Katalog ECTS

Techniki prezentacyjne

Pedagog: mgr Henryk Junosza Szaniawski, mgr Zuzanna Łąpieś

Pole Opis
Typ przedmiotu Uzupełniający
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe, prezentacje, projekty indywidualne, przeglądy prac i korekty.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny

Wymagania końcowe

Obecność na zajęciach; realizacja ustaleń korektowych; wykonanie wszystkich zadanych ćwiczeń z poszczególnych obszarów tematycznych; umiejętność świadomego korzystania ze specjalistycznego warsztatu; dostarczenie wymaganych materiałów na komisyjny egzamin końcowy (semestralny).

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy (artystycznej) studenta, ocena poziomu wiedzy i umiejętności, ocena prezentacji własnej twórczości wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów. Na ocenę semestralną wpływają: poziom, kompletność i poprawność wykonanych prac, obecność i aktywność na zajęciach i korektach, obecność i gotowość na przeglądach. Dopuszczana jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze. W przypadku nieobecności na przeglądzie, stosowną informację wraz z materiałami wymaganymi na dany przegląd należy dostarczyć prowadzącemu przed planowanym przeglądem. Warunkiem dopuszczenia do oceny komisyjnej (egzaminu) jest zaliczenie przeglądów wewnętrznych Pracowni.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Projektowanie formy przekazu; pogłębienie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu. Doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści. Opanowanie podstaw wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do posługiwania się rysunkiem jako narzędziem wspomagającym projektowanie, jako środkiem prezentacji projektów, oraz do wykonywania ilustracji technicznych, reklamowych itp.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

- Drawing Ideas – William Bardel, Mark Baskinger - Watson-Guptill Publications – 2013;

- Rysunek techniczny w mechanice i budowie maszyn – Paweł Romanowicz - PWN – 2018;

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

- Tajniki ludzkiego umysłu – Raeders Digest – 1997;

- Infografika. Wiedza w obrazach - Michał Kleiber – wyd. Bosz - 2018;

- Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną – Bogusłw Grochowski – wyd. PWN – 1999;

- Projektowanie dla nowych mediów - Tricia Austin, Richard Doust – wyd. PWN – 2007;

- Twórcze projektowanie - Gavin Ambrose, Paul Harris Wyd.PWN 2008;

- Pre-press - Poradnik dla grafików - Gavin Ambrose, Paul Harris - PWN 2010;

- Detal w typografii – Jost Hochuli – Wydawnictwo - d2d.pl;

- Człowiek i jego znaki – Adrian Frutiger - Wydawnictwo - d2d.pl;

- Profesjonalne zarządzanie barwą – Bruce  Frazer, Chris Murphy, Fred Bunting – Wyd.HELION;

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po ukończeniu kursu Techniki Prezentacyjne student potrafi:

· tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne (K_U01);

· tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp.(K_U07);

· przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne projekty (K_U09);

Po ukończeniu kursu Techniki Prezentacyjne student zna i rozumie:

· podstawowe pojęcia  związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki i projektowania (K_W02);

· podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów (K_W08);

Po ukończeniu kursu Techniki Prezentacyjne student jest gotów do:

· samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K_K02);

· właściwego organizowania własnej pracy (K_K03);

· adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje (K_K04);

· komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K_K05);

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wymagania sprzętowe: narzędzia do tradycyjnych technik rysunkowych, komputer wydajny graficznie, tablet graficzny (opcjonalnie).

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.1 o 120 4 w. 120h
ćw. 120h
w. ćw. [egz.]
w. ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9553