Katalog ECTS

Rzeźba I

Pedagog: prof. Antoni Grabowski
Asystent/ci: dr Krzysztof Franaszek

Pole Opis
Typ przedmiotu

Kształcenie Uzupełniające

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

• Wykład konwersatoryjny – wprowadzenie do tematu zadania plastycznego
• Konwersatorium
• Dialog dydaktyczny – indywidualna korekta : student – prowadzący
• Prezentacja – współczesne tendencje we współczesnej sztuce
• Projekt indywidualny studenta – podstawowa forma zajęć
• Dyskusja dydaktyczna
• Seminarium [niższe] licencjackie
• Ćwiczenia
• Szkice w glinie
• Realizacje rzeźbiarskie

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Dyplom licencjata na kierunku architektura wnętrz oraz pozytywnie zdany egzamin na I rok studiów II stopnia.

Wymagania końcowe

Zaprojektowanie obiektu rzeźbiarskiego, a następnie wykonanie konstrukcji pod jego realizację.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów
od 0 do 5+. Na ocenę składa się:
• Rzetelność w pracy, obecność na zajęciach w pracowni 30%
• Umiejętność korzystania z bogactwa form natury, form geometrycznych jak i z gotowych przedmiotów (ready –made) 30%
• Twórcze, samodzielne i niekonwencjonalne podejście do zadań 40%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zaprojektowane przez studentów obiekty rzeźbiarskie mają na celu utrwalenie podstawowych zagadnień rzeźbiarskich oraz pokazanie im dróg i technik, które mogą świadomie wykorzystywać podczas twórczych realizacji.
Studenci nabierają samodzielności w proponowaniu realizacji i przeprowadzaniu autokorekty.

Omawiane zagadnienia to:
• wrażliwość na naturę i jej bogactwo jako źródło ponadczasowej inspiracji człowieka
• podstawowe elementy kompozycji np. symetria, asymetria, statyka, dynamika, kontrast: materiałów, wielkości itp.
• odczuwanie dzieła sztuki i jego oddziaływanie psychologiczne na odbiorcę
• świadomy dobór środków wyrazu i miejsca prezentowania obiektu sztuki

Przykłady tematów projektów:
• budowanie kompozycji przestrzennej w oparciu o bryły 
• zaproponowanie własnego działania artystycznego

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

• „Słownik sztuki XX wieku”, Arkady, Warszawa 1998;
• „Rzeźba polska XIX i XX wieku”- Piotr Szubert, Wyd. Semper Warszawa, 1995;
• Sztuka w Polsce 1945-2005” Anda Rotenberg, Stentor, 2005;
• „Hasior. Opowieści na dwa głosy” – Hanna Kirchner, Rosner i Wspólnicy, 2005;
• „Granice Współczesności” , Mieczysław Porębski;
• „Sztuka po końcu sztuki” Sztuka początku XXI wieku, Grzegorz Dziamski galeria miejska; Arsenał, Poznań 2009;
• „Inicjacje i transgresje“ Paweł Możdżyński, Wydawnictwo Uniwersytetu, Warszawa 2011;
• „Przewodnik po sztuce współczesnej”, Susie Hodge, Quitessence 2012, Arkady, Warszawa 2014,
• „Art Now” Vol 2 Taschen 2008;
• „Architecture Now 7”, Philip Jodidio, Taschen, Cologne 2010;
• „Rodein” Dominique Jarasse, Paris, 2006;
• „Art Now” Uta Grosenik & Burkhard Riemschneider;
• “Anatomy for the artist” Jeno Barcsay, Sterling, 2006;
• “Olafur Eliasson Baroque Baroque”, Thyssen Bornemisha Art Contemporary 2015;
Większość ww. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

• Wszelkie magazyny o sztuce:
• Art,
• Art. Magazyn,
• Fin Art,
• Arts magazne,
• artmagazine.info,
• Flash art
• Exit Art Magazine
Większość ww. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi,
-umiejętności ekspresji artystycznej.
K_U02 - wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania
i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych,
-umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki plastyczne)
K_U06 – świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
K_U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U09 -korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę

K_W01- w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody
i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną
z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia.
- wiedza o realizacji prac artystycznych
K_W06- wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej
K_W07- zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych
K_W08- trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów - sztuk projektowych, wybranych sztuk pięknych
K_W10- wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami kierunku studiów architektura wnętrz oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

K_K05 – wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych
wspomagających podejmowane działania;
K_K06 - krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;
K_K08 - komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;
K_K09 - podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia Rzeźby powinna być na tyle obszerna, aby studenci mieli swoje indywidualne stanowiska pracy. Powinna być wentylowana i dobrze oświetlona. Studenci powinni mieć dostęp do stanowisk technicznych.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 d 60 2 ćw. 60h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9769