Katalog ECTS

Projektowanie partycypacyjne

Pedagog: mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski

Pole Opis
Typ przedmiotu AW/S/2/KK/08 Przedmiot obowiązkowy dla studentów wybierających specjalność Projektowanie w Przestrzeni Publicznej; nieobowiązkowy dla innych studentów pragnących uczestniczyć w zajęciach
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

- wykład kursowy monograficzny
- konwersatorium
- dialog dydaktyczny
- wizyty studyjne
- zajęcia terenowe
- spotkania z interesariuszami procesów projektowych
- praca warsztatowa związana z zadaniami projektowymi
- wspólne prezentacje, dyskusja, ewaluacja 
- lektura, e-learning

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz lub pokrewnym dla studiów II stopnia.

Wymagania końcowe

Wykonanie opracowania w formie ilustrowanego raportu z procesu włączającego interesariuszy (przede wszystkim użytkowników) w prace koncepcyjne i realizacyjne dotyczące przekształceń wybranego fragmentu wnętrz użyteczności publicznej, przestrzeni publicznej. Opracowanie zawiera część analityczną oraz rekomendacje. 
Oczekiwane elementy raportu z procesu partycypacji (m.in. konsultacji społecznych): 
- analiza dotycząca jakości i standardu istniejącej przestrzeni (w tym zweryfikowane na miejscu materiały dotyczące stanu istniejącego, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna, notatki, szkice oraz ewaluacja stanu istniejącego z zastosowaniem analizy mocnych i słabych stron, analizy SWOT itp.); 
- określenie wszystkich interesariuszy; 
- opis działań włączających interesariuszy (a szczególnie użytkowników przestrzeni) w proces przekształceń w stopniu pozwalającym na przygotowanie w sposób odpowiedzialny założeń do projektowania (identyfikacja problemów przestrzennych, potrzeb użytkowników, możliwości realizacyjnych); 
- wizja przekształceń (koncepcja wstępna z opisem) uwzględniającą potrzeby jak największej liczby użytkowników, z uwzględnieniem wysokiej jakości przestrzennej, standardu związanego z wymaganiami zrównoważonego rozwoju, możliwością racjonalnego etapowania i finansowania (wykorzystania dostępnych środków); 
- istotne dane służące rozwojowi projektu (np. jako wkład do Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wystąpienie o finansowanie w ramach Inicjatywy Lokalnej lub Budżetu Obywatelskiego, inne rekomendacje dotyczące planowania i projektowania).

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Obecność, aktywny udział w zajęciach 30%
2. Zebranie niezbędnych materiałów i ich analiza 20%
3. Umiejętność tworzenia koncepcji we współpracy grupowej 30%
4. Logika i forma opracowań 20%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem jest nabycie umiejętności komunikacji społecznej i jak najpełniejszego wykorzystania potencjału związanego z rolą wszystkich interesariuszy w procesach projektowania wnętrz
i przestrzeni publicznych, w sposób interdyscyplinarny.
Program przedmiotu koncentruje się na wykorzystaniu możliwości i narzędzi partycypacji interesariuszy (przede wszystkim użytkowników) w świadomym kształtowaniu przestrzeni życia codziennego, planowaniu przestrzennym i projektowaniu.
Podkreślane są:
- waga procesu partycypacji;
- znaczenie jego wpływu na efekty działań projektowych i realizacyjnych.
W ramach przedmiotu zakładana jest współpraca przede wszystkim z pracowniami:
Komunikacja Wizualna, Detal Miasta, Architektura Krajobrazu.

Tematy objęte nauczaniem:
- wnętrza urbanistyczne (m.in. w ramach rewitalizacji, rehabilitacji w zdegradowanym krajobrazie);
- przestrzenie wielofunkcyjne (np. sale w ośrodkach kultury, biblioteki, klasy i hole szkolne, wnętrza sprzężone z placami, ulicami a także podwórka i inne przestrzenie wspólne
  w zabudowie mieszkaniowej) zawierające m.in.: wyposażenie przeznaczone dla funkcji takich jak sport i rekreacja, zabawa, itp.:
- elementy architektury okazjonalnej (tymczasowej), miejsce dla interwencji artystycznych, elementy natury;
- Miejsca i Centra Aktywności Lokalnej;
- przestrzeń wzmacniająca pamięć miejsca.

Treści programowe przedmiotu:
- wykłady (ilustrowane przykładami, połączone z dyskusją) na temat partycypacji w projektowaniu w przestrzeni publicznej – w planowaniu przestrzennym,
  projektowaniu urbanistycznym, projektowaniu obiektów użyteczności publicznej. Omawiane są odniesienia do najnowszych tendencji w planowaniu przestrzennym,
  teorii rozwoju miast, psychologii środowiskowej, socjo-urbanistyki, antropologii przestrzeni, zrównoważonego rozwoju;
- prezentacja przykładów: wnętrza urbanistyczne - przestrzenie publiczne jako przestrzenie społeczne (place, ulice itp.), przestrzenie półpubliczne (podwórka),
  wnętrza i tereny placówek oświatowych, biblioteki publiczne, domy kultury;
- wizyty studyjne w pracowniach architektonicznych i urbanistycznych (np. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy);
- spotkania z praktykami procesów partycypacji, np. przedstawicielami Centrum Komunikacji Społecznej oraz Komisji Dialogu Społecznego;
- udział w przygotowaniach procesów partycypacji;

Część trudno dostępnej literatury jest udostępniana za pomocą poczty elektronicznej.
Wszystkie opracowania są na bieżąco omawiane, korygowane przez prowadzącego. 
Możliwe są: 
- odniesienia do badań naukowych i działań kół naukowych; 
- współpraca z pracowniami WAW ASP w Warszawie a także np. z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej; 
- wyjazdy studyjne; 
- współpraca międzyuczelniana (m.in. SGGW, UW, WAPW); 
- współpraca międzynarodowa; 
- seminaria i warsztaty praktyczne (m.in. z udziałem gości z różnych instytucji kultury, placówek oświatowych, itp.).

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

- Andrew Baum, Paul Bell, Thomas Greene „Psychologia Środowiskowa”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
- Christopher Alexander „Język Wzorców” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008
- Jan Gehl „Życie Między Budynkami”, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009
- Lech Mergler, Kacper Pobłocki, Maciej Wudarski „Antybezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu”, Biblioteka Res Publiki Nowej, Warszawa 2013
- “Animacja + Generacje” NCK, Warszawa 2017
- „Plan miejscowy, o co tu chodzi” OdBlokuj, Warszawa 2016
- „Miejsca Aktywności Lokalnej”, “Działaj w swojej okolicy! Inicjatywa Lokalna w Warszawie - krok po kroku”, Wydawnictwa Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

- Strategia Warszawa 2030 
- “Collaborare e Bologna; Regulation on Collaboration of Citizens and the City for the Care and Regeneration of Urban Commons”, Commune di Bologna 
- „Biblioteka, małe pomysły na wielkie zmiany”, FRSI, SARP, Warszawa 2010 
- „Biblioteka – dobre miejsce” Instytut Książki, FRSI, Warszawa 2013 
- Magazyn Miasta 
- Autoportret – pismo o dobrej przestrzeni

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U04
Student potrafi przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu.
K_U05
Student potrafi świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym. 
K_U08
Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach.
K_U11
Student potrafi w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych
z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością.


Student potrafi:
- analizować krytycznie, ewaluować, wartościować środowisko zurbanizowane;
- stosować narzędzia partycypacji społecznej, np. udziału w planowaniu przestrzennym (formułowanie wniosków i uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),    udziału w przygotowaniu i realizacji strategii rozwojowych miast i gmin;
- komunikować się w ramach powiązań pomiędzy różnymi interesariuszami procesów planowania i projektowania: m.in. społeczność, inwestorzy, samorząd lokalny (zarząd, rada, 
  zakłady gospodarki nieruchomościami, inne agendy…), projektanci, wykonawcy;
- współpracować w sposób interdyscyplinarny (m.in. z różnymi branżami w procesach projektowania) i międzypokoleniowej (m.in. dzieci i młodzież, osoby starsze), prowadzący
  do rozwiązań projektowych o charakterze jak najbardziej całościowym, zintegrowanym;
- dochodzić do jakości rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych w ramach angażowania się w projektowanie w formule zamówień publicznych;
- brać udział w programowaniu inwestycji, m.in. w przygotowaniu programu funkcjonalno-użytkowego jako ważnego elementu projektowania obiektów (lokali) użyteczności
  publicznej o szczególnym profilu społecznym, kulturalnym, edukacyjnym; na etapie koncepcji wstępnej i koncepcji architektoniczno-budowlanej;
- przygotowywania wniosków o finansowanie działań w przestrzeni publicznej, wniosków grantowych na związane z tym badania naukowe itp.

K_W05
Student zna i rozumie kontekst historyczny i kulturowy dyscypliny sztuk plastycznych i jej związki z innymi aspektami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę
wiedzę w sposób odpowiadający kierunkowi studiów – architekturze wnętrz - i wybranej specjalności.

Student zna i rozumie:
- teorię i doświadczenia projektowania wnętrz urbanistycznych, wnętrz budynków itp. w sposób adekwatny zarówno do potrzeb użytkowników jak uwarunkowań miejsca;
- interpretacje idei zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do środowiska zurbanizowanego;
- role, postawy, prawa i obowiązki poszczególnych interesariuszy w procesach planowania i projektowania, a szczególnie nowe wyzwania dla projektantów;
- podstawowe uwarunkowania prawne zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego, praw autorskich;
- ideę współ-zarządzania społecznościowego terenami i obiektami w obszarach zurbanizowanych w aspekcie oczekiwanego wzrostu jakości otoczenia przestrzennego;
- zasady partycypacji społecznej w procesach zmian w otoczeniu.

K_K02
Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, w tym podejmowania i rozwijania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy i instytucjami kultury, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
K_K05
Student jest gotów do wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane działania.
K_K08
Student jest gotów do komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie.

Student jest gotów do:
- pracy odpowiedzialnej, dobrze ugruntowanej w uwarunkowaniach społecznych;
- promocji podejścia włączającego (inkluzywnego), umiejętności dialogu społecznego;
- pracy zarówno indywidualnej jak zespołowej;
- prezentacji i otwartości na dyskusję, z uwzględnieniem możliwości autokorekty i twórczej krytyki w ramach dialogu nauczyciel-student-odbiorca (w ramach zespołu projektowego,
  w kontaktach ze współ-twórcami i odbiorcami prac projektowych i realizacyjnych);
- kontaktów i współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, aktywistami miejskimi itp.;
- pracy z wolontariuszami.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska powinna zapewniać możliwości pracy indywidualnej i zespołowej, wykładów, projekcji oraz ekspozycji różnego rodzaju materiałów
i opracowań. Studenci powinni mieć dostęp do komputerów, pracowni fotograficznej.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 d 90 3 ćw. 90h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9772