Katalog ECTS

Rzeźba

Pedagog: prof.dr hab. Wiktor Gutt
Asystent/ci: dr Cezary Koczwarski

Pole Opis
Typ przedmiotu ogólnoplastyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

ćwiczenia indywidualne
projekty zbiorowe
dyskusja i dialog dydaktyczny
przeglądy
projekty indywidualne

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny) -brak-
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu) -brak-
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01

K_U07

 

K_W02

K_W08

K_W09

K_K03

K_K04

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.3 d 120 5 ćw. 120h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.5 d 120 5 ćw. 120h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.5 d 120 5 ćw. 120h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9514