Katalog ECTS

Podstawy technologii i konstrukcji

Pedagog: mgr Maciej Stefański

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, GTP (Grupa Treści Podstawowych)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

- Wykłady

- Wyjazdy dydaktyczne

- Dyskusje dydaktyczne

- Ćwiczenia

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na pierwszy rok studiów licencjackich.

Wymagania końcowe

- posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu technologii przemysłowych i umiejętności posługiwania się rysunkiem technicznym w podstawowym zakresie.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

- ocena ostateczna jest średnią z ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia i kolokwia.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi wiadomościami z
technologii wytwarzania produktu, oraz uświadomienie studentom konieczności
podporządkowania projektowania wymaganiom technologicznym i konstrukcyjnym. Podczas
zajęć studenci poznają najważniejsze technologie używane do wytwarzania projektowanych
przez projektantów wzornictwa przedmiotów. Zakres przedstawionych informacji odpowiada
podstawowej wiedzy jaką projektant wzornictwa powinien posiadać przy projektowaniu
produktów jednostkowych, seryjnych i masowych. Technologie prezentowanie podczas
wykładów podzielone są ze względu na rodzaj wykonywanych operacji ( frezowanie,
toczenie, cięcie itd.), przedstawione na przykładach zastosowań w różnych materiałach.
Program realizowany jest według schematu:
Semester 1
➔ Technologie produkcji z płaskich elementów poprzez:
➜ Wycinanie ( różne materiały)
→ Ręczne
→ laserowe
→ cnc
→ wodą
→ plazmowe
→ fotochemiczne
→ sztancowanie
➜ Wyginanie, zaginanie, zawijanie
→ Blachy
→ Tworzywa
→ Szkła
→ sklejki - ręcznie ( kopyto, w formach na prasie, próżniowo)
➜ Wyoblanie ( drykowanie)
➜ Walcowanie
➜ Termoformowanie
➜ Tłoczenie
➜ Metody łączenia elementów:
→ Spawanie
→ Zgrzewanie
→ Klejenie
→ skręcanie

➔ Technologie produkcji metodą skrawania + łączenie elementów
➜ Cięcie ( różne materiały, ręczne lub za pomocą elektronarzędzi)

➜ Wiercenie ( różne materiały, ręczne lub za pomocą elektronarzędzi)
➜ Frezowanie ( różne materiały, ręczne lub za pomocą elektronarzędzi)
➜ Toczenie ( różne materiały, ręczne lub za pomocą elektronarzędzi)
➜ klejenie, skręcanie, zbijanie

Semester 2
➔ Technologie produkcji związane z odlewaniem, wtryskiwaniem,
rozdmuchiwaniem w formach itd.
➜ Szkło
➜ Ceramika.
➜ Beton
➜ Metal
→ Odlewanie ( przegląd różnych technologii)
➜ Tworzywo
→ Wtrysk
→ Rozdmuch
→ Rotoformowanie
→ inne
➜ Kompozyty
→ Laminowanie ( pozytywowe, negatywowe)

➔ Technologie produkcji ciągłych elementów
➜ Produkcja folii
➜ ekstrudowanie
➜ Walcowanie - profile
→ tworzywa ( płyty, profile)
→ aluminium ( profile)
➔ Technologie Rapid-Prototyping
➜ Druk 3D
➜ Frezowanie
➔ Techniki wykańczania powierzchni
➜ malowanie
→ natryskowe
→ proszkowe
➜ powłoki galwaniczne
→ ocynk
→ miedziowanie
→ chromowanie
➜ Anodowanie
➜ Piaskowanie
➜ Szczotkowanie
➜ Fototrawienie
➜ Flokowanie
➔ Techniki nadruku na produktach ( z wyłączeniem technologii drukarskich)
➜ Druk UV
➜ Sitodruk
➜ Tampodruk
➜ Folia - wycinanie, transportowanie na powierzchnię

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Rysunek techniczny w mechanice i budowie maszyn

Autor: Paweł Romanowicz
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Erbl J. (redakcja): Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle
maszynowym. Tom 1. Odlewnictwo. Obróbka plastyczna. Przetwórstwo tworzyw
sztucznych. Spawalnictwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2001.
2. Erbl J. (redakcja): Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle
maszynowym. Tom 2. Obróbka skrawaniem. Montaż. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
3. Chris Lefteri, Making It: Manufacturing Techniques for Product Design, ISBN
9781856697491, 2012

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po ukończeniu I roku studiów student powinien:
− posiadać umiejętność właściwego doboru technologii i materiałów do projektowanego
przedmiotu [K1_U05]
− posiadać umiejętność porozumiewania się ze środowiskiem inżynierskim w celu
wypracowania wspólnej koncepcji projektowej potrzebnej w czasie wdrażania wyrobu
do produkcji [K1_U04]
− posiadać umiejętność samokształcenia w zakresie nowości technologicznych i
konstrukcyjnych [K1_U14]

− posiadać umiejętności komunikowania się za pomocą rysunku techniczego.

Po ukończeniu I roku studiów student powinien:
− Posiadać wiedzę na poziomie podstawowym dotyczącą procesów produkcyjnych i
organizacji produkcji [K1_W01]
− Posiadać wiedzę w zakresie podporządkowania procesu projektowego wymogom
technologicznym i zagadnieniom konstrukcyjnym [K1_W05]

Po ukończeniu I roku studiów student powinien:
- Odznaczać się dbałością o myśl konstrukcyjną i rzetelność przekazu [K1_K08]
- Zwracać uwagę na istnienie ograniczeń konstrukcyjno-technicznych i odpowiednio
reagować na nie [K1_K06]

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

− Biblioteka specjalistyczna.
− Sala wykładowa – rzutnik multimedialny, dostęp do Internetu
− Literatura branżowa

− Laboratorium komputerowe

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.1 o 120 5 ćw. 120h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9552