Katalog ECTS

Opracowania techniczne

Pedagog: mgr inż. arch. Anna Siwek

Pole Opis
Typ przedmiotu Zawodowy uzupełniający
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Konsultacje i ćwiczenia

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Sprawna umiejętność rysowania w programach CAD. Pełna znajomość zasad rysunku technicznego, symboli i oznaczeń graficznych na rysunkach budowlanych i technicznych. Umiejętność wykonywania odręcznych szkiców technicznych. Ugruntowana wiedza o detalach wnętrzarskich, metodach połączeń, materiałach wykończeniowych wnętrz. Orientacja w istotnych dla projektowania wnętrz regulacji prawnych , wymagań technicznych i normatywnych.

Wymagania końcowe

Umiejętne zastosowanie posiadanej wiedzy z zakresu projektowania detalu wnętrzarskiego w rozwiązaniach przyjętych w projekcie kursowym. Zajęcia ukierunkowane są na zdobycie umiejętności samodzielnej analizy uwarunkowań technicznych projektu kursowego. Samodzielne opracowanie detalu wnętrzarskiego, meblowego lub technicznego wybranego jako najistotniejszego w wykonywanym projekcie. Ugruntowanie umiejętności dokonania wyboru optymalnych rozwiązań technicznych uwzględniających czynniki ekonomiczne, montażowe, transportowe i technologiczne.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie z oceną.

Prezentacja projektu semestralnego oceniana wg podziału:
1. Ocena poziomu merytorycznego i technicznego wykonanej pracy 80 %
2. Ocena stopnia zaangażowania i samodzielności 10 %
3. Ocena poziomu prezentacji 10 %
Wykład:
Wykład ma na celu objaśnienie celu i sposobu wykonania zadania semestralnego

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

• Konsultacje

• Metoda projektów/ warsztaty i indywidualne konsultacje z wykładowcą

Seminarium o wymaganiach w zakresie specyfikacji budowlanej i wnętrzarskiej
Omówienie i konsultacje zakresu opracowania rysunków architektonicznych i specyfikacji
Budowa mebla, struktury wnętrzarskiej, techniki łączeń materiałów
Rysunek techniczny mebla
Konsultacje techniczne rysunków mebla lub instalacji przestrzennej
Wybór i podstawowe założenia techniczne opracowywanego detalu projektowego własnego projektu
Wstępne rysunki detali budowlanych projektu kursowego
Konsultacje techniczne rysunków budowlanych projektu architektonicznego z bieżącego semestru
Korekty rysunków detalu pod kątem poprawności technicznej, graficznej i spójności merytorycznej. 
Korekta opracowań rysunków przykładowych rzutów projektów budowlanych
Weryfikacja opracowań specyfikacji
Odbiór , omówienie i ocena prac

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT)
K_U05 Absolwent potrafi świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U07 Absolwent potrafi świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;

K_W03 Absolwent zna i rozumie rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności
K_W04 szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D
K_W09 problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_K01 Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
K_K06 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Projektor skonfigurowany do pracy z komputerem wykładowcy (tylko wykład wstępny). Stoły do pracy nad opracowaniami rysunkowymi i makietami. Możliwość doładowania własnych tabletów i laptopów przez studentów.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 d 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9753