Katalog ECTS

Projektowanie (dyplom licencjacki)

Pedagog: dr Daniel Zieliński

Pole Opis
Typ przedmiotu Pracownia projektowa, dyplomująca, wybór.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Projekt indywidualny. Zajęcia mają formę dialogu dydaktycznego, prowadzone są metodą korektową, z częstotliwością odpowiadającą potrzebom dyplomanta. Podczas korekt prowadzone są rozmowy zarówno bezpośrednio związane z pracą nad projektem, jak i wokół wielu problemów satelitarnych.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ukończony 7 semestr studiów na Wydziale Wzornictwa, portfolio projektów i propozycja tematu dyplomowego zgodne z profilem dydaktycznym pracowni.

Wymagania końcowe

Wykonanie projektu dyplomowego zakończone złożeniem jego kompletnej dokumentacji.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Publiczna prezentacja i obrona wykonanego projektu. Oceniane są: stopień trudności podjętego tematu; artystyczny i techniczny poziom rozwiązań projektowych; stopień innowacyjności rozwiązań projektowych; jakość dokumentacji i obrony projektu.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu) -brak-
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 120 15 ćw. 120h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9540