Katalog ECTS

Podstawy projektowania I

Pedagog: mgr Tomasz Januszewski, mgr Jerzy Wojtasik, mgr Jan Buczek

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady konwersatoryjne
Ćwiczenia kreacyjne i kreatywne
Projekty indywidualne
Dialog dydaktyczny
Plener

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin na I rok.

Wymagania końcowe

Zaliczenie wszystkich zadań projektowych.
Zaliczenie semestru I i II.
Ocena egzaminacyjna semestru I i II.
Akceptacja Komisji Wydziałowej pod przewodnictwem Dziekana.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena zgodności z tematem i przyjętymi założeniami zadania projektowego.
Ocena stopnia innowacyjności rozwiązania zadania projektowego.
Ocena umiejętności efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia.
Ocena precyzji i komunikatywności zrealizowanego zadania projektowego: wykonanie modelu, dokumentacji graficznej i prelekcji.


Skala ocen – zgodna z Regulaminem Studiów ASP w Warszawie

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Nauka rozumienia podstawowych elementów i czynników, które konstytuują produkt.
Zwrócenie uwagi na właściwości konstrukcyjne materiałów i ich wpływ na budowę formy przedmiotu.
Operowanie środkami wyrazu plastycznego, stylem, konwencją.
Zapoznanie się ze specyfiką projektowania formy przedmiotów, której głównym zadaniem jest oddziaływanie pojęciowe, skojarzenie, "transmisja" określonych idei.
Poznanie uwarunkowań formy przedmiotu poprzez różnorodne potrzeby użytkownika.
Posługiwanie się specyfikacją projektową.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Język rzeczy. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą? / Deyan Sudjic /Karakter 2013
2. Projektowanie form wyrobów przemysłowych / Eskild Tjalve / Arkady 1984
3. Siła architektury - Dlaczego budynki stoją / Mario Salvadori /Murator 2001
4. Dizajn dla realnego świata / Victor Papanek / Recto Verso / 2012
5. Dizajn i sztuka / Bruno Munari / D2D 2014
6. Dynamika formy architektonicznej / Rudolf Arnheim / Officyna 2016
7. Myślenie architekturą / Peter Zumthor / Karakter 2010
8. Na grzbiecie fali - O projektowaniu w złożonym świecie / John Thackara / Wydawnictwo SWPS 2010
9. Rozwój Nowego Produktu / J. Ginalski, M. Liskiewicz, J Seweryn / ASP Kraków 1994
10. Socjologia designu / Piłat-Borcuch Magdalena / CeDeWu 2014
11. Wzornictwo i emocje / Donald A. Norman / Arkady 2015
12. Odczuwanie architektury / Steen Eiler Rasmussen / Karakter 2015
13. Pełnia architektury / Walter Gropius Karakter 2014
14. Aktywność | Fair Book / M. Kochanowska K. Kasia / WW ASP 2017
15. Sztuka innowacji / Tom Kelley / MT Biznes / 2003
16. Wzornictwo przemysłowe / Alberta Walden-Kozłowska / AEwK 2000
17. Problemy wzornictwa przemysłowego / Wanda Telakowska / PWN 1966
18. Systematyczna metoda projektowania przemysłowego / Archer Bruce L. / IWP 1987
19. Czym jest wzornictwo Podręcznik projektowania / Laura Slack / ABE 2006
20. Projektowanie produktu / Richard Morris / PWN / 2009

Grafika / komunikacja wizualna
21. Człowiek i jego znaki / Adrian Frutiger / D2D 2015
22. Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka / Rudolf Arnheim / Officyna 2013
23. Projektowanie ikon i piktogramów / Gonzáles-Miranda Elena, Quindós Tania / D2D 2016
24. Niezbędnik Typograficzny - czyli o akapitach w kilku paragrafach / Cyrus highsmith / 2plus3D 2015

Technologie przemysłowe
25. W rzeczy samej / Mark Miodownik 2016
26. Wprowadzenie do technologii materiałów dla projektantów / Cezary Nawrot / Wydawnictwo PW

Inne
27. Ukryty wymiar / Edward Thitchell Hall / Muza 2005
28. Katalog do wystawy "Przestrzeń niewysłowiona" / Zachęta 2018

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po zakończeniu kursu absolwent potrafi:

tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne.(K_U02) posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania. (K_U01) 

projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi zasadami psychologii. (K_U05) 

tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp.(K_U09)

przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne projekty. (K_U07) 

Po zakończeniu kursu absolwent zna i rozumie:

podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów. (K_W01) 

podstawowe pojęcia związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki i projektowania. (K_W02) 

wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu. (K_W04) 

problematykę związaną z materiałami i technikami modelarskimi przydatnymi do realizacji projektowanych obiektów. (K_W07) 

podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów. (K_W08) 

Po zakończeniu kursu absolwent jest gotów do:

samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji. (K_K02) 

właściwego organizowania własnej pracy. (K_K03) 

adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje. (K_K04) 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki gipsu, drewna, metalu i tworzyw sztucznych.
Biblioteka specjalistyczna.
Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.
Elementarna pracownia fotograficzna.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.1 o 120 6 ćw. 120h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9550