Katalog ECTS

Podstawy projektowania III

Pedagog: mgr Jacek Surawski, dr Dominik Głąb

Pole Opis
Typ przedmiotu Podstawy Projektowania 3
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 • projekty indywidualne
 • projekty zespołowe
 • korekty, dyskusje i dialog dydaktyczny
 • wykłady
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

pozytywne zaliczenie I roku

Wymagania końcowe

Wykonanie projektu semestralnego. Projekt oceniany jest przez prowadzących i przedstawiany Komisji Wydziałowej.
1. projekt koncepcyjny
2. projekt podstawowy
3. podanie projektu - plansze drukowane i prezentacja multimedialna
4. model fizyczny wykonany w technologii druku 3D..

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny:

 • ocena artystycznego i technicznego poziomu projektu produktu.
 • ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, prezentacja multimedialna oraz wykonanie modelu (druk 3D w sem. IV).
 • ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia w wyniku wykładów korekt i dyskusji.
  Skala ocen – zgodna z Regulaminem Studiów ASP w Warszawie
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przekazanie podstaw projektowania przedmiotów użytkowych w technologii 3D(CAD). Nabywane umiejętności to przestrzenne kształtowanie formy, w oparciu o uwarunkowania konstrukcyjne, technologiczne i funkcjonalne z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych.
Nauka projektowania wzorniczego produktów przemysłowych o skomplikowanych formach przy zastosowaniu narzędzi 3D(CAD). (bryły i detalu, proporcji, kontrastu, kompozycji, itp.) Doskonalenie technik komputerowych 3D i 2D, rysunku odręcznego, technik prezentacyjnych.
Analiza informacji niezbędnych w procesie projektowym. Formułowanie założeń, opisów i dokumentacji projektów.
Prowadzenie procesu projektowania wzorniczego (etapy realizacji, prezentacja projektu, praca w zespołach, itp.)
Wytworzenie u studentów świadomości niezbędnej w rozumieniu stylistyk projektowych oraz samodzielnej ich kreacji.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
 • Wprowadzenie do technologii materiałów dla projektantów, Nawrot Cezary, Mizera Jarosław, Kurzydlowski Krzysztof Jan, Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej EAN: 9788372076397
 • Tworzywa sztuczne Tom 1 Tworzywa ogólnego zastosowania, Szlezyngier Włodzimierz, Brzozowski Zbigniew K. Producent: FoszeEAN: 9788375860696
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 • H-Point 2nd Edition: The Fundamentals of Car Design & Packaging 2nd Editio, Stuart Macey,  ISBN-13: 978-1624650192
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
 • K_U01 tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne;
 • K_U02 posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania;
 • K_U05 projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi zasadami psychologii;
 • K_U07 tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp.;
 • K_U09 przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne projekty;

K_W01 podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów;
K_W02 podstawowe pojęcia związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki i projektowania;
K_W04 wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu;
K_W08 podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów;

 • K_K02 samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji; 
 • K_K03 właściwego organizowania własnej pracy;
 • K_K04 adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje;
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych
 • pracownia komputerowa z oprogramowaniem 3D i 2D,
 • dostęp do internetu
 • sala wykładowa – rzutnik multimedialny
 • laboratotium druku 3D
 • modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu i tworzyw sztucznych, lakiernia.
 • biblioteka specjalistyczna i zakład dokumentacji projektów.
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.3 o 120 5 ćw. 120h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9558