Katalog ECTS

Projektowanie wnętrz

Pedagog: prof. zw. Przemysław Krajewski
Asystent/ci: dr hab. Radosław Skalski

Pole Opis
Typ przedmiotu Kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny, wykład, prezentacja.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny, ogólna wiedza z historii kultury i sztuki, w szczególności na temat współczesnych trendów projektowych i artystycznych; umiejętność twórczej obserwacji, otwartość na inspirację; znajomość obsługi oprogramowania w stopniu pozwalającym zrealizować zadania.

Wymagania końcowe

Umiejętność oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej; umiejętność świadomego korzystania ze specjalistycznego warsztatu; umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych w obrębie studiowanej specjalności; publiczna prezentacja własnej twórczości podczas komisyjnego egzaminu dyplomowego.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy (artystycznej) studenta, ocena poziomu wiedzy i umiejętności, ocena prezentacji własnej twórczości wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

1. Zdobycie zaawansowanej, specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania wnętrz, mebli i sprzętów.
2. Rozpoznanie i zdefiniowanie wymagań stawianych poszczególnym rodzajom wnętrz prywatnych (mieszkalnictwo) i użyteczności publicznej: wnętrza usługowe, wnętrza reprezentacyjne, wnętrza o wyspecjalizowanym charakterze – szkoły, szpitale itp.
3. Projektowanie przestrzeni zamkniętych (wnętrza) przez odpowiednie dostosowanie środków plastycznych do zaistniałych potrzeb funkcjonalnych i estetycznych.
4. Uświadomienie współzależności między architekturą, malarstwem rzeźbą, a także nowymi mediami.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć


HINZ Sigrid „WNĘTRZA MIESZKALNE I MEBLE”, Arkady, 1980
NEUFERT Ernst „PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO”, Arkady , 2010
PILE John „HISTORIA WNĘTRZ”, Warszawa, Arkady, 2004
JENCKS Charles “THE ARCHITECTURE OF JUMPING UNIVERSE”, Academy Editions, 1997
„WARUNKI TECHNICZNO-BUDOWLANE” ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

RYBCZYŃSKI Witold „Jak działa architektura”, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2014
GEHL JAN „Miasta dla ludzi”, Wydawnictwo RAM, Kraków 2014
WRIGHT LLOYD Frank „Architektura nowoczesna. Wykłady” Wydawnictwo Karakter, Kraków 2016
TRZECIAK Przemysław „Historia, psychika, architektura”, PIW, 1988
SUDJIC Deyan „B jak Bauhaus”, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2014

"1000X EUROPEAN ARCHITECTURE", Verlaghaus Braun, 2007
JODIDIO Philip, “100 CONTEMPORARY ARCHITECTS A-Z”, Taschen, 2008
CORCUERA Antonio, "Contemporary HOUSES", Tandem Verlag GmBH, 2010
DROSTE Magdalena, Bauhaus Archiv, "BAUHAUS 1919-1933", Taschen 2012
JODIDIO Philip, “ARCHITECTURE NOW” vol. I-IX, Taschen, 2001- 2013

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

K_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT)
K_U03 podejmować samodzielnie decyzje dotyczące projektowania i realizacji prac artystycznych wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym
K_U04 przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;
K_U05 świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U06 świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
K_U07 świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;
K_U09 korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę.

Absolwent zna i rozumie:

K_W01 w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia
K_W02 szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością; szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe
K_W03 rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności.
W_W04 szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;
K_W05 kontekst historyczny i kulturowy dziedziny sztuk plastycznych i jej związki z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający kierunkowi studiów – architekturze wnętrz - i wybranej specjalności.
K_W07 zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych.
K_W09 problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością.

Absolwent jest gotów do:

K_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
K_K02 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania
działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, w tym podejmowania i rozwijania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy i instytucjami kultury;
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
K_K03 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:
- rozwijania dorobku zawodu,
- podtrzymywania etosu zawodu,
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad
K_K04 uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia
się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
K_K06 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób
K_K07 wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych.
K_K08 komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 d 150 5 ćw. 150h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9750