Katalog ECTS

Architektura krajobrazu

Pedagog: dr Elżbieta Myjak-Sokołowska

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
  • wykłady
  • konwersatorium
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz

Wymagania końcowe

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i opracowanie wstępne materiałów związanych  z określeniem głównych problemów związanych z zadaniem projektowym będącego przedmiotem realizacji w następnym semestrze.

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Przedmiot w semestrze I kończy się zaliczeniem bez oceny.

Warunki zaliczenia:

1. Samodzielne sformułowanie  wstępnych założeń projektowych-30%

2. Przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej wybranych zagadnień związanych z podejmowanym zadaniem projektowym-50%

3. Aktywny udział w zajęciach - współpraca z prowadzącymi-20%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie przyrodniczych; kulturowych, techniczno-ekonomicznych podstaw kształtowania roślinności w obiektach architektury krajobrazu, przedstawienia zasad projektowania wybranych obiektów architektury krajobrazu oraz zapoznanie ze specyfiką tworzywa roślinnego w odniesieniu do dzieła architektonicznego, sztuk pięknych i innych dziedzin twórczości.
Ponadto istotnym elementem nauczania jest wykształcenie umiejętności w zakresie właściwego określenia kontekstu przyrodniczego i kulturowego terenu opracowania

Omawiane zagadnienia to: 

1. Wybrane uwarunkowania przyrodnicze w kształtowaniu przestrzeni.
2. Wybrane zagadnienia dotyczące projektowania obiektów architektury krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej.
3. Wybrane zagadnienia z projektowania roślinności we wnętrzach architektonicznych.
4. Znajomość podstawowych struktur roślinnych stosowanych we wnętrzach architektonicznych.
5. Metody przygotowania prezentacji opracowania projektowej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Bogdanowski J., 1976: Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, PWN Kraków.
2. Brown J., 2000: The modern garden, Thames & Hudson, London
3. Celadyn W.,1992:Architektura a systemy roślinne. Studium relacji między elementami architektonicznymi a roślinami. Politechnika Krakowska,,
4. Conran T., Pearson D., 2000: Nowoczesne ogrody, Arkady, Warszawa
5. Holden R., 2003: New landscape design, Laurence King Publishing, London
6. Katalog roślin/ drzewa, krzewy, byliny/:2017,Wyd.Związek Polskich Szkółkarzy, Warszawa
7. Królikowski J., Rylke J.2001: Społeczno- kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, Wyd. SGGW, Warszawa
8. McLeod V., 2008: Detail in Landscape Architecture, Laurence King Publishing, London
9. Szmidt B.,1998 : Ład przestrzeni, Wyd.. Kanon, Warszawa
10. Vidella A.,S., 2009 : Atlas współczesnej architektury krajobrazu, Warszawa
11. Wilson A., 2005: Ogrody. Projekty, realizacje, Arkady, Warszawa

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Bogdanowski J., 1999: Style, Kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej, wybrane problemy, Politechnika Krakowska, Kraków
2. Buckland T., 2001: Garden boundaries, London
3. Mitkowska A., Siewniak M., 1998: Tezaurus sztuki ogrodowej, Rytm, Warszawa
4. Patoczka P., 2000: Ściany i bramy w krajobrazie, Politechnika Krakowska, Kraków
5. Spens M.,1994: Modern Landscape, Phaidon, London
6. Wejchert K., 1984: Elementy kompozycji urbanistycznej. Wyd.2., Arkady, Warszawa

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone
i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych
warunkach przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji
tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT) P7S_UW

K_W01 w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące
ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia P7S_WG

 

K_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych P7S_KK

K_U04 przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu; P7S_UW

K_W03 rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności P7S_WG

 

 

K_K02 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania
działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, w tym podejmowania i rozwijania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy i instytucjami kultury;
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO

 

 

K_U05 świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym; P7S_UW

K_W04 szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D; P7S_WG

 

K_K04 uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia
się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji P7S_UU
P7S_KR

K_U07 świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie; P7S_UW

K_W05 kontekst historyczny i kulturowy dziedziny sztuk plastycznych i jej związki z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający kierunkowi studiów – architekturze wnętrz - i wybranej specjalności P7S_WG

 

K_K06 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób P7S_KK

K_W08 trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów - sztuk projektowych, wybranych sztuk pięknych P7S_WK

 

K_K08 komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie; P7S_KO
P7S_KR

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych


Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska, umożliwiające pracę nad rysunkami koncepcyjnymi,, pracę nad wykończeniem plansz, dające możliwość pracy na komputerze przenośnym. Studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych i modelarni drewna. Powinni mieć dostęp do komputerów (stacji graficznych) wyposażonych w monitory o wysokiej rozdzielczości i specjalistyczne oprogramowanie 2D i 3D.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 d 90 3 w. 90h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9767