Katalog ECTS

Projektowanie mebla

Pedagog: dr Michał Kapczyński
Asystent/ci: mgr Jan Kochański

Pole Opis
Typ przedmiotu Kształcenie kierunkowe | Pracownia do wyboru | Godzin w tygodniu - 6 |ECTS - 5 | Rodzaj zaliczenia - ZST Legenda: zal - zaliczony; zst - zaliczenie ze stopniem; egz. - egzamin; ekm - egzamin komisyjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Projekt indywidualny (podstawowa forma zajęć), wykład, dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, konwersatorium, e-learning.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na I rok SSM.

Pozytywny wynik przeglądu prac z zakresu projektowania, z naciskiem na projekty meblarskie (dotyczy studentów, którzy na III roku SSL nie studiowali w Pierwszej Pracowni Projektowania Mebla oraz wszystkich studentów kończących Studia Licencjackie poza WAW ASP w Warszawie).

Wymagania końcowe

Prezentacja zrealizowanych zadań semestralnych, świadczących opanowaniu w warsztatu projektanta i umiejętności łączenia własnej kreatywności z wiedzą techniczną i technologiczną w celu uzyskania indywidualnych rozwiązań projektowych spełniających zakładane wymogi ergonomiczne, funkcjonalne, formalne i plastyczne.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Studenci realizując zadania semestralne otrzymują dwie oceny: ocenę za projekt i ocenę za opracowanie techniczne z wykorzystaniem pełnej, obowiązującej skali ocen.

Składowe oceny:
samodzielność pracy 20%
ocena stopnia zaangażowania 20%
poziom podania projektu 20%
poziom plastyczny i merytoryczny projektu 20%
realizacja prototypu 20%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Proces kształcenia prowadzony jest przez realizację całosemestralnych indywidualnych i grupowych zadań projektowych.

Realizacja zadań projektowych ma na celu pogłębienie zagadnień związanych z procesem projektowania mebli, poczynając od sformułowania założeń projektowych, poprzez poszukiwanie formy ze szczególnym naciskiem na szkicowanie i własnoręczne modelowanie w skali 1:1 uwzględniające uwarunkowanie ergonomiczne, wybór i wykorzystanie właściwych materiałów, konstrukcji i połączeń, przez sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu
o Normy Branżowe, dotyczące technicznego rysunku meblowego (BN–90/7140–03/01–09) po realizację prototypu, w celu stworzenia mebla spełniającego zakładane funkcje użytkowe, konstrukcyjne i estetyczne. Wyposażenie pracowni, oprzyrządowanie, zgromadzone materiały dydaktyczne i doświadczenie prowadzących pozwala na realizację programu nauczania od wyposażenia w wiedzę, przez szkicowe poszukiwania formalne po doświadczenia i testowanie form w skali docelowej (1:1).

Realizacja programu dydaktycznego ma na celu:
– rozbudzenie potrzeby kreatywnych poszukiwań rozwiązań nieoczywistych, wielowątkowych, czerpania inspiracji z otaczającego świata i wykorzystywania ich w twórczej pracy
– wykształcenie zdolności twórczego rozwiązywania problemów: funkcjonalnych, ergonomicznych, konstrukcyjnych i formalnych
– świadomości łączenia materiału i konstrukcji projektowanego mebla w jednorodną logiczną formę, spełniającą określoną funkcję użytkową i estetyczną.
– wykształcenie umiejętności projektowania wyposażenia mieszkań w sprzęty i meble, spełniające wymogi użytkowe, estetyczne i emocjonalne.

ZADANIE PROJEKTOWE CAŁOSEMESTRALNE

MEBEL ERGONOMICZNY
zaprojektuj krzesło lub fotel, uwzględniając własne wymiary antropometryczne*
priorytet FORMY, adekwatny MATERIAŁ i wynikająca z niego KONSTRUKCJA.
*doprecyzowanie rodzaju MEBLA ERGONOMICZNEGO, jest zmienne, propozycje wnętrz do których te meble będą projektowane są proponowane przez studentów.

Meble projektowane w ramach zadania, mogą (choć nie muszą) być przeznaczone do wybranych przez studentów wnętrz istniejących, lub do przestrzeni zaprojektowanych przez nich w pracowniach projektowania wnętrz, lub wystaw. W ramach realizacji zadania semestralnego, za zgodą prowadzących, możliwe jest realizowanie przez studentów projektów na konkursy zewnętrzne.

Cele realizowania zadania:
– utrwalenie i pogłębienie wiedzy i zagadnień poznanych przy realizacji zadań wcześniejszych.
– projektowanie mebli z uwzględnieniem zastanej sytuacji przestrzennej, estetycznej i funkcjonalnej wnętrza, do którego mebel jest przeznaczony
– zastosowanie kombinatoryki i rozwiązań systemowych, umożliwiających budowanie złożonych zestawów meblowych
– przygotowanie do pracy w grupie projektowej
– zapoznanie z systemami CAD dla projektowania mebli oraz z możliwościami urządzeń i obrabiarek CNC.

Zakres opracowania zadań semestralnych:
– założenia projektowe mebla (scenariusz)
– projekt koncepcyjny mebla (szkice rysunkowe, wizualizacje)
– makiety robocze mebla w skali redukcyjnej
– projekt podstawowy mebla w skali 1:5 (rzuty prostokątne + rzut perspektywiczny)
– projekt wykonawczy mebla w skali 1:1* (rysunek roboczy zgodny z wymogami realizacji)
– model studialny mebla w skali 1:1 (z materiałów zastępczych)
– realizacja prototypu mebla w skali 1:1 (z materiałów docelowych lub zastępczych)
– dokumentacja techniczna powykonawcza mebla*
– opis mebla
– dokumentacja fotograficzna zrealizowanego mebla

Dokumentację projektową procesu projektowego (założenia projektowe, szkice koncepcyjne, zdjęcia makiet, projekt podstawowy oraz zdjęcie lub wizualizacje zrealizowanego mebla) należy przedstawić na planszy formatu 100 × 50 cm (w poziomie).

*Dokumentacja techniczna, realizowana jest w zależności od potrzeb i jej przeznaczenia i charakteru, może być zestawem widoków i przekrojów w skali 1:1, zeszytem formatu A4, zawierającym rysunki zestawieniowe i wykonawcze elementów w skali 1:1, bądź zestawem rysunków wykonawczych przygotowanych pod konkretne urządzenie.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Projektowanie mebli – Jerzy Smardzewski – PWRiL 2009 r.
2. Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania – IWP
3. Meblarstwo – podstawy konstrukcji i projektowania – Czesław Mętrak – WNT 1992 r.
4. Konstrukcje mebli – Irena Swaczyna – WSiP 1998 r.
5. Ergonomia mieszkania – Etienne Grandjeane – ARKADY 1978 r.
6. Projektowanie Ergonomiczne – Edwin Tytyk – PWN 2001 r.
7. Konstrukcje mebli. Rysunek techniczny – Lesław Giełdowski – WSiP 1995 r.

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni. Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Słowniczek terminologiczny mebli – J. Grzelak – PWN 1998 r.
2. Anatomia drewna – Wojciech Kokociński – PRODRUK 2005 r.
3. Atlas drewna – J.D. Godet – Oficyna Wydawnicza MULTICO 2008 r.
4. Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego – J. Szczuka, J. Żurowski – WSiP 1999 r.
5. Meble stylowe – F. Asensio – ARKADY 2004 r.
6. Meble stylowe – Gyula Kaesz. – Ossolineum 1990 r.
7. Komputerowe wspomaganie projektowania – J. Gis, R. Markiewicz – REA 2008 r.
8. Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli – Jerzy Smardzewski – PWRiL 2007 r.
9. Manufacturing Processes for Design Professionals – Rob Thompson – Thames & Hudson 2007 r.

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni. Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności – Absolwent potrafi:

K_U02
wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych;

K_U05
świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U06
świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;

K_U07
świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi
na wysokim, profesjonalnym poziomie;

K_U08
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach

K_U09
korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę.

Wiedza – Absolwent zna i rozumie:

K_W02
szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością; szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe

K_W03
rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności

K_W04
szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W09
problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością.

Kompetencje społeczne – Absolwent jest gotów do:

K_K04
uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

K_K06
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych
oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wyposażenie pracowni w której prowadzone są zajęcia:

Pracownia wyposażona w:
– stanowiska pracy, umożliwiające szybkie przearanżowanie układu blatów roboczych, odpowiednio oświetlone, przeznaczone do pracy nad opracowaniem koncepcyjnymi i technicznym, pracy z makietami (również w skali 1:1)
– oprzyrządowanie (komputer z dostępem do internetu, elektronarzędzia ręczne, narzędzia modelarskie, przecinarkę do styropianu, drukarkę 3D)
– materiały dydaktyczne w postaci katalogów, próbników i próbek związanych z meblarstwem.

Realizacja programu pod względem techniczno–technologicznym opiera się głównie na możliwościach warsztatów wydziałowych: modelarni stolarskiej i modelarni technik różnych.

W przypadku gdy w wydziałowych modelarniach nie jest możliwe zrealizowanie prototypów projektów mebli z użyciem materiałów docelowych, dopuszcza się realizację w warsztatach zewnętrznych lub realizację modeli pozwalających na oddanie charakteru i formy mebla w materiałach zastępczych.

Realizacje o charakterze dokumentacyjnym i prezentacyjnym powstają we współpracy z wydziałowymi pracowniami: Fotograficzną i Komputerową (dostęp do komputerów wyposażonych w oprogramowanie graficzne i CAD).

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 d 150 5 ćw. 150h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9763