Katalog ECTS

Projektowanie technologiczne i konstrukcyjne

Pedagog: dr Przemysław Siemiński

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 • wykłady,
 • ćwiczenia,
 • konsultacje dydaktyczne,
 • wycieczki do zakładów produkcyjnych oraz na wydziały Politechniki Warszawskiej.
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie I roku, a szczególnie zaliczone przedmioty: "Technologie i Konstrukcji I" i "Rysunek prezentacyjny"

Wymagania końcowe
 • zaliczenie kursu nauki systemu 3D CAD;
 • pozytywne napisanie testów z wykładów;
 • zaliczenie 2 w semestrze projektów technologicznych;
 • wykazanie się znajomością wskazanej literatury
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)
 • ocena poziomu rozwiązania problemów konstrukcyjnych głównych członów obiektu;
 • ocena poziomu propozycji kilku rozwiązań głównych węzłów konstrukcyjnych obiektu;
 • ocena technologiczności głównych członów obiektu;
 • ocena narzędziowego poziomu wykonania wirtualnego modelu części i złożeń obiektu w systemie komputerowym 3D CAD;
 • ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na arkuszach formatu A3 oraz prezentacja multimedialna;
 • ocena stopnia zaangażowania w realizację zadania konstrukcyjnego oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia, w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego (relacja pedagog – uczeń);
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest pogłębianie doświadczenia studentów w zakresie projektowania technicznego, poprzez projektowanie, konstruowanie lub modernizację konstrukcji produktów przemysłowych, których konstrukcja podlega projektowaniu wzorniczemu. Są to obiekty, których elementy konstrukcyjne są widoczne oraz muszą spełniać określone wymagania (materiałowe, funkcjonalne, ergonomiczne, wytrzymałościowe, technologiczne, montażowe, ekonomiczne, trwałościowe, itp.). Proces projektowania jest wspomagany komputerowo poprzez system do parametrycznego modelowania przestrzennego (3D CAD).

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
 1. Nawrot C., Mizera J., Kurzydłowski K. J.: Wprowadzenie do technologii materiałów dla projektantów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 2. Tjalve E.: Projektowanie form wyrobów przemysłowych. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984.
 3. Budzik G., Siemiński P.: Techniki przyrostowe. Druk 3D. Drukarki 3D. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
 4. Potrykus J. (tłumaczenie): Poradnik mechanika. Wyd. REA, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2010.
 2. Erbl J. (redakcja): Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. Tom 1. Odlewnictwo. Obróbka plastyczna. Przetwórstwo tworzyw sztucznych. Spawalnictwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 3. Erbl J. (redakcja): Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. Tom 2. Obróbka skrawaniem. Montaż. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 4. Kęska P.: SolidWorks 2013. Konstrukcje spawane. Arkusze blach. Projektowanie w kontekście złożenia. Wyd. CADvantage, Warszawa 2013.
 5. Kęska P.: SolidWorks 2014. Modelowanie powierzchniowe. Narzędzia do form. Rendering i wizualizacje. Wyd. CADvantage, Warszawa 2014.
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
  swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania projektowanych obiektów (K_U04);stosować zasady ekologicznych strategii projektowania (K_U06);
 1. wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu (K_W04);
 2. podstawowe zasady ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K_W06);
 3. problematykę związaną z materiałami i technikami modelarskimi przydatnymi do realizacji projektowanych obiektów (K_W07);
 1. samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K_K02);
 2. respektowania zasad zrównoważonego rozwoju świata (K_K07).
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych
 • Przegląd dostępnych źródeł (literatura, katalogi, poradniki, normy, strony internetowe, wydawnictwa, materiały filmowe, prezentacje multimedialne) służący przyswojeniu wiedzy związanej z tematami zajęć.
 • Pracownia komputerowa wyposażona w projektor multimedialny, tablicę do pisania oraz komputery z parametrycznym oprogramowaniem 3D CAD (np. SolidWorks); pakietem biurowym, Acrobat Reader;
 • Stały dostęp do internetu, skanera płaskiego A4 i drukarki formatu A3;
 • Biblioteka materiałów i produktów;
 • Biblioteka specjalistyczna i zakład dokumentacji projektów;
 • Oprogramowanie 3D CAD w wersji studenckiej do nieodpłatnego przekazania studentom do użytku domowego.
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.3 o 120 3 ćw. 120h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9560