr studiów stac. I st.)
1. Weryfikacja – odczytywanie treści przenoszonych językiem sztuk wizualnych.
2. Tworzenie komunikatów grupowych.

Autoprezentacja wzajemna w zespołach – jw.
Wybór partnerów do pracy w zespole (III semestr studiów stac. I st.).
Autoprezentacja dotychczasowych działań artystycznych (III – IV semestr studiów stac. I st.).
Przygotowanie do prezentacji indywidualnej pracy dyplomowej (V - VI semestr studiów stac. I st.).
Prezentacja wzajemna powstałych realizacji w zespołach– jw.
Wykonywanie 2 zadań w semestrze postawionych przez prowadzącego. Prezentacja wykonanego zadania ma charakter seminaryjny. Studenci wykonują część zadań w grupie.

Cel zajęć:
Program nauczania ma na celu stopniowe i gruntowne przygotowanie studentów do samodzielnego określenia koncepcji artystycznej wyrażonej poprzez spójne z nią medium artystyczne. Działania praktyczne powinny być oparte na wiedzy w zakresie różnych technik i technologii użytych w wypowiedzi artystycznej (materiały i urządzenia). Znajomość zagadnień związanych ze specyfiką języka artystycznego, którym się posługuje oraz jego systemu znaczeń i symboli powinno pozwolić studentom na umiejętne przekazanie własnych treści poprzez kreowane działania.
Zwieńczeniem prac wspieranych wiedzą z zakresu kultury wraz z elementami wiedzy naukowo-technicznej zdobytą na zajęciach powinna być praca licencjacka.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura podstawowa:
1. Polska literatura dot. sztuki i kultury ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji postmodernistycznych i sztuki mediów.
2. Historia sztuki światowej i polskiej XX w.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura uzupełniająca:
Aktualne artykuły dotyczące wydarzeń kulturalnych w prasie fachowej.

Inne:
Regularne śledzenie ważniejszych wydarzeń kulturalnych.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności (absolwent potrafi):

K_U01 Samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne o charakterze intermedialnym wykorzystując twórczo motywacje i inspiracje.
K_U03 W sposób odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne stosując umiejętnie nabytą wiedzę teoretyczną.
K_U04 Dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.
K_U05 Posługuje się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki mediów, także przy realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i społecznych.
K_U06 Jest przygotowany do współpracy z zespołem przy realizacji grupowych projektów artystycznych (praca w galerii, instytucjach kultury i sztuki, studiach filmowych i fotograficznych, w firmach postprodukcyjnych oraz przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych).
K_U07 Jest zdolny do twórczego posługiwania się warsztatem artysty intermedialnego, w sposób umiejętny włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania.
K_U10 Rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.
K_U09 Dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do teoretycznego opisywania własnych koncepcji artystycznych i elementarnego odniesienia ich do wybranych tradycji.

Wiedza (absolwent zna i rozumie):
K_W01 Podstawy teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, intermediów, niezbędnych do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną.
K_W03 Elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych i wideo, technik animacji i multimediów oraz zagadnień związanych z obróbką dźwięku.
K_W05 Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki.
K_W09 Elementarne zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej i problemów współczesnej kultury artystycznej wraz ze zrozumieniem jej kontekstu społecznego i filozoficznego. Odnosi się do nich w swojej pracy twórczej.

Kompetencje społeczne (absolwent jest gotów do):
K_K01 Podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych, kierując się zasadami etyki.
K_K02 Funkcjonowania jako samodzielny artysta intermedialny, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych.
K_K04 Definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane z kulturą i sztuką, umiejąc je umiejscawiać w obrębie własnej pracy artystycznej.
K_K05 Umiejętnej organizacji podstawowego warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych.
K_K08 Teoretycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych.
K_K10 Przedstawienia świadomej i profesjonalnej prezentacji teoretycznych podstaw własnej działalności artystycznej.
K_K11 Realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności.
K_K13 Podejmowania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy.
K_K15 Po zdanym egzaminie zamykającym proces edukacji na poziomie licencjackim jest gotów do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
1. Pomieszczenie zapewniające swobodną jednoczesną pracę 15-tu studentom.
2. Rzutnik multimedialny i ekran.
3. 4 komputery z odpowiednim oprogramowaniem.
4. Pomieszczenie galeryjne dostępne 1-2 tygodnie w roku w celu ustawienia i zaprezentowania prac studentów.
5. Możliwość korzystania z greenboxa w umówionym czasie.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 d 45 4 ćw. 45h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.5 d 45 12 ćw. 45h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.5 d 45 6 ćw. 45h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9389